قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

 

 

 

دانــش عــلــمی ذرات مادی جــهــا ن

فصل (3 )

 

گا م اول درکشف اولین ذره درداخل ا تُـم به نام الکــتـرون .

 

خاندان ذرات Image

 

 محتوای فلم : شما باباز شدن فلم فامیل های ذرات تهدابی ماده را می بینید .

ذرات تهدابی مجموعأ 12ذره می باشند که 6 عدد آن به نام خاندان کوارکها و6 عدد بنام خاندان لـِپتونها یاد می گردند.

هم خاندان کوارکها وهم خاندان لیپتونها به خود دو فامیل دارند وهر فامیل دارای سه نسل هستند یعنی از نسل اول نسل دوم واز نسل دوم نسل سوم پیدا می شوند. درفوتوی فوق هم خانواده ، هم فامیل وهم نسل آنها نشان داده شده که به این ترتیب جاه گرفته اند:

 شـش عدد ذراتیکه درصف اول ودوم قرارداشته  ورنگ فیروزئی دارند به نام خاندان کـوارکـها یاد میگردند.

 درصف اول فامیل اول از چپ به راست سه نسل دارد ( کوارک بالا ، کوارک سحری وکوارک بالائی).

 درصف دوم فامیل دوم ازچپ به راست سه نسل دارد ( کوارک پایان ، عجیب و پایانی ).

شـش عدد ذراتیکه درصف سوم وچهارم قرارداشته  ورنگ سبزروشن دارند به نام خاندان لیپتونها  یاد میگردند.

درصف سوم فامیل اول از چپ به راست ( الکترون نیوترینه ، الکترون می اون والکترون تائی ).

درصف چهارم فامیل دوم ز چپ به راست ( الکترون ، می اون وتائی ).

جمعأ این 4 فامیل بواسطۀ 4 قسم ذرات حامل قوه فعال می گردند که بالترتیب از بالا بطرف پایان بنام ( فوتون یا حامل اشعۀ گاما ، گلی اون  ، زید ، دبلیو مثبت ومنفی  حاملان قوه ضعیف اند ( شرح مکمل دربحث ذرات است ).

درفصل موجوده از چگونگی کشف الکترون ونشانه های مربوط به آن بحث می نمائیم .

 

الف ) کشف الکترون :

    مــُقـدمــۀ تـاریـخـی :

انسانها اعتبار ازقرن 16قبل از میلاد به این نظر بودند که ماده متشکل ازذرات ابتدائی است، ونامهای بعضی ازآنها را در فصل قبلی آوردیم واینجا باز هم نام های آنهارا می آوریم مثلا فیلوسف های گذشتۀ تاریخی یونان مانند لـیـیو سی پوس ،دیـموکـریت وایـپـیـکور؛ فیلوسفهای هند مانند کـانـادا ،دیگـنادا ، ضارما کیرتی ، دانشمندان سائینسی قرئن وسطی مانند الـحـازن ،ابی سـینا ، الـغزالی وفزیک دانهای اروپا ی مودرن اولیه مانند پـیـیر گاسـیـندی ، رابرت بؤئیل ، اسـحاق نـیوتـن همه آنها دربارۀ تشکل ماده ازذرات ابتدائیه معتقد بودند.همچنین دانشمند اسلام الـحازن ، ابی سینا ، واروپائی نیوتن ، وگاسـیندی نظری را پیشنهاد نموده بودند که نور هم متشکل از ذرات است . ولی ازانجا که تمام نظرهای فوق به قسم تجرید وخارج ازتجربه وآزمایشات علمی بود، پیشرفتی نکرد .

جـان دالـتـون(1844ــــ 1766 ) انگلیسی به این نتیجه قائیم شد که عناصر طبیعت متشکل از یک قسم ذرۀ خاص تشکل یافته ، اواین ذره را ذرۀ تهدابی طبیعت گفته ونام آن را اتـُم ( به یونانی ذرۀ غیر قابل تجزیه ) گذاشت .امادانشمندان نزدیک به آخر قرن 19 واوایل قرن20 واز جمله  هـنس بـیـت (2005ـــ 1906) جرمن امریکائی با انجام دادن تعامل هسته وی در داخل اتــُم موفق شد که اتم را تجزیه نماید چنانچه  درسال 1939 از تر کیب دو ذره ذرۀ سوم را با اضافۀ انرژی زیاد بدست آوردند ویا با تجزیۀ یک عنصر عنصر دیگری را ساخته وباز هم انرژی زیادی را ازآنها آزاد ساختند . به این ترتیب معلوم شد که اتــُم قابل تجزیه است .

آدرس ( 1 ) فوتوی دانشمند هــنـس بـیـت را بازکنید)ــ

| هـنس بیتImage

 

تجزیه وترکیب شدن دو یا چند اتم با یک دیگر به عهدۀ ذرۀ که هم درترکیب اتـُم وهم خارج از اتـُم  میباشد گذاشته شده که نام آن نیوترون می باشد. ولذا بهتر خواهد بود که قبل از تشریح فلمهای تجزیه وترکیب عناصر، اولا منبع پیدایش نیوترون را درداخل ستاره های عظیم الجسه بدانیم وبعد  به نشانه های که دربنیاد نیوترون آفریده شده و بی نهایت دلچسپ واز تصور انسان بلند است تماس بگیریم.

   آهن منبع اصلی پیدایش نیوترون درداخل ستاره می باشد :

الـلـه ج عنصر آهـن را باثبات ترین عناصر جهان آفریده وسرنوشت عناصر دیگر جهان را چنین اراده فرموده که تمایل وسعی داشته باشند تا خودهارا با گذشت دوران تاریخی به آهن رسانده وثبات کامل را بدست آورند، وطریق ووسیلۀ که چنین گذارعناصرصورت می گیرد ازدو را ه میسر میشود.

اول آن عناصریکه پایا ن تریا خوردتر ازآهـن است ازراه ترکیب شدن خودها به عناصر بلندتر ازخود تبدیل می شوند تا خودهارابه آهن برسانند وثبات کامل راکمائی نمایند. 

 اول آن عناصریکه بلند تر ازآهـن است ازراه تجزیه شدن خودها به عناصر خوردتر ازخود تبدیل می شوندتا به ساده ترین عناصر که هائیدروجن است برسند ، وبعد باترکیب شدن خودها به عناصر بلندتر ازخود تبدیل می شوند تا خودهارابه آهن برسانند وثبات کامل راکمائی نمایند

 

ادرس ( 2 ) گراف سرحد حرارتی آهن وعناصر پایانتر وبلند تر ازان را باز کنید(ــــ

binding energy curve

محتوای فـلم :بابازشدن صفحه گراف سرحد حرارتی عناصر کیمیاوی را می بینیم که آهن درنقطۀ بلندترین که سرحد حرارتی آن 8.8میلیون الکترون ولت است قراردارد. درطرف چپ این سرحد ازکم ترین یا اعتبار از هائیدروجن الی عنصر26 یاآهن به تدریج بلند شده می رود.  درطرف راست آهن عناصر بلند تر از نمبر 26الی نمبر 118 می باشد که اعتبار از عنصر آهن ، بالتدریج سرحد حرارتی آنها کم شده می روند تا اینکه به عنصر118 می رسد . درخلقت اتم آهن نشانۀ آفریده شده که هراندازه حرارت را کمائی نماید ، اتم آن به اتم دیگر تبدیل نه می شود تا ازاثر تجزیه یا ترکیب اتمهای آن انرژی زیاد تر نشر شود، حتی ذرات مربوط به اتم آهن با کسب کردن حرارت زیاد وزیاد تر تحمل کرده ودر آخرین مرحله اجزای اتم آهن که پروتون ، نیوترون والکترون باشند ارتباط خودهاراازداخل اتـُم جداساخته وآزادانه دربین ستاره به حرکت شروع می نمایند. این زمانی است که الکترون باپروتونها درتصادم شده وباهم ترکیب و ازآنها نیوترون ساخته می شود، وقتی حرارت داخل ستاره ازاین سرحد بلند رفت مرکز ستاره مانند تیوپ بایسکل که زیاد باد شود می ترکد وبا این ترکیدن اولا تمام مواد داخل ستاره به بیرون پرتاب می شود وثانیأ سیلاب عظیم نیوترون هادرخارج ستاره پراگنده میشود تا باداشتن نشانه های خود تمام عناصر باقی مانده را درمکان لایتناهی بزرگ بسازد . ( فعالیت سوپر نوا ملاحظه شود). این ثبات آهن را قرآن مجید در1400سال قبل از امروز چنین بشارت می دهد.  

شرح تفسیری آیۀ مبارکه را ازاین آدرس باز کرد )ــ

﴿..قرآن کریم..

 

              ﴿17:49﴾﴿ وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا  ﴾﴿17:49

               ﴿17:49﴾﴿   و گفتند آيا هنگامي كه ما استخوانهاي پوسيده و پراكنده‏اي شديم دگر بار آفرينش تازه‏اي خواهيم يافت؟!  (

 ﴾﴿17:49﴾and they say: what! when we shall have become bones and decayed particles, shall we then certainly be raised up, being a new creation ﴿

                    ﴿17:50﴾ ﴿   قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا

              ﴿17:50﴾   بگو: شما سنگ و آهن باشيد.

 ﴾﴿17:50﴾say: become stones or iron﴿

آنهای که به زنده شدن بعد از مرگ  ایمان نداشتند سوال آیۀ مبارکۀ اول را می دادند. وقرآن مجید جواب آنهارا طوری داده که علمأ سلسلۀ تجزیه وترکیب عناصر بدن انسان  مثل تشریحات فوق صورت گرفته  ودرطی مراحل تاریخی بالتدریج تبدیل به سنگ وحتی به آهن ( که ازان ثبات تر چیزی نیست ) مبدل می شوند وبازهم به اراده وامر الـلـه ج دوباره زنده می شوند.آیۀ مبارکه علاوه بر معانی دیگر بشارت دهنده والهام دهندۀ علم دانشمندان از اسرار طبیعت نیز می باشد.این جا یک نکتۀ قابل اندیشه است وآن اینکه اولأ آهن چنان عنصری است که اگر حرارت داخل آفتاب وتمام سیارات نظام شمسی را باهم جمع نمائیم وبعد آن را دوچند سازیم بازهم نه می توان  یک اتم آهن را ساخت ، پس باید تشکل آهن را درستاره های عظیم الجسه که از   آفتاب 15 چند وبالاتر ازآن است جستجو نمود ، این الهام موجب کشف تعامل هسته وی در ستاره های عظیم الجسه گردید وبه نتیجه رسیدند. خداوندج بهتر می داند . وحالا نشانه های نیوترون های تولید شده را ادامه می دهیم.

  د قــت  : نشانه های که در بنیاد نیوترون آفریده شده:ــ

1) نیوترون یک ذرۀ است که خود از ســه عدد کــوارک بالا، پایان ، پایان ) ساخته شده وحاصل جمع چارج الکتریکی آنها صفر میشود:

                                         D=    - 1/3  u= + 2/3  ( - 1/3  +- 1/3  ++ 2/3)   = 0

  آدرس (3) را بازکنید )ــــ

|ساختار نیوترون

 

لذا نیوترون  ازخود کدام چارج الکتریکی ندارد که باداخل شدن آن درهستۀ اتــُم ازطرف پروتونها دفع گردند بلکه برعکس به هیچگونه مقامت الکتریکی مواجه نه می شود. علم امروزبا استفاده از نیوترون هسته های عناصر ثقیل مانند اورانیوم را مورد حمله قرارمی دهند زیرادرزمان مقابل شدن با پروتون داخل هسته، نه ازطرف پروتون جذب می شود ونه هم دفع می گردد وآن را بدون کدام مقاومت هستۀ اتم ، داخل هسته نموده وبه این وسیله هسته را تجزیه وانرژی اتمی را ازآن بدست می آورند .

2) وقتی درجۀ حرارت درسرحد نیوترون رسید نیوترون باداشتن وزن زیاد تر از پروتون ، خود تجزیه شده وبه پروتون تبدیل وکمبود پروتونهای دوران اولیۀ آفرینش جهان راتکمیل نمود، اگر چنین نه می بود تمام پروتونهای دوران آغاز آفرینش جهان به نیوترون تبدیل شده ولذا کدام پروتونی باقی نه می ماند که ازآن اتــُم وازاتـُم عناصر واز عناصر حیات وآب تشکل می کرد.

n---- p  + e-- + ve---

نیوترون باتجزیه شدن خود به ـ پروتون + الکترون + الکترون نیوترینه مبدل می شود.

3) نیوترون با جاه گرفتن درداخل هستۀ اتــُم ســه نشانه یا خصوصیت را نشان می دهد:

 اول اگر تعدادنیوترون باتعداد پروتون مساوی باشد،خصوصأ درعناصر سبک برای استحکام اتم تعداد نیوترون مساوی به تعدادنیوترون است لذا استحکام هسته زیاد بوده وهیچگاه بصورت خودی خود تجزیه نه می شود واین موضوع ثبات رادرجهان قایم می سازد.

 ودوم اگر تعداد نیوترون باتعداد پروتون هستۀ اتم فرق دارباشد، دران وقت هستۀ اتم را به نام ایزوتوپ گویند، چنین هسته ها ثبات نداشته واز خود اشعه های را نشر وبعد از یک مدت زمان عنصر مذکوررا به عنصر خورد تر از اولی مبدل می سازد.این عناصررا به نام رادیو اکتیف یاد می کنند. این اشعه ها درخدمت انسان قرار گرفته وازان درعرصه های تکنالوژی وطبابت استفاده می نمایند .

وسـوم آنست که تعدادی از نیوترونها ی که داخل هستۀ اتـُم شده ، خود به پروتون تبدیل وبه این ترتیب نمبر عنصر را بلند تر می سازد.

4) اگر نیوترون آزاد باشد او با سرعت زیاد به داخل هستۀ اتـُم شده واتم را اولأبه دو عنصرخوردتر تجزیه میکند ، دوم انرژی زیاد را آزاد( کتله به انرژی تبدیل میشود)، سوم تعدادی از نیوترونهای داخل عنصر آزاد شده واین نیوترونها اتم پهلوی خودرا تجزیه میکند که به نام تعامل زنجـیـری یاد می گردد.  چنین تجزیه درعناصریکه تعدادنیوترون اتم شان زیاد است به خوبی واقع می شود. آدرسهای ذیل شاهد این موضوع است . 

آدرس ( 4 ) چگونگی ترکیب شدن ذرات وتشکل عناصر بلند تراز اتم وبدست آوردن انرژی زیاد را باز کنید)ـــ

ـ1 تعامل ترکیب هسته وی

 

محتوای فلم :بابازشدن فلم نمبر 1دو ذرۀ خوردتر از اتم را به نام های دیوترون( 1 پروتون+ 1 نیوترون) که آن را هایدروجن 2هم گویند و تریـتون ( 1پروتون + 2نیوترون ) که آن را هایدروجن 3هم گویند می بینید که ذرات مذکور در آغاز پیدایش جهان باهم ترکیب شده ودراثر موجودیت حرارت فوق العاده زیاد به حال حرکت بوده وبا تصادم همدیگر باهم ترکیب وازآن عنصر هیلیوم ( 2پروتون + 2نیوترون ) تشکل و1نیوترون اضافی همرا با مقدار فوق العاده انرژی ( 3،5میلیون الکترون ولت ) آزاد میگردد .( درفلم دایرۀ آبی آکسیجن ودایرۀ سفید نایتروجن را نشان میدهد .) فورمول ترکیبی آنها چنین است.

D(1p + 1n ) <_--> T ( 1p + 3n) _- 42He+n

  

   آدرسهای ذیل نشان دهندۀ تشریحات فوق بوده ومطالعۀ آنها برای معلمین محترم مکاتب و ومضمون فزیک بسیار مفید است وهردوقسم تجزیه وتر کیب شدن اتم هارا نشان می دهد .

آدرس ( 5 ) چگونگی ترکیب شدن ذرات وتشکل عناصررا بازکنید)ـــ

 Mass Defect  آزادشدن انرژی موجب کم شدن کتله میشود)ـــــ.

 Radioactive Decay فاسدشدن مواد رادیو اکتیف )ـــــ

 Radon and U-238 Decay فا سد شدن عنصر اورانیوم ورادون)ـــ

 Fission تجزیه شدن یک عنصر به دو عنصر خوردتر ازخود به نام فـیـِژن )ـــ

 Fusion ترکیب شدن دوذره یا دو عنصر به دوعنصر بزرگتر ازخود به نام فـوژن )ـــ

 Gamma Interactions

 Boiling Water Reactor (BWR)

 Pressurized Water Reactor (PWR)

 Radiation Effects and Damage

 Spacecraft Charging

     دقــت : بابازشدن هر آدرس یک چوکات ظاهر می شود که اگر بالای ( مثلث ) که ازطرف چپ ، مثلث سوم است کلیک شود، صفحۀ جدید پیدامیشود.این عملیه تازمانی ادامه داده شود که تمام صفحات مربوط آن پایان یابد.( تشریحات به زبان انگلیسی است واز عدم ترجمۀ آن که گنجایش نداشت عفوه می خواهم ).

آدرس ( 6 ) چگونگی تجزیه شدن عناصر وتشکل عناصر خورد تر از عنصر مادر وبدست آوردن انرژی زیاد را باز کنید)ـــ

تعامل تجزیۀ اورانیوم به دو عنصر خورد تر Image

Nuclear Fission

محتـوای فلم : باباز شدن فلم ، یکی از نشانه های معجزۀ خلقت را دروجود نیوترون می بینید وآن اینکه نیوترون باوجود اینکه یک ذرۀ خوردتر از اتم است ولی وقتی به داخل هسته های عناصرمیگردد، هسته های اتم آنهارا تجزیه وعنصرموجوده رابه دوعنصر خورد تر جدا می نماید.

|سیکل دورانی تشکل کاربن ،آکسیجن ونایتروجن درداخل ستاره ها

 حتی درسال 1950 و1960 موفق به آن شدند که به صدها قسم ذرات را که نام جنگل ذرات رابه آن داده اند کشف نمایند وشما نامهای آنهارا ازاین آدرس باز نموده وهر ذره را جداگانه کلِک ومطالعه کرد.

آدرس ( 7 ) نام های صدها قسم ذرات خوردتر ازاتــُم را باز کنید)ـــ

list of particles

بابازشدن صفحه نام مکمل آن ذراتی را که تاحال کشف شده به رنگ آبی می بینید ووقتی بالای نام آنها کلِک شود تشریحات تخنیکی آنها به زبان انگلیسی می آید( از عدم ترجمۀ آنها که صفحۀ موجوده ظرفیت آنهارا نداشت عفوه خواهند کرد).

 وحالا به ادامۀ نشانه های الکترون:

 دانشمند انگلیس تا مـسون یک  فزیک دان ماهر بود که درزمان او چراغهای کاتودیک کشف

J J Thomson     1940ـ1856 

 واو فعالیت چراغ های کاتودیک   را کنترول وآزمایش می نمود [ این چراغ به نام چراغهای دایود یا دو قطبه هم یاد میشود که دردورۀالکتریک بسته شده قطب مثبت الکتریک دریک نوک آنود وقطب منفی آن درنوک دیگر کا تـود چراغ ارتباط داده میشود .وحالا اگر سوچ منبع فعال شود حـُزمه یاسیلی ازذرات ازقطب منفی منبع حرکت وبه  کاتود رسیده بداخل چراغ نشر وازخالیگاه بین هردوقطب گذشته ازطرف قطب مثبت یا آنود جذ ب  وازآنجا ازراه لین به قطب منفی منبع الکتریک دورۀ خود راتکمیل وعقرب امپرمتر دورۀ الکتریک را به حرکت می آورد].این دانشمند با انجام دادن این عملیه ، حرکت سـیلی ازذرات فوق را که ازداخل منبع به قطب مثبت وازآنجا به قطب منفی دورۀ خودرا تکمیل می کرد، به این عقیده شد که دراین جا ذرات بسیار خورد از قطب منفی جداواز طرف قطب مثبت جذب وبعد خودهارا ازراه لین واپس به قطب منفی می رساند. او ایز ذرات را  به نام الکترون یاد نمود وگویا درسال 1897 الکترون را کشف کرد.

   

    نقطۀ جالب در این جا :

    1 ) اگر ما نقطۀ ارتباط آنود را تغیر بدهیم  استقامت حرکت حـُزمه یابستۀ ازذرات هم تغیر نموده وهرجای که آنود ارتباط دارد همان جا جمع میشود واین می فهماند که چارجهای الکتریک منفی ازطرف چارج های مثبت جذب میشوند ویا چارج های مخالف یکدیگر را جذب میکنند.

   2 ) اگرهردو قطب آنود وقطب کاتود را به یک قطب مثبت یا منفی الکتریک بسته کنیم ، ذرات داخل چراغ دراطراف قطبهای شان بوده وبه طرف یک دیگرحرکت نه میکنند واین می فهماند که قطبهای موافق یکدیگر شان را دفع میکنند.

  3) اگر مقدار یا اندازۀ ولتاژ قطب مثبت را کم یا زیاد کنیم متناسب به آن در مقدار ذرات جریان الکتریک  فرق پیداشده مقدار زیاد یاکم ذرات ازکاتود به آنود میرود

دانشمند تامسون با مشاهدۀاین حالت اولا مقدار ذرات وثانیأ چارج الکتریکی آن ذرات را اندازه گرفته وبه این نتیجه رسید که درداخل اتم اشیا، ذراتی وجود دارد که تحت شرایط خاص ازآن نشر ودارای قوۀ برقی منفی است .  تامسون به احترام نام طالس یونانی 546-  624 قبل از میلاد که درکهربا خاصیت برقی را کشف کرد وچون به زبان یونانی کهربا را الکترونگویند  لذا او این خاصیت برقی رانیزالکترون   گذاشت که حرکت یاجریان کردن آنرا  جریان الکتریک میگوئیم .

شما دراین آدرس (8 ) خود تامسون را می بینید آن را بازکنید )ـــم

تامسونSee ful -size image.

 

واینهم محل کار وآزمایشات الکتریکی تا مسون را باز کنید )ـــم

 /electron_graphic

میزکار تامسون

درفوتو تامسون را در جریان آزمایش نشان میدهد .

     آدرس (9 ) چراغ کاتود که تامسون دران آزمایش نموده والکترون را کشف نمود .بازکنید.

| چراغ کاتودیکImage

********************************************* 

 http:/www.aip.org/history/electron/jjcathtu.htm

cathtub1

واینهم چراغ کاتودیک که بواسطۀ آن الکترون را کشف نمود.

See full-size image.

 http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Gallery/CRTdrawing.GIFGallery/

 

jj_aparatus

دراین شکل الکترونها ازقطب منفی وحلقه های مثبت گذشته ودر روی شیشه اصابت وآنرا روشن میکند .وقتی نقطۀ ارتباط مثبت را دربالا ویا پایان تغیر دهیم ، حزمۀ الکترونها هم انحراف نموده بطرف بالا رنگ سرخ ویا پایان رنگ آبی جای خودراتغیر می دهد.

      کشف الکترون راباید اولین روزنۀ رفا وآسایش بشرقبول کرد زیرا ازآن هزاران نشانه های مفید که الـلـهج دربنیاد این ذرۀ بدون کتله ویاکتلۀ ناچیز آفریده فقط به کشف چند عدد آن موفقیت حاصل شده که انسان توانسته به کهمک آن درتمام عرصه های زندگی مانند تامین ارتباط بادورترین نقاط جهان ، رادیو ، تلویزیون ، سینما ،کمپیوتر، رصد خانه ها ، معالجه وطب وهزاران دیگر می باشد که شرح آنهارا درفصل

بعدی خواهیم دید .

کشف چراغ کاتودیک وبه تعقیب آن کشف الکترون زمینه را برای رشد وارتقای آلأات الکترانیک مثل تلویزیون ، رادار ، رادیو، کـمـپـیوتر ، سینما ،آلات طبی ، تلگراف ، تلفون وصدهای دیگر مـُیسر ساخت.

سوال دراین است که آیا این نشانه ها امروز واز سبب کدام علتی پیداشد ویا قبلأ دربنیاد ماده اراده شده وآفریده شده ؟

جواب چنین سوال را خود قرآن مجید چنین مژده داده است :

                                                     

شرح تفسیری آیۀ مبارکه را ازاین آدرس باز کرد )ــ

﴿..قرآن کریم..

 

                        1- سوره: 41 , آیه: 53

                      ﴿41:53﴾﴿  سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ             

                     ﴿41:53﴾﴿به زودي نشانه‏هاي خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مي‏دهيم تا آشكار گردد كه او حق است، آيا كافي نيست كه او بر همه چيز شاهد و گواه است.

we will soon show them our signs in the universe and in their            ﴾﴿41:53﴾      own souls, until it will become quite clear to them that it is the truth. is it not      sufficient as regards your lord that he is a witness over all things? ﴿

                                             

              

پروسۀ انکشاف تکنالوژی معاصر الکترانی را بعد از کشف الکترون درآدرس ذیل باز کنید )ـــ                

members.chello.nl/h.dijkstra19/page3.html

ختم