28 :  2 ﴾﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ

 

 يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

﴿28 : 2﴾﴿  چگونه به خداوند كافر می‏شويد؟! در حالى كه شما

  مردگان (و اجسام بی‏روحى) بوديد ، و او شما را زنده كرد; سپس شما

 را مي راند و بار ديگر شما را زنده می‏كند; سپس به سوى او باز

گردانده می‏شوید بنابر اين، نه حيات و زندگى شما از شماست(و نه      

مرگتان; آنچه داريد از خداست).                                        

 

 

              آیۀ مبارک درظاهر امرانسان را مخاطب قرداده ،ولی معنی آن آفرینش مجموعۀ جهان را نیزدرخود شامل دارد ،زیراانسان جزء ازمجموعۀ جهان می باشدکه اجزای متشکلۀ جهان ووجود انسان ازذرات مادی اتم وذرات متعلق به اتم ساخته شده  که مرده یا هیچ بود و خداوندج ازانرژی مرده ، ذرات وازآن اتم را که متحرک یعنی زنده است وازاتم  جهان وازجمله انسان را آفریده، ودروجود انسان روح خودرا د مید تازنده شد.سپاس به چنین رحمت وازجانب دیگر آنچه که آفریده و زنده شد مرگ خودراهم می بیند. ذات که ازهیچ می آفریند ومی می راند وباززنده می سازد او مالک وخدا وندج جهان است.ر

            این مژدۀ قرآن مجید در1400 سال قبل داده شده درحالیکه دانشمندان سائینس دردهۀ دوم قرن 20ثابت ساختند که جهان از خود آغازی دارد وانجام خودرا می بیند.ولذا  نظریات آنهای که جهان راجاوید وبدون آغازمی گویند  باطل است زیرا ذرات مادی ، خلقت جاوید ندارد بلکه آفریده شده ونابود می شود .ر

ارادۀخداوندج دران بوده که پایه وتهداب تمام فعالیت های اشیای جهان  برحرکت استوار واز این راه به خیر وسعادت انسان تمام گردد. وهمین است  که ذرات ابتدائیۀ جهان نعمت حرکت رااز همان آغاز آفرینش خود کسب وآنرا تاجهان است حفظ می نماید .نعمت حرکت، هدیۀ خالق جهان است هیچ گونه علت پیدایش خودرانداردوفقط آفریده شده و نیروی درجهان نه می تواند آنرا ازبین برد .ر

          برای نشان دادن ماهیت حرکت ذرات مادی ازاین آدرس ها استفاده شود 

             1 )  برای اینکه حرکت الکترونها ی داخل اتم را که باسرعت 1000کیلومتر درثانیه به اطراف هسته می چرخند ولی آن اندازه نظم دارند که باگذشت میلیونها میلیون سال حتی یک برخورد وتصادم با الکترون دیگری نه می کند ، آدرس ذیل را باز وملاحظه کنید .ر

        کلِک کنید ـــــــــــ

 با بازشدن صفحه اتم های عناصر سبک را می بینید که الکترون ها بدون وقفه به اطراف هسته می چرخند وهیچ توقفی ندارند.

                  2 )  عنصر یورانیوم 235 به همه معلوم است که یک عنصر رادیو اکتیف بوده ومی تواند بافیر کردن یک نیوترون درداخل اتم ،عمل تجزیه شدن پروتون ها شروع وپروتون به نوبۀ خود به نیوترون ،پوزیترون ونیوترینه که درواقیت اشعۀ نیرومند است مبدل می گردد.این نیوترون با نیو ترون اول دو نیو   نیوترون می شود وبه نوبۀ خود دوپروتون دیگر راتجزیه ودر خروج چهار نیوترون می شود وازدو چهار وازچهار 8 وازهشت 18 وتا اخیر دوچند زیاد شده رفته وبه همین علت آنرا تجزیۀ زنجیری گویند وانرژی که از هر پروتون تجزیه شده نشر می گردد باهم جمع وازآن بمب اتومی ساخته می شود که ای کاش این انرژی درراه صلح وسعادت انسا ن بکار گرفته شود

    بااستفاده از این آدرس می توانید تجزیۀ اتم یورانیوم را بواسطۀ فیر کردن نیوترون بداخل هسته ببینید. عنوان رادیو اکتیف را ملاحظه کنید.

 

click hereکلِک کنید ـــــــــــ      

  

           واز جانب دیگرچون هدف اصلی ما نمایش وآشکار سازی قدرت وحکمت خداوندج وچگونگی کشف بیشمار نعمت ها برای انسان است ویکی ازآن نعمت ها ذخیرۀ انرژی فوق العاده زیاد درهستۀ اتم است که با بدست آوردن واستفاده صحیح آن تمام عالم از آن مستفید می شود.  بنأ بهتر خواهد بود ببینیم که خداوند ج همراباآفرینش ذرات مادی ، به چه اندازه انرژی را دربنیاد ذرات آفریده که از یک کیلو گرام کمتر یورانیم ، بمب اتم می سازند.

          کشف این انرژی عظیم را دانشمندان آلبرت آئینشتین ، اوپن هائیمر ودیگران کر دند.که سوال می شود آیایک ذرۀ ناچیزبه کدام علت این انرژی عظیم رادرخود جاه داد وهدف از آن چیست ؟ جواب اینکه علتی وجودندارد وفقط آفریده شده تا ازان ثبات جهان ومنفعت انسان بدست آید .  برای مشاهدۀ   قدرت انفجار یک بمب اتمی این آدرس را بازو مشاهده نمائیم .

 

Atomic Bomb Test - Google Video 1 ) این آدرس را کلِک نمائید ـــــــــ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

چون سلسلۀ انفجارات زیاداست می توانید بالای این جمله که درراست ووسط صفحه است آنرایا ارهمین جا ویاازصفحۀ آن کلک کنید.

Atomic Bomb Test2 )  این آدرس را کلِک نمائیدــــــ     

ووسط صفحه است به نوبت کلِک نموده وهر صفحه را مشاهده کنید.

 

Newsreel nuclear atomic bomb                     3 ) این آدرس را کلِک نمائیدــــــ     بالای کلمۀ Googleبعد از باز کردن صفحۀ   

  که دربالا وپهلوی راست کلکینچۀ گوگل است کلک کنید ، Search

صفحۀ آدرسهای اضافه از 100عنوان انفجارات مختلف اتمی است.

 

 

 

 

atom bomb4 )دراین آدرس صفحۀ بمبهای اتم را می بینید  ـــــــ     

 

nuke               5 ) دراین آدرس صفحۀ عناوین سلاح های اتمی رامی بینیدـــــ   

 

bomb              6 ) دراین آدرس صفحۀ عناوین بمبها راملا حظه میکنید ـــــ

 

    ما بعضی از آن عناوین را نشان دادیم ومتباقی را خود شما باز کرده ملا حظه فرما ئید.

 

Nuclear Bomb - First H Bomb test  7 ) این آدرس را کلِک نمائیدــــــ   

 

 

      8 ) این آدرس انواع انفجار اتمی را نشان می دهد: 

 

   9 ) آین آدرس را کلِک نمائیدــــــ

Clip: Atomic Bomb

 

Atomic Bomb  10 ) این آدرس را کلِک نمائیدــــــ   

 

 

atomic bomb explosions  11 ) این آدرس را کلِک نمائیدــــــ
 

 

atom bomb detonation under ground 12 ) کلِک نمائیدــــــ

 

 

                  این جا حقیقت بیان آیۀ مبارک فوق که فرموده ازمرده ، زنده ،وزنده را می میراند وباز زنده می سازد ثابت شد زیراخداوندج درآغاز آفرینش جهان که تشریح مفصل تحت عنوان آغاز آفرینش جهان می آید ازانرژی مرده ، ذرات راکه زنده یعنی متحرک است آفرید وذرات یاماده هم به ارادۀ خداوندج دراثرانجام تعامل هسته وی یا انفجار بمب اتمی به انرژی که مرده است مبدل شد ماده باتبدیل شدن به انرژی ازبین می رود یعنی می میرد واین انرژی به نوبۀ خود ذرات دیگری را که متحرک یا زنده است می آفریند وما حقیقت آنرا در آیات قرآن مجیدملاحظه می کنیم.ولی ذات که این تغیرات را آفریده همانا خالق جهان است که دانشمندان به آن قانع وازاین نعمت عظیم وآنهم دربنیاد ذرات به حکمت ورحمت خداوندج بربندگانش سپاس می گویند. وبرمااست که به منظور استفاده از نعمات لا یتناهی زیاد درکشف اسرار جهان که همه به نفع انسان وازحساب وشمار خارج است از سعی وتلاش پیگیردریغ نه ورزیم وبه وجود آن همه نعائیم شکران وسپاس به جا آوریم .

 

 ـــــــــ ذرات مادی جهان ــــــــــ

 

 

 

﴿ 29: 2﴾﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعا

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فسَوَّاهُنّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  

﴿29 :2 ﴾﴿  او خدايى است كه همه آنچه را (از نعمتها) در زمين

 وجود دارد، براى شما آفريد;  سپس به آسمان پرداخت;

          و

 آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود; و او

 به هر چيز آگاه است

 

 

 

   آیۀ مبارک درنزد دانشمندان آن اندازه وسیع وپر محتوی است که برای درک آن همه نعمت های ارزانی شده، مطالعۀ هزاران کتب کافی نیست.ر

           برای تجسم نعمت های ارزانی شده لازم است اولأ چگونگی  پیداشدن زمین یامنبع یا  مادر پیدایش نعمت ها رادا نست یعنی :ر

          آیازمین کدام راهای تکامل را به پیش گرفت تازمینۀ مساعدرا برای پیدایش میلیونها نعمت هامیسر ساخت؟

        وثانیأپیشرفت این راه تکامل خودسر وتصادفی بود ویا یک طرح ونقشۀ افرینش در آن دست داشت ؟ 

 زیرا پیدایش وحاضرشدن ملیونها نعائیم دران زمان خوب تر ومجسم تر جلوه می نماید که انسان علمأ مراحل تکاملی زمین رابرای پیدایش آن همه نعا ئیم تحلیل وارزیابی نماید.ر

             وقتی تاریخ تکاملی زمین رااعتبار ازروزآفرینش تاامروزتدقیق نمائیم ، چنین ثابت می شودکه پیدایش مرحلۀ اولی زمینه را برای میسر شدن مرحلۀ مساعد تر واین به نوبۀ خودزمینه را برای مساعدشدن مرحلۀ بعدی میسر ساخته تااینکه درمرحلۀ به ثمر رسیدن نعمت ها رسید. فصل ششم ذرات مادی ملاحظه شود.ر

           باحل دوسوال فوق ثابت می شود که آیۀ مبارک به انسان مژده می دهد که ارادۀ خداوند ج درآن بوده که زمین راهی راتعقیب کند تا نعمات بی انتهارا به انسان بدهد ، یعنی آفرینش هدف مند است ونه تصادف.ر

             مسئلۀ مهمتر دیگر آن است که اقلا فشردۀ ازمهمترین نعائیم را باید ذکرکردتا به رحمت خداوندج متقاعدتر وسپاس گذاربود .مهمترین این نعمت ها عبارت اند از :ر

              ــــ وجود نورمطلقأ مساعد آفتاب برای روشن ساختن زمین وآسمان ،برای گرم ساختن کرۀ زمین برای حیات ، برای انجام دادن عمل فوتوسنتیز درنباتات ، برای نابود ساختن جراثیم ومکروبها، برای رشد ونموی انسان ،حیوان ،پرندگان ونبات ، برای ساختن ویتامین دی که یگانه وسیلۀ استحکام استخوا نهای بدن است وهزاران دیگر.ر

               ـــ  گسترش ویاجداشدن براعظم ها وپیداشدن زمین زیاد برای سکونت وحاضر شدن بستر ابحار برای ذخیرۀ آب های ابحار.ر

              ـــ  تشکل کوه ها به مثابۀ میخ های مستحکم برای حفظ کرۀ زمین از لرزش وتموج های حرکت مداری وحرکت وضعی .ر

             ـــ  وجود آتش فشانها برای اکمال کمبود گازات آتموسفری ونایتریشن سازی فرش ابحار برای تغذی موجودات زنده ونباتات بحری.، وخارج ساختن عناصر کیمیاوی ومعدنیات مفیده ازعمق زمین به سطح زمین .ر

            ـــ  وجود جنگلات وسبزیجات برای نشونمای نبات ،میوه جات ، اکمال کمبود آکسیجن آتموسفری وجذب کاربن دای اوکسائید اضافی هوا .ر

            ـــ آفرینش نشانه های معجزه آسا برای آب وذخیره شدن آب های تازۀ باران ها درعمق زمین وتهیۀ بستر مطمئن برای آبهای زیرزمینی که به عمق زمین نفوذ نمیکنند  ودرعین حال با مواد عضوی وپطرولی مخلوط نه می شود.ر

            ــــ آفرینش معادن مختلف پطرولی دراعماق زمین ودادن نشانه های به آن که با آب زیرزمینی یک جا نه شده وازآن دوری می جوید.ر

           ــــ حفظ آتموسفر مفید دراطراف زمین ومانع شدن ازدخول اشعه های مضره به زمین وهم مانع شدن ازخارج شدن یا  فراربخارات آب ازآتموسفر به فضای خارجی وواپس جذب آن بصورت باران به سطح زمین.ر

          ــــ افرینش شب وروز موافق برای ادامۀ حیات وحفظ تعادل حرارتی زمین.

         ــــ  تسخیر ویا درخدمت قراردادن تمام موجودات جهان برای انسان. تشریح مفصل را تحت عنوان تسخیر موجودات جهان ملا حظه شود .ر

         آیات مبارک ذیل که تسخیر موجودات عالم را برای انسان مژده می دهد یک یک کلِک و ترجمۀ آیات راکه درسائیت موجوده ثبت وظاهر می شود تلاوت فرمائید. تفصیل مزید آن دراین عنوان جاه ندارد . ر 

آدرس راکلِک کنید ـ

35:13   39:5  45:13   13:2     14:32    14:33  16:12  29:61 31:29

هرگاه خواسته باشید که تفسیر آیات فوق رانیز مطالعه کنید ، دران وقت آدرس هذا راباز و  بعد نمبر سوره وآیه را دیده وهمان سوره وآیه را ازفهرست سوره ها انتخاب وتلاوت فرمائید

آدرس راکلِک کنید ـــــــــ تفسیر نمونه

 

 نکتۀ دوم آیه : .         

   درنکتۀ دوم آیۀ مبارک درقسمت آفرینش هفت آسمان مژده داده شده وازآنجا که کلمات قرآن مجید به عربی است که باید درترجمه ، قواعد لغات عربی مدنظرباشد، بنأ تشریح کلمۀ سماء رانقلأازتفسیر شریف نمونه می آورم .

.....................................................................................

- آسمانهاى هفتگانه
كلمه سماء در لغت به معنى طرف بالا است ، و اين مفهوم جامعى است كه مصداقهاى مختلفى دارد ، لذا مى بينيم در قرآن در موارد گوناگونى به كار رفته است :
ر
1 - گاهى به جهت
بالا در قسمت مجاور زمين اطلاق شده ، چنانكه مى فرمايد : ا لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فى السماء آيا نديدى خداوند چگونه مثل زده است گفتار پاك را به درخت پاكيزه اى كه ريشه اش ثابت و شاخه اش در آسمان است ( ابراهيم - 24 ) .ر
2 - گاه به منطقه اى دورتر از سطح زمين ( محل ابرها ) اطلاق شده ، چنان كه مى خوانيم : و نزلنا من السماء ماء مباركا : ما از آسمان آب پر بركتى نازل كرديم ( سوره ق آيه 9 ) .
ر
3 - گاه به قشر متراكم هواى اطراف زمين گفته شده : و جعلنا السماء سقفا محفوظا : ما آسمان را سقف محكم و محفوظى قرار داديم ( انبياء - 32 )
تفسير نمونه ج : 1 ص : 166
زيرا مى دانيم جو زمين كه همچون سقفى بر بالاى سر ما قرار دارد ، داراى آنچنان استحكامى است كه كره زمين را در برابر سقوط سنگهاى آسمانى حفظ مى كند ، اين سنگها كه شبانه روز ، مرتبا در حوزه جاذبه زمين قرار گرفته و به سوى آن جذب مى شوند ، اگر اين قشر هواى متراكم نبود ما مرتبا در معرض سقوط اين سنگهاى خطرناك بوديم ، اما وجود اين قشر ، سبب مى شود كه سنگها پس از برخورد با جو زمين مشتعل و سپس خاكستر شود .
ر
4 - و گاهى به معنى كرات بالا آمده است ثم استوى الى السماء و هى دخان : به آسمانها پرداخت در حالى كه دود و بخار بودند ( و از گاز نخستين ، كرات را آفريد ) ( فصلت - 11 ) .
ر
اكنون به اصل سخن باز گرديم ، در اينكه
مقصود از آسمانهاى هفتگانه چيست ؟ مفسران و دانشمندان اسلامى بيانات گوناگونى دارند و تفسيرهاى مختلفى كرده اند :ر
1 - بعضى آسمانهاى هفتگانه را ، همان سيارات سبع مى دانند ( عطارد زهره ، مريخ ، مشترى ، زحل ، و ماه و خورشيد ) كه به عقيده دانشمندان فلكى قديم جزء سيارات بودند .
ر
2 - بعضى ديگر معتقدند كه منظور طبقات متراكم هواى اطراف زمين است و قشرهاى مختلفى كه روى هم قرار گرفته است .
ر
3 - بعضى ديگر مى گويند : عدد هفت در اينجا به معنى عدد تعدادى ( عدد
تفسير نمونه ج : 1 ص : 167
مخصوص ) نيست ، بلكه عدد تكثيرى است كه به معنى تعداد زياد و فراوان مى باشد ، و اين در كلام عرب و حتى قرآن نظائر قابل ملاحظه اى دارد مثلا در آيه 27 سوره لقمان مى خوانيم : و لو ان ما فى الارض من شجرة اقلام و البحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله : اگر درختان زمين قلم گردند ، و دريا مركب ، و هفت دريا بر آن افزوده شود ، كلمات خدا را نمى توان با آن نوشت .
ر
به خوبى روشن است كه منظور از لفظ سبعه در اين آيه عدد مخصوص هفت نيست بلكه اگر هزاران هزار دريا نيز مركب گردد ، نمى توان علم بى پايان خداوند را با آن نگاشت .
ر
بنابر اين سماوات سبع اشاره به آسمانهاى متعدد و كرات فراوان عالم بالا است بى آنكه عدد خاصى از آن منظور باشد .
ر
4 - آنچه صحيحتر به نظر مى رسد ، اين است كه مقصود از سماوات سبع همان معنى واقعى آسمانهاى هفتگانه است ، تكرار اين عبارت در آيات مختلف قرآن ، نشان مى دهد كه عدد سبع در اينجا به معنى تكثير نيست ، بلكه اشاره به همان عدد مخصوص است .
ر
منتها از آيات قرآن چنين استفاده مى شود كه تمام كرات و ثوابت و سياراتى را كه ما مى بينيم همه جزء آسمان اول است ، و شش عالم ديگر وجود دارد كه از دسترس ديد ما و ابزارهاى علمى امروز ما بيرون است و مجموعا هفت عالم را به عنوان هفت آسمان تشكيل مى دهند .
ر
شاهد اين سخن اينكه : قرآن مى گويد : و زينا السماء الدنيا بمصابيح : ما آسمان پائين را با چراغهاى ستارگان زينت داديم ( فصلت - 12 ) .
ر
در جاى ديگر مى خوانيم : انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب : ما آسمان پائين را با كواكب و ستارگان زينت بخشيديم ( صافات - 6 ) .
ر
از اين آيات بخوبى استفاده مى شود كه همه آنچه را ما مى بينيم و جهان
تفسير نمونه ج : 1 ص : 168
ستارگان را تشكيل مى دهد همه جزء آسمان اول است ، و در ماوراى آن شش آسمان ديگر وجود دارد كه ما در حال حاضر اطلاع دقيقى از جزئيات آن نداريم .
ر
و اما اينكه گفتيم شش آسمان ديگر براى ما مجهول است و ممكن است علوم از روى آن در آينده پرده بردارد ، به اين دليل است كه علوم ناقص بشر بهر نسبت كه پيش مى رود از عجائب آفرينش تازه هائى را بدست مى آورد ، مثلا علم هيئت هم اكنون بجائى رسيده است كه بعد از آن ، تلسكوپها قدرت ديد را از دست مى دهند ، آنچه رصدخانه هاى بزرگ كشف كرده اند ، فاصله اى به اندازه هزار ميليون ( يكميليارد ) سال نورى مى باشد ، و خود معترفند كه تازه اين آغاز جهان است نه پايان آن ، پس چه مانع دارد كه در آينده با پيشرفت علم هيئت آسمانها و كهكشانها و عوالم ديگرى كشف گردد .
ر
بهتر اين است كه اين سخن را از زبان ، يكى از رصدخانه هاى بزرگ جهان بشنويم .
ر

3 - عظمت كائنات
رصدخانه پالومار عظمت جهان بالا را چنين توصيف مى كند .
ر
... تا وقتى كه دوربين رصدخانه پالومار را نساخته بودند ، وسعت دنيائى كه بنظر ما مى رسد بيش از پانصد سال نورى نبود ، ولى ، اين دوربين وسعت دنياى ما را به هزار ميليون سال نورى رساند ، و در نتيجه ميليونها كهكشان جديد كشف شد كه بعضى از آنها هزار ميليون سال نورى با ما فاصله دارند ، ولى ، بعد از فاصله هزار ميليون سال نورى فضاى عظيم ، مهيب و تاريكى به چشم مى خورد كه هيچ چيز در آن ديده نمى شود ، يعنى روشنائى از آنجا عبور نمى كند تا صفحه عكاسى دوربين رصدخانه را متاثر كند .
ر

تفسير نمونه ج : 1 ص : 169
ولى بدون ترديد در آن فضاى مهيب و تاريك صدها ميليون كهكشان وجود دارد كه دنيائى كه در سمت ما است با جاذبه به آن كهكشانها نگهدارى مى شود .
ر
تمام اين دنياى عظيمى كه به نظر مى رسد و داراى صدها هزار ميليون كهكشان است جز دره اى كوچك و بى مقدار از يك دنياى عظيمتر نيست و هنوز اطمينان نداريم كه در فراسوى آن دنياى دوم دنياى ديگرى نباشد .
ر
از اين گفته به خوبى بر مى آيد كه علم هنوز با آن پيشرفت شگفت انگيز خود در قسمت آسمانها كشفيات خويش را سر آغاز جهان مى داند نه پايان آن ، بلكه آن را ذره كوچكى در برابر جهان بس با عظمت ، مى شمارد .
ر

..............................................................

               وحالا راجع به وسعت جهان  معلومات های دانشمندان سائینس را می بینیم:                    

               مسافات بین ستاره های جهان آن اندازه زیاد است که برای اندازه گیری آن ازواحد اندازه گیری سال نوری استفاده می کنند.ر

              نور نعمت خداوندج است که سرعت حرکت آن درسرحد آخرین قرارداشته ودریک ثانیه مسافۀ   300.000 کیلومتر راقطع می نماید . هرگاه  نورباهمین سرعت یک سال پیهم حرکت کند مسافۀ راکه قطع کرده ،یک سال نوری است. یک سال نوری  = 9.460.753.090.819کیلومتر.ر

             دانشمند آلبرت آئینشتین ثابت ساخت ، هیچ جسمی ازسرعت نور اضافه ترحرکت ندارد وجسمیکه سرعت حرکت آن به 300.000 کیلومتر درثانیه میرسد ، دوپدیدۀ نو ظهور می کند :ر

           1 ) کتلۀ جسم لایتناهی بزرگ می شود.

           2 ) زمان ومکان مفهوم خودرا ازدست می دهد. ماضی ،حال واستقبال وعرض وطول مکان وجودندارد.ر

            وحالا مثالهای ازسرعت نوروبزگی جهان :

            ـــ  نور آفتاب درزمین به 8دقیقه میرسد.

            ـــ  مسافه بین زمین وروشن ترین ستارۀ که به نام بیتل گی یوس یادمی شودبه اندازۀ 500 سال نوری است.ر

            ـــ قطرکهکشان شیری به اندازۀ 100.000 سال نوری ،وفاصلۀ آفتاب از مرکز کهکشان شیری به اندازۀ 30.000 سال نوری دور است . 

                 ـــ  نزدیک ترین کهکشان به کهکشان شیری به نام اندرو میدا به 2.75 میلیون سال نوری دورتر واقع می باشد .ر

            ـــ  کهکشان دیگری به نام گروپ محلی که دراطراف خود به تعداد 30 کهکشان همسایه رادارد وکهکشان شیری یکی ازآنها می باشد به فاصلۀ 6 میلیون سال نوری دورواقع شده.ر

           ـــ  تعدادکهکشان های جهان که کشف شده تعدادآن به 100 بیلیون ودرهر کهکشان به تعداد 100 بلیون ستاره وجوددارد.ر

            ـــ  دورترین کهکشان های که اشعۀ نوری آن به زمین ثبت شده درحدود 12 یا 10 بیلیون سال نوری فاصله دارد.وآنطرف آن تاریک ومعلوم نیست .ر

          همین وسعت لا یتناهی بزرگ جهان گواه مژدۀ آیۀ فوق را می دهد که  آسمان اول آسمانی است که ما می بینیم وشش آسمان دیگر درورای این آسمان است که امید است آنهارا علم وتکنا لوژی متکامل تر نیز کشف خواهند نمود . انشاء آلله .ر

           وحالا مشاهدۀ بزرگی جهان را از آین آدرس ملاحظه کنید

 

 

        atlas of the universe             13 )   اطلس جها ن را کلِک نمائیدــــــ

 

      بابازشدن صفحه به نکات آتی دقت شود:

             الف )  به این رحمت خداوندج متوجه بود که باوجود ازدهام وکثرت ستاره هابازهم برای این که ستارۀ آفتاب بامجموعۀ سیارات نظام شمسی باآرامش مطلق فعالیت کرده  از مداخله وتصادم ، از تاثیر ناگوار حرارت واشعه های مضره ، ازتاثیر قوۀ جاذبۀ نیرومند ستاره های همسایه محفوظ بوده وآفتاب نور موافق را به زمین داده بتواند ، نزدیک ترین ستاره به آفتاب به اندازۀ 7000چند فاصلۀ  ازدایرۀ کنار خارجی نظام شمسی دورتر واقع شده .دایرۀ چپ نقشه کلِک شودواین نعمت را ملاحظه کنند.ر

            ب ) مسافه ازآفتاب تا ستاره به سال نوری تحریر واول ستاره های نزدیک وبعد دور ودورتر نشان داده شده مقیاس اول12.5سال نوری   ودوم آن:ر

          250   =20  12.5سال نوری رانشان می دهد.

            ج ) شما عقرب موس را بالای تمام شکل ها ونوشته ها برده و   اگرعقرب شکل پنجه راگرفت آنرا بازکنید وعجائبات خلقت را مشاهده فرمائید.

            چ ) تفصیلات به انگلیسی تحریر شده ونسبت عدم گنجایش دراین فصل تفصیل داده نه شد عفومزید می خواهم والبته درتحت عناوین هر موضوع تشریحات مکمل وهرچه مشرح آن ها وجوددارد ازآن استفاده خواهید نمود.ر

            ذکر نکتۀ آیه که می فرماید:  و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود; درآیه معنی سماء یامکان و هم مدارهای هفت گانه را درتمام موجودات جهان هم میرساند مثلا اتم که جزء جداناپذیر تمام موجودات جهان است درداخل آن مکان وسیع  وجوددارد  هفت مدار الکترون درآن جاه دارد ، هفت طبقۀ زمین ،هفت طبقۀ آتموسفروهفت آسمان گواه حقیقت آیۀ مبارک است.

           ازملاحظۀ افق یاپهنای جهان معلوم می شود که جهان قابل دید ما درجملۀ آسمان اول می آید و فاصلۀ 12بیلیون سال نوری وسعت دارد. ولی درورایا آن طرف آسمان اول که همه تاریک است ونورازآن نه میرسد شش آسمان دیگر است که   هنوز بشرازوسعت وبزرگی آن نه میداند زیرا به آن دسترسی ومعلو مات ندارد ، وامید که روزی این نعمت کشف گردد خداوندجبهترمی داند.

ـــــــــ ذرات مادی ــــــــــ

 

  

 

 

﴿117 :2﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى

 

أَمْرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ  

﴿117 :2 ﴾﴿ هستى بخش آسمانها و زمين اوست! و هنگامى كه

فرمان وجود چيزى را صادر كند، تنها می‏گويد:

موجود باش! و آن، فورى موجود می‏شود.  

 

 

          این خالق جهان است که جهان هستی فقط به اراده وامر آن آفریده شد ولی

 آن چه پایه واساس جهان هستی را تشکیل می دهد همانا اجزای ساختاری آسمانها وزمین  ذرات مادی است ، ووقتی ارادۀ خداوندجشد  آفرینش آن همه به شمول تمام نشانه ها واندازه گیریهای آن ها فقط اراده یا امرخداوندج خالق جهان را میخواهد شوپس می شود. 

               اجزایا خشت اول بنیادی جهان همانا ذرات مادی  ازجمله فوتون ، الکترون ،کوارک ،نیوترینه که ازآنهادرقدمۀ بعدی  پروتون ،نیوترون وبعد اتم ومولیکول شکل گرفت. آفرینش همۀ آنها همرا با قوانین واندازه گیری های شان فقط به امر خداوندج آفریده شد. تمام قدرت از آن خداوندج است هیچ کس نه می تواند علت آنچه را آفریده بداند ویا بسازد ، دانشمند تنها آنچه است کشف میکند ونامی برایش انتخاب می نماید : رازها ونشانه های که دربنیاد ذرات آفریده شده  ،صنعت خداوندج است وهدف مند است که به رحمت آن شکران وسپاس گفت: خداوندجبهترمی داند.   

ـــــــــ ذرات مادی جهان ــــــــــ

 

 

﴿165  : 2 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ

أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ  كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ  يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ

 جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ  

 

             ﴿165 :2 ﴾﴿ بعضى از مردم، معبودهايى غير از خداوند براى      

  خود انتخاب می‏كنند; و آنها را همچون خدا دوست می‏دارند اما آنها كه ايمان

      دارند، عشقشان به خدا، (از مشركان نسبت به معبودهای شان  شديدتر است. و

       آنها كه  ستم كردند، (و معبودى غير خدا برگزيدند،)  هنگامى كه عذاب،).(الهى) را مشاهده كنند، خواهند دانست كه تمام قدرت ، از  آن خداست;

         و خدا داراى مجازات شديد است; (نه معبودهاى خيالى كه آنها

         می‏هراسند.)

 

وبت ها کاری ساخته نیست و جز خداوند کسی ازرازجهان نمی داند مگر به اندازۀ علم که به او ارزانی شده :ر

ـــــــــ ذرات مادی ــــــــــ

 

           انسان راباید که مالک حقیقی جهان هستی راازراه شناخت  نشانه های که دربنیا د ذرات جهان آفریده شده بداند ونه دیگری رامعبود قراردهد، زیراازتواهمات هیچ چیز به دست نه می آید. 

    ﴿  2:255 ﴾ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ

 تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ

 يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ

 كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ

 حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

 

(255: 2﴾﴿ هيچ معبودى نيست جز خداوند يگانه زنده، كه قائم به ذات

خويش است، و موجودات ديگر، قائم به اوهستند; هيچگاه خواب سبك

و سنگينى او را فرانمی‏گيرد; (و لحظه‏اى از تدبير جهان هستى،

 غافل نمی‏ماند;) آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست;

 كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟! (بنابراين،

 شفاعت شفاعت‏ كنندگان، براى آنها كه شايسته شفاعتند، از

 مالكيت مطلقه او نمی‏كاهد.) آنچه را در پيش روى آنها ( بندگان)

 و پشت سرشان است می‏داند; (و گذشته و آينده، در پيشگاه

علم او، يكسان است.) و كسى از علم او آگاه نمی‏گردد;

 جز به مقدارى كه او بخواهد. (اوست كه به همه چيز آگاه است;

 و علم و دانش محدود ديگران، پرتوى از علم بی‏پايان و نامحدود

 اوست.) تخت (حكومت) او، آسمانها و زمين را دربرگرفته;

و نگاهدارى آن دو ( آسمان و زمين )، او را خسته نميكند.

 بلندى مقام و عظمت، مخصوص اوست.)

 

 

               خداوند ج پدیدآورندۀ جهان هستی است ، ذات پاک او تدبیر امور مخلوقات را می نماید ، وتمام علوم ودانش های بشری ازناحیۀ اواست.نشانه های که دربنیاد ذرات مادی که خشت تهدابی ساختار جهان را تشکیل می دهد مربوط به اراده وعلم ودانش او می باشد .دانشمندان صرف بعضی از انهارا کشف وبرای شان نام های می گذارند .دامنۀ این نشانه ها پایانی ندارد وهرآن که اراده ورضای خداوند باشد کشف می شود . خداوندجبهترمی داند.   

ـــــــــ ذرات مادی ــــــــــ

 

 

 

          ﴿133: 3﴾﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

          ع  َرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ  

﴿133 :3 و شتاب كنيد براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان;

 و بهشتى كه وسعت آن، آسمانها و زمين است; و براى پرهيزگاران

 آماده شده است.

 

             آنکس که رازهای خلقت را فهمید ، به قدرت وحکمت جاودان خداوندج معتقد شده ودرمقابل محبت واحترام عمیق به آن ذات پاک پیدا ودرجملۀ متقین محسوب ونعمت های آن جهان را نصیب می شود .دانستن رازهای پوشیدۀ جهان مادی که بنیاد آنرا ذرات مادی تشکیل نموده بدون دانش علمی بدست نه می آید .

 

خداوند بهتر می داند .

 ـــــــــ ذرات مادی ــــــــــ

   

 

﴿190 : 3﴾﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

 

وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارلآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ﴾

مسلما درآفرينش آسمانها و زمين وآمد و رفت

شب و روز ، نشانه هاى ( روشنى )

        براى صاحبان خرد و عقل است .

          آیۀ مبارک فوق آفرینش آسمان ها وزمین واختلاف رفت وآمد پیهم شب وروز را که از مهمترین وپیچیده ترین مسئلۀ خلقت به شمار می آیند ، بیان ودرک ماهیت اصلی آنهارا که درمجموع متشکل ازاجزای ساختاری جهان ذرات مادی جهان می باشد ،منحصر به اهل خرد ودانش نموده ، زیرا دربنیاد هرذ ره چنان اندازه گیریها وقوانینی آفریده شده که فهم آن درقدرت فکری انسان عادی نمی گنجد.

             بعد ازاینکه دانشمندان آغازآفرینش جهان راکشف وبعدازان مراحل تکاملی آنرا تازمان تشکل زمین محاسبه نمودند ،به این نتیجه رسیدند که مراحل تکاملی جهان موضوع خودسر وتصادفی نه بوده بلکه تحت یک پلان بسیار دقیق وسنجیده شده به پیش رفته که اگر کمترین تغیرات دران می بود یا جهان ازبیلیون ها سال قبل وپیش از آنکه آفتابی تشکل می نمود به ختم خود می رسید ویاهم تااکنون  نوبت ومراحل تشکل آفتاب وزمین درمیان نبود.           

          ازمحتوای آیه می توان درجه ومنزلت دانشمندرا دانست.

 ـــــــــ ذرات مادی ـــــــــ

 

 

 

        ﴿191 :  3 ﴾﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ

 هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  

(همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیده ‏اند،

 یاد می‏کنند;ود ر اسرار آفرینش آسمانها و زمین می  ‏اندیشند; ( می‏گویند:)

  بار الها! اینها را بیهوده نیافریده‏ای! منزهی تو! ما را از عذاب آتش نگهدار

 

      دانشمندیکه در دو آیه مبارک فوق اسرار وراز های نهفته را دربنیاد ساختاری جهان ذرات مادی کشف وآشکارنمود، چنان معتقد به خداوندج می شود که در روز وشب،بیداری وخواب  ، استاده ونشسته همه وهمه مشغول به یاد وذکر خداوندج می شود ونصرت وکامیابی خودرا از آن ذات پاک که نجات از آتش دوزخ است می طلبد.

       آیه بزرگترین امید واری برای نجات آنهای است که درفراگرفتن علم مثبت کمر همت بسته ودرمقابل رحمت وعفوخداوندج را به خود کمائی می کند.

ـــــــــآیات مبارک ذرات مادی ـــــــــ

  

         ﴿  40: 4﴾﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ

حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُ نْهُ أَجْرًا عَظِيمًا  

(خداوند (حتی) به اندازه سنگینی ذره‏ای ستم نمی‏کند;)واگر

کار نیکی باشد، آن را دو چندان می‏سازد; و از نزد خود،

پاداش عظیمی (در برابر آن) می‏دهد. )

 

 

 

           عدالت ورحمت خداوندجرا ازآن دانست که فرموده(خداوند (حتی) به

اندازه سنگینی ذره‏ای ستم نمی‏کند;) واز جانب دیگرذ کر کلمۀ ذره بیان گرشی یاچیزی است که ازاو خوردتر چیزدیگر یاشی دیگر نباشد. درعلم به این ذره نام اتم وبعد فوتون، نیوترینه ، الکترون ، پروتون ،نیوترون وکشف آخرین آن کوارکها وضد ذرات فوق می باشد . پس آیۀ مبارک گواه دیگری از وجود ذرات مادی جهان است یعنی اینکه وجود ذره را در1400سال قبل بشارت داده است .گرچه معنی ذره درسابقه های تاریخ به اشیای تشبیه شده که خورد تر ازآن را فکر نه می کردند .ودرتصورمتفکرین دوران گذشته این ذرۀ   آخرین را اتم   

           وقتی دانش بشری ازسرحد آنچه قبلأ ذره یااتم می گفتند پیشتر رفت  ثابت گردید که انسان باانکشاف دانش خود، توانستند ادامۀ ذره را از اتم به ذرات خوردترازاتم الکترون،پروتون ،نیوترون وحتی به سرحد کوارک رسانیده. 

                هراندازه دانشمندان درعمق اشیا وپدیده های جهان به پیش می روند به همان اندازه نشانه ها وقوانین ثابت ،کامل ودقیق را که نتایج کار شان فقط وفقط برای خیر وسعادت انسان تمام  می شود کشف می نمایند ولی بازهم آغاز کاراست  یعنی علم خداوند لایتناهی وسیع ورحمت آن برانسان وسیع تر است وترجمۀ آیه گواه براین بیان می باشد  . پس انسان هم توقف نکرده ودامنۀ اکتشافات خودرا به پیش ببرند وازنعمت های که دربنیاد نشانه ها آفریده شده مستفید تر گردند. وازجانب دیگر خداوندیکه تااین سرحد باریک عدالت وهم رحمت خودرا دردوچند ساختن اجر نیکو کاران وعده فرموده ، انسان را نیز لازم است که  ازراه انصاف ومنطق بشارت قرآن مجید را کلام خداوند قبول ودرزندگی چنان راه نیکو ئی را اختیارکنیم تا درمقابل این همه نعمت ها خشنودی و رضایت پروردگاررا بدست آورده بتوانیم

ـــــــــآیات مبارک ذرات مادی ـــــــــ

 

  

﴿77 : 4﴾﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ  وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى

أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ

لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً  

(﴿آیا ندیدی کسانی را که (در مکه) به آنها گفته شد:فعلا) دست

از جهاد بردارید! و نماز را برپا کنید! و زکات بپردازید!

(اما آنها از این دستور، ناراحت بودند)، ولی هنگامی که

(در مدینه) فرمان جهاد به آنها داده شد، جمعی از آنان، از

مردم می‏ترسیدند،همان گونه که از خدا می‏ترسند، بلکه بیشتر!

و گفتند: پروردگارا! چرا جهاد را بر ما مقرر داشتی؟!

چرا این فرمان را تا زمان نزدیکی تاخیر نینداختی؟!

به آنها بگو:سرمایه زندگی دنیا، ناچیز است!و سرای آخرت،

برای کسی که پرهیزگار باشد، بهتر است! و به اندازه رشته

شکاف هسته خرمایی، به شما ستم نخواهد شد! )

 

 ( وبه اندازۀ رشتۀ شکاف هسته خرمایی، به شما ستم نخواهد شد! )

  این بیان آیه بازهم ازخوردترین اشیای جهان که به تصور مردم آن زمان شکاف هسته خرمایی، وبه دانش امروز همان ذرات ابتدائیۀ مادی جهان است  مژده فرموده. خداوندجبهترمی داند.

             خداوندج ازنور خود قدرت ، قوه ،انرژی ذرات مادی را آفرید وبه آن زندگی حرکت راعنایت فرمود وهمین حرکت ذرات مادی است که به کهمک نشانه های که دربنیاد آن ها آفریده شده، جهان راساخت ،آنرا به فعالیت انداخت وچگونگی کار آنرا کنترل می کند وآخرالامر به نیستی یامرگ آن منجر می سازد .مثلا ذرات ابتدائی اولیه که کوارک ها اند پروتون ونیوترون را ساختند ،بعد پروتون ونیوترون درهسته باهم یک جاشده والکترون را درخود جمع وازآن اتم وازاتم مولیکول وازمولیکول جسم وازآن هم ستاره ها تشکل نمود. ستاره ها به اثر فشار قوۀ جاذبه که آنهم نشانۀ از ذرات است گرم شده وبه تعامل هسته وی شروع وستاره را تا دوران معین درخشان نگهمیدارد.آخرالامر که مواد داخلی ستاره که آنهم از ذرات است به ختم می رسد وستاره به مرگ ویافروپاشی منجر می گردد.اما ذره باحرکت که خداوند به او ارزانی نموده به حیات خود ادامه می دهد . چنین است قدرت خالق جهان که اگر تمام جهان هستی  باهم جمع گردند نه یک ذره را می سازند ونه آنرا نابود کرده می توانند مگر اینکه شکل آن تغیر میکند ونه هم حرکت آنرا گرفته می توانند.

             برای اینکه ازحرکت واز خوردبودن ذره تصویری درذهن باشد این آدرس را باز کنید ودران فلم متحرک  ذرات مادی را می بینید که مثل زنده جان درحرکت دایمی هستند.

    

              14 )

 کلِک کنید

Atomic Structure
 

 

درفلم عنصر های سبک هائیدروجن ،دیوتیریوم ، تری تیوم ،هیلیوم وبریلیوم را مشاهده می نمائید که براصل قانون ثابت ومنظم که درآفرینش به اوداده بالای مدارهای معین وبه تعدادمعین جاه گرفته وبه سرعت 1000کیلومتر فی ثانیه چنان حرکت منظم دارند که دردوام حیات جهان یکی بادیگری تصادم نه می کنند.این است نمونۀ ازقدرت وحکمت خالق جهان وسپاس به آن که همه رابه خیر بشر آفریده.

  ـــــــــآیات مبارک ذرات مادی ـــــــــ

 

 

﴿126 : 4 ﴾﴿ وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ           

وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾

 

﴿126 :4 ﴾﴿   آنچه در آسمانها و زمين است، از آن خداست;

 و خداوند به هر چيزى احاطه دارد.)

 


 

ـــــــــآیات مبارک ذرات مادی ـــــــــ

 

 

 

 

﴿120 : 5 ﴿ لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  

﴿120 :5 ﴾﴿  حكومت آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست،

از آن خداست; و او بر هر چيزى تواناست.  )

 

          خداوندج در هردوآیۀ مبارک فوق ازیک جانب از کنترل وادارۀ تمام

ازآنچه درجهان وجوددارد مژده می دهد،  که فرموده   و خداوند به هر چيزى احاطه دارد.. وازجانب دیگر درآیۀ مبارک دوم که فرموده   و او بر هر چيزى تواناست. . 

            کلمۀ هرچیز شامل برتمام آنچه درجهان است ، می باشد ولی بهتر است آنرا درتحت این سوال پیدا وجواب گوئیم :

            آیا این هرچیز کدام هااست که خداوندج به همۀ آنها احاطه وتوانائی دارد؟   

                جواب آن هارا ازنگاه انکشافات سائینسی چنین خلا صه می کنیم:     

               دانشمندان امروزکه با  وسایط وآلات الکترانیکی مجهز اند پدیده ها واشیای را در پهنای جهان کشف وآشکارنموده اند که بشر ماقبل حتی تصورآن ر ا نداشتند.

              یکی ازآن چیزها که درحقیقت بنیاد ساختاری تمام جهان راتشکیل می دهد همانا وجود ذرات ابتدائیۀ مادی است که نه تنها موجودیت خودرا نشان می دهد بلکه ازخود پدیده ها یاتجلی تاثیراتی را دارد که براصل آن جهان استوارشده وادامۀ حیات می کند.این تاثیرات که به چشم دیده نه می شود ولی وجوددارد که به اثر موجودیت شان است که ذرات مادی چیز بیهوده نه بلکه دربنیاد هریک ازآن نشانه ها واندازه گیریهای است که برپایۀ آنها توانسته آسمان ها وزمین رابسازد ، به فعالیت اندازد وفعالیت آنرا کنترول وبااجزای دیگرمساعی مشترک همه جانبه داشته باشد.مهمترین این نشانه ها عبارت اند از:

            ــــ  چارج الکتریکی مثبت ویامنفی . کتلۀ معین ، حرکت ، لحظه های مقناطیسی ، قوه های چهارگانۀ تهدابی به نام قوۀ بزرگ هستوی ،قوۀ ضعیف هسته وی ،قوۀ الکترو مقناطیسی وقوۀ جاذ به.

            ــــ  هریک ازاین نشانه ها برای خود اندازه گیریها ی بی نهایت دقیقی دارند که درهیچ زمان ومکان تغیر نه یافته ونه نابود می شوند یعنی تاثیرات شان درتمام جهان یک چیز است .

            ــــ چون خلقت جهان هدف مند است لذا برای این که  جهان دروقت وزمان معین توانسته باشد تمام نیاز های اولیۀ حیات را برای انسان میسرکند، یک سلسله نشانه هایاساختارهای آفریده شده که بدون موجودیت آن ، نه آن نیاز ها ونه هم انسان وجود می داشت مهمترین آن نیازهاعبارت انداز :

             1 ) برای پیدایش عناصر کیمیاوی که در ترکیب اعضای بدن انسان نقش اول داشته وتعدادآن از 32 عنصر اضافه است وهم برای آن عده ازعناصرکه برای رفع نیازهای حیاتی انسان است مدت زمان درحدود 3تا 4 بیلیون سال لازم بود تا ستاره های عظیم الجسه آنهارا درقلب خود ساخته وبعد با انفجار خویش آنرا درمکان پهنا ور آسمان پراگنده کرده واز آن آفتاب وسیارات وانسان پیداشود.

             2 ) برای میسر شدن امکان تشکل ستاره های عظیم الجسۀ اولیه ، باید شرط های ذیل میسر می بود : مکان لایتناهی بزرگ جهان ، وسعت یابی فوق العاده عیار شده که بتواند تمام ذرات آفریده شده را درمکان به پیش براند ، موجودیت درجۀ حرارت کاملا عیار شده که تشکل ستاره های فوق را نه قبل از وقت ونه هم بعد از وقت بوجود آورد.

             3 ) آفرینش نشانه ها واندازه گیریهای بی نهایت دقیق دروجود ذرات مادی جهان که بتواند زمینه را ازیک جانب برای تشکل عناصر کیمیاوی در مرکز ستاره ها وازجانب دیگر برای انفجار آن ستاره ها که تمام عناصرساخته شده رابه مکان وسیع پراگنده سازد میسر نماید.

               4 )  برای این که مکان یا فضای لایتناهی بزرگ جهان ازتمام مواد فاضله مانند سنگ ها وذرات اضافی دیگرکه ازانفجار های عظیم ستاره ها در فضای لایتناهی بزرگ جهان پراگنده می شودوازوجود کتله های بزرگ وخورد گازات وگرد وخاک ، صاف ورو شن بوده وبرای دید انسان خوش آیند باشد درآسمان انواع مختلف ستاره هاآفریده شده ازجمله :

           * ـــــ  ستاره های جورئی .

           * ـــــ  ستاره های نیوترونی

           * ـــ   ستاره های غایب به نام حفره های سیاه .

           * ــــ ستاره های پلسار .

           * ــــ ستاره های عظیم ا لجسه به نام سوپر نووا.

 آفریده شده وآنها وظایف دیگری که تفصیل آن دراین جا نه می گنجد نیز دارند که درتحت عناوین مربوط شان می آید.

       برای این که از فعالیت ومو جودیت این گونه ستاره ها که بشارت هریک آنرا قرآن مجید داده  ودرتحت عناوین مربوطه تشریح می گردند ، آگاه شده وملاحظه نمائیم ،آدرس های ذیل بسیار مفید است :

          1 )  ازموجودیت  ستاره های غایب یا حفره های سیاه این آدرس را بازکنید:

          15 ) ـــ آدرس راکلِک کنیدــــــ

 Falling into a Black Hole: Index

 

           وقتی صفحه باز شد به ترتیب بالای سه عدد دایره کلک کنید برای شما نشان میدهد که اشیای خارجی فضا چگونه ازطرف حفره های سیاه جذب وبلع می گردند. علاوتأ بالای هر آدرس که به رنگ آبی وزیر خود خط داشت کلِک کنید برای شما انواع فعالیت های حفرۀ سیاه را نشان می دهد.

         دراین آدرس فعالیت دوجانبه رادر حفره های سیاه مشاهده می کنید که به نام دوجهان یاد می شود  واشیای جهان رابه خود بلع و بدون موجودیت زمان ازیکی به دیگری می گذرد.

           16)ــــ این هم نمونۀ ازحفرۀ سیاه که اشیا رادرخود بلع وبه جهان دیگر فرو می برد :

Instability of the Schwarzschild Wormhole (Movie)

      .....................................................................................

                    Schwarzschild wormhole (animation)                       17 )ــ کلک کنید .............................................................................

               5 ) وجود کتله های لایتناهی بزرگ دیگر به نام مادۀ تاریک وهم انرژی تاریک که هریک وظایفی دارند وتحت تدقیق وکشف دانشمندان قرار دارند .

       برای ملاحظۀ مادۀ تاریک وانرژی تاریک ازاین آدرس استفاده کنید:

.......................................................................

      18 ) ــــ     Energy Distribution of the Universe

  

فیصدی مواد درجهان

انرژی تاریک 75%  ؛  مادۀ تاریک  21% ؛ مادۀ نورمال 4%

 

   6 )آفتاب وزمین :ـ  هرگا بادقت کامل چگونگی خلقت ، نشانه ها واندازه گیریهای دقیق ، موقعیت مکانی ، کارمشترک کهکشان وبازوهای فنری آن وهم طرز فعالیت خودآفتاب وزمین وچگونگی نورآفتاب وآیات مبارک که راجع به آفتاب وزمین است  مطالعه وبه آن بیند یشیم به این نتیجه می رسیم که تمام آنچه دراین عرصه مطالعه شد همه به قسم معجزه آسا نقشه وطرح هدف مند دارد زیرا وجود آفتاب وزمین منحصر به فرد دارای خصوصیات وکوائفی که مثل ومانند آنها درهیچ محل ومکانی از فضای لا یتناهی بزرگ جهان کشف نه شده .وازخود نشانه ها واندازه گیریهای دارند که تعداد آن به خداوندج معلوم است وعلم امروز تعداد محدود آنهارا کشف نموده.

        این اطلس گویای تحریر فوق است ومی باید تمام نکات آن دقیقأ مطالعه شود. تشریحات مفصل سائینسی آنهارا تحت عنوان آفتاب وعنوان زمین می بینیم.

                           ـــــــــــــــــــــ

                                        اطلس جها ن 

        ازوسعت وبزرگی جهان وموقعیت مکانی آفتاب ازاین آدرس استفاده کنید : atlas of the universe 19 )                 

                               .........................................

                20 ) ــــ   آدرس های ذیل موجودیت انواع مختلف مادۀ تاریک جهان را نشان می دهد:

Chandra :: Resources :: Images & Illustrations :: Dark Matter

مادۀ تاریک

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

1500 x 1500, jpeg format                 21 )ـــ مادۀ تاریک        

 

Dark Matter               22 ) ـــ مادۀ تاریک  

متحرک

 

Play animation (Windows Media   23 ) ــ  مادۀ تاریک23

 

                              .........................................

   ــــ  آدرس اول تشکل وانفجار ستاره های عظیم الجسه وپراگنده شدن عناصر کیمیاوی به مکان وسیع رانشان می دهد شما صفحۀ بازشده را تا آخر صفحه تعقیب و بالای هر کلمه یاشکل آبی کلِک نمائید انواع گوناگون انفجارات را ملا حظه می کنید.

 

 Novae and Supernovaeآ  25 )کلِک نمائید ـــــ

 

....................................................

حفره های سیاه

www.feebleminds-gifs.com/bal 26 ) حفرۀ سیاه راکلِک نمائید ــــــ

 ....................................................

ستاره های جورئی را نشان می دهد.

          27 ) ـــــ       R Aquarii     ــــــــ  کلِک کنید

.................................................................

ستاره های پلسار کوبنده یا ضربه دهنده

       انواع فعالیت ستاره های پلساررا نشان می دهد.

..................................................

www.jb.man.ac.uk/distance/frontiersfacts.html   28 * ـــ

کلِک کنیدـــ

       ......................................................

سوال : آیا آن همه عجائبات خلقت که هریک وظایفی دارند وازسرحد نشانه های معین خودها تجاوز نه میکنند، خودسر وتصادفی است ؟ ویا مالکی واداره کنندۀ دارند ؟ همه دانشمندانیکه که به اسرارخلقت وفعالیت آنها آشنا هستند ، اعتراف دارند که همه آنچه درجهان است ازخود طراح ومدبر یاخالقی دارد که هم می آفریند وهم اداره می کند ،پس علنأ گواه حقیقت دو آیۀ فوق گردیده واعلام می دارند که:رر 

    خداوندج است که اداره وکنترل آنهمه دراحاطه ونظرش قراردارد.این است خالق جهان وسپاس به ذات پاک خالق جهان . خداوندج بهترمی داند.ر 

                             ـــــــــآیات مبارک ذرات مادی ـــــــــ

 

 

﴿59: 6﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ

مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا

 وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ

إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ  

 

﴿59 :6 ﴾﴿   كليدهاى غيب، تنها نزد اوست; و جز او،

كسى آنها را نمى‏داند. او آنچه را در خشكى و دريا

ست می‏داند; هيچ برگى (از درختى) نمی‏افتد، مگر

اينكه از آن آگاه است; و نه هيچ دانه‏اى در تاريكيهاى

زمين، و نه هيچ تر و خشكى وجود دارد، جز اينكه

در كتابى آشكار ( در كتاب علم خدا) ثبت است.  )

 

 

   آیۀ مبارک وسعت علم خداوندج را درپهنای جهان هستی ودرآنچه درظاهر است ویا در اعماق ابحار ویا اتم ویا مکان لایتناهی بزرگ وخورد گواهی میدهد. اگر قلب اتم را بشکافیم دران جهانی دیگر است که درهستۀ آن پروتون ونیوترون ودر خالیگاه اتم هفت مدار الکترون است . خداوندج هرحرکت الکترون را نه تنها دریک جسم بلکه درتمام جهان هستی می داند، زیرااوکه دربنیاد الکترون وذرات دیگر مادی میلیونها نشانه ها واندازه گیریهای دقیق را آفریده ،چطور از چگونگی کار وفعالیت آنها خبر ندارد، حقیقت این راز را دانشمندان دانسته وآنرا ازعلم خداوندج می دانند و این جا است که برحقیقت بیان آیات قرآن مجید گواهی داده و وسعت علم خداوندج را برجسته ودر خشان  جلوه داده اند.    

 ـــــــــآیات مبارک ذرات مادی ـــــــــ

                                    

 

﴿80  : 6 وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ

 وَلاَ أَخَافُ تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي

مَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ  

﴿80 :6 ﴾﴿  ولى قوم او ( ابراهيم)، با وى به گفتگو و ستيز

پرداختند;  گفت: آيا درباره خدا با من گفتگو و ستيز

     می‏كنيد؟! در حالى كه خداوند، مرا با دلايل روشن هدايت كرده; و من از آنچه شما همتاى (خدا) قرار می‏دهيد،

نمی‏ترسم(و به من زيانى نمى رسانند)! مگر پروردگارم

 چيزى را بخواهد! وسعت آگاهى پروردگارم همه چيز را در

برمیگيرد; آيا متذكر (و بيدار) نمی‏شويد؟! )

 

 

        درآیۀ مبارک علا وه برمعانی دیگربازهم مانند آیۀ مبارک قبل فرموده که:   وسعت آگاهى پروردگارم همه چيز را در برمی‏گيرد; آيا متذكر (و بيدار) نمی‏شويد؟! )این وسعت آگاهی که درآیۀ فوق ذکر شد مجموعۀ ذرات مادی جهان  رانیز درخودشامل دارد زیرا خداوندج هزاران نشانه ها واندازه گیریهای در بنیاد هریک از انواع ذرات خلق فرموده ،تاتمام ساختارهای جهان راساخته وفعالیت شانرا کنترول نمایند.واین که می فرماید آيا متذكر (و بيدار) نمى‏ شويد؟! انسانها رادرتمام اعصار زندگی متوجه وبیدار می سازد تا برحقیقت وسعت علم وحکمت خداوندج معترف وعقیده وایمان شانرا مستحکم تر سازند.

ـــــــــآیات مبارک ذرات مادی ـــــــــ

﴿95 : 6 إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ

مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

    ﴿ 95 :6 ﴾﴿  خداوند، شكافنده دانه و هسته است;

 زنده را از مرده خارج می‏سازد، و مرده را از زنده بيرون می‏آورد; اين است خداى شما! پس چگونه از حق منحرف می‏شويد؟!  

 

  خداوندج قانون عمومی جهان را براصل پیدایش زندگی ومرگ اراده فرموده ، بنأ علاوه بر موجودات زنده مانند انسان ، عالم نباتات ، حیوانات وخزندگان ، پیدایش مادۀ زنده ومتحرک ازانرژی مرده رانیز دربر دارد که باز همین مادۀ زنده یااتم دراثر انجام تعاملات هسته وی ،نابود شده وبه انرژی که مرده است مبدل می گردد وازآنجا که آفرینش زنده ازمرده ومرده اززنده در عرصۀ  تعاملات هسته وی وانفجار اتمی بی نهایت مهم است تعدادی از آدرس هارا می بینیم:

       1 ) ازاانرژی یا مرده ـــ ذرات مادی یازنده ـــ وازاین هم سوپرنوا  ــــ ودرآخرتبدیل ماده به انرژی ومرگ سوپر نوا را مشاهده ودرحقیقت بیان آیۀ مبارک بیندیشید. همه درچهار آدرس ذیل :

 

...............................................

 انفجارسوپرنوا

Supernova          29 ) کلِک کنید ــــ  ـــ            

.........................................................

 29 ) انفجارعظیم ستاره یامرگ آن:

                             Accretion and Jets      30 )ـ

 

             انفجار یامرگ سوپر نووا وپراگنده شدن عناصر ثقیل در فضا وپیدایش آفتاب سیارات ،زمین وانسان وموجودات حیه ازآن:

..

                  31) ــ آدرس تشکل آفتاب وزمین از عناصر پراگنده شده از انفجار سوپر نوا:

Ice Sticks to Grainsوکتله های خورد وبزرگ صلبی ــــــــــ  

   ..........................................................

وقتی بالای آدرس عقرب موس راآورده فشاردادید بعد ازان باانگشت چپ دکمۀ کنترل را که درکنج پایان وآخرتختۀ سوچ بورد یا کی بورد است فشاردهید ومی بینید که عقرب شکل پنجۀ دست را می گیرداین زمان باانگشت شهادت راست کلیک کنید وبرای چند ثانیه انتظار بکشید ومی بینید که چوکات پیداشده وصفحۀ سیاه آن بعد ازوقفۀ بازشده وفلم به حرکت می شود .

شما دراین وقت انفجار بسیار وحشت ناکی را می بینید که به ملیاردها تن مواد گاز وسنگ وخاک را به هر طرف پاشان می کند ولی آنچه بسیارمهم است اینکه کتله های بزرگ انجماد یافته رامی بینید وآنها موادی است که ازآن آفتاب وسیارات وخصوصأ زمین ساخته شد .

 وقتی آیات مبارک تکوینی خلقت راباآنچه دانشمندان کشف نموده مقابله می کنیم ، چنان واضح ، ساده وقابل فهم می شود مثل اینکه دانشمندان برای کشف حقایق آیات مبارک ازآیات قرآن مجید الهام گرفته اند.چنین است حقیقت قرآن مجید از جانب پروردگار عالمیان  . [ آیۀ مبارک 57:25 نزول آهن ازآسمان مطالعه شود ].ر

..............................................

 32 ) ـــ درس چگونگی تشکل سیارات ملاحظه شود .

The Formation of a Planet

 

بابازکردن آدرس دقیقۀ را می خواهد تا صفحه حاضر شود.

درفلم ملاحظه می شود که از چرخیدن کتله های بزرک گردوخاک وگاز یک هستۀ مرکزی وبه تعقیب یک کتلۀ بهم پیوسته ومتحرک شکل می گیرد که ازآن سیاره ساخته می شود .

ـــــــــآیات مبارک ذرات مادی ـــــــــ 

 

 

﴿5 : 10 ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا

 وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا

خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾     

﴿ 5 :10 ﴾﴿  او كسى است كه خورشيد را روشنايى، و ماه را

نور قرار داد; و براى آن منزلگاه‏هايى مقدر كرد، تا عددسالها و حساب (كارها) را بدانيد; خداوند اين را جز بحق نيافريده; او آيات (خود را) براى گروهى كه اهل دانشند، شرح می‏دهد!)

 

 هیچ کس وحتی تا آغاز قرن     20  نه می دانستند که روشنی آفتاب از چه به دست می آید ولی آیۀ مبارک نه تنها خلقت آنرا بلکه هدف واندازه گیری آنرا به بیان کلمۀ به حق آفرید; او آيات (خود را) براى گروهى كه اهل دانشند شرح می‏دهد!)،   

       در1400سال قبل مژدۀ داده ما این بحث پرنعمت ومهم را درعنوان تشکل آفتاب ونظام شمسی می بینیم انشاء لله

دانشمندان ازنگاه دانش علمی وبعدازکشف وآشکار نمودن چگونگی خلقت آفتاب وماهتاب  به مژدۀ قرآن مجید به حیرت وبه این عقیده استوار گردیده اند که این خلقت هدف مند و طرح قبلأ اراده شده می باشد زیرا اندازه گیریهای دقیق ونشانه های که در تشکل آفتاب ونظم انجام یافتن تعامل هسته وی آن وجوددارد توانسته   نور بی نهایت باریک وموافق به حمایه ونشونمای حیات ونباتات راتولید نماید واین می رساند  که این خلقت هدف مند است وآنکه آنرا طرح وتدبیر نموده همانا خالق آن خداوندج است.

           حقیقت درخشیدن ستاره ها به هیچ کس معلوم نبود اما قرآن مجید این خبر ومعلومات را درآیۀ فوق در1400 سال قبل مژده فرمود.بعد ازان دانشمندان متوجه شدند ودریافتند که درداخل ستاره ها گازات است وممکن درخشیدن ستاره ها از انجام گرفتن تعامل هسته وی باشد.

چنانچه آیۀ مبارک که فرموده او كسى است كه خورشيد را روشنايى، و ماه را

نور قرار داد ازکلمۀ روشنائی این رافهمید که چیزی به تخمین حیات عادی تیل یا روغن است ومی سوزد تامانند چراغ روشنی می دهد اما درداخل آفتاب غیر از گاز هائیدروجن چیز دیگر نیست بنأ پیداشدن روشنی یا نور آفتاب از انجام گرفتن تعاملات هسته وی درمرکزآفتاب است که پایه واساس آنرا ذرات مادی وساختاری هائیدروجن وخودآفتاب تشکیل واین مژدۀ قرآن مجید بیان گر علم جاودان خالق جهان است که از وجود آن در1400 سال قبل خبر داده.   

 

          چگونگی انجام یافتن تعامل هسته وی را درداخل آفتاب از این آدرس ملاحظه کنید.

 33 ) ـــ آدرس راکلیک کنیدـــــــ Interior of the Sunـ

 

گرچه انجام یافتن تعامل هسته وی داخل آفتاب را درعنوان آفتاب می بینیم ولی آز آنجا که آیۀ مبارک بصورت معجزۀ خارق العادۀ خلقت از تعامل هسته وی داخل آفتاب در1400 سال قبل مژده داده ، یک باردیگر ازچگونگی انجام تعامل هسته در داخل آفتاب شرح می دهم :

امید وارم خوانندۀ محترم بامطالعۀ این موضوع  به فلم متحرک نیز توجه داشته وچگونگی صورت گرفتن تعامل هسته وی راتعقیب کنند.

چون بخش اعظمی ترکیب آفتاب را گاز هائیدروجن تشکیل داده وخداوندج باعلم جاودانش نشانۀ را برای گاز هائیدروجن ارزانی فرموده که سرحد حرارتی نام دارد که گاز هائید روجن را نسبت به سرحد حرارتی گازات دیگر کمتر یعنی 15 میلیون درجه آفریده بنأ درزمانیکه به اثر فشار قوۀ جاذبه حرارت داخلی آفتاب به 15 میلیون درجۀ سانتی گراد رسید ، الکترون اتم هائیدروجن از اتم جداشده وتنها پروتون باقی می ماند . این پروتون با پروتون مجاور درتصادم شده وازآن تعامل هسته وی شروع می گردد. باید دانست که تصادم پروتون باپروتون یک عمل آنی نبوده ومحاسبۀ دانشمندان برای انجام این کار یک بیلیون سال را دربرمی گیرد ، این هم نشانۀ دیگر قدرت برای ادامۀ حیات آفتاب است که می باید درحدود 5.5بلیون سال دیگر عمرکند .ولی از آنجا که تعداد این پروتونها درمرکز آفتاب زیاد است ، لذا همان تعداد درتعامل سهم دارند که انرژی بدست آمدۀ شان درخشندگی آفتاب را بدست داده واین هم نشانۀ دیگر خالق جهان است که به آفتاب چنان کتلۀ را اراده فرموده که همین مقدار انرژی را بدهد نه کمتر ونه زیادتر .

 

وحالا صورت گرفتن تعامل هسته وی رادرداخل آفتاب  مطابق این شکل تعقیب میکنیم :

درشکل دوصف از تعامل را میبینیم که هردو یک چیز است ولی هدفی دارد که بعدأ میبینیم . 

             درگام اول : ـــ   وقتی مدت زمان  یک بیلیون سال گذشت ، دوعدد پروتون که به حرف انگلیسی H!نشان داده شده باهم تصادم واز نتیجۀ آن یکی از پروتون به نیوترون+ پوزیترون که آنرا بیتا گویند + نیوترینه جدا می شود. پوزیترون به نوبۀ خود با الکترون آزاد شده از گاز هائیدروجن تصادم وهردو نابود وبه اشعۀ گاما تبدیل می شود. نیوترینه خودش حامل انر ژی است که با انرژی دیگر جمع می گردد ولی نیوترون باپروتون باهم یکجاشده وازحاصلۀ آن دیوتیریوم [ یک پروتون   رنگ سرخ + یک نیوترون رنگ آبی ] راتشکیل می دهد.

                درگام دوم : ــ  دیوتیریوم علی الفور ودرظرف یک ثانیه با یک عدد پروتون دیگرتصادم وازخود یک اشعۀ گاما رانشر وخود هستۀ هیلیوم 3یعنی 2 پروتون ویک نیوترون را تشکیل می دهد.

                درگام سوم : ــ  هستۀ هیلیوم 3 بعدگذشت یک میلیون سال با هستۀ هیلیوم 3 دیگر تصادم واز نتیجۀ آن ، یکی از هیلیوم 3 تجزیه شده یک عدد نیوترون آن با هستۀ هیلیوم 3 دیگر یکجا وازآن هستۀ هیلیوم 4 2 پروتون 2 نیوترون که ثبات دارد تشکیل و2عدد پروتون آن آزاد می گردد . ازانجام این عمل طولانی یک بیلیون ویک میلیون سال 2 حاصله بدست آمد .

               1 ) ــــ دربازی 4 عدد پروتون سهم گرفت که درپایان دوعدد آن به هستۀ هیلیوم 4 ودوعدد آن واپس آزاد شد.

      2 ) ــــ  ازنتیجۀ این بازی مقدار زیاد انرژی ونیوترینه آزاد گردید .

درزمان مطالعۀ تشریحات فوق، گراف هذا نیز تعقیب گردد.

 

 

 

سوال ) ـــ درحالیکه درآغاز ودرانجام تعامل فوق بازهم همان تعداد 4 پروتون باقی ماند پس این مقدار انرژی از چه بدست آمد ؟

         جواب آن یک محاسبه را می خواهد وآن اینکه براساس نظریه وفورمول تیوری نسبیت آ ئینشتین وقتی ذرات دراثر تجزیه تغییراتی راکسب میکنند یک اندازه ازکتلۀ خودرا باخته وآنرا به انرژی مبدل می سازند . چنانچه کتلۀ یک پروتون مساوی است به 1.67x10-27kgs

واز 4 پروتون مساوی است به   4x1.007825=4.03130AMU

 تفاوت آن از کتله های اولی مسوی است به0.02862AMU = 0.71%

       هرگاه 4  گرام هائیدروجن به هیلیوم تبدیل شود ازجملۀ آن به اندازۀ

2.8x10-3 گرام آن به  انرژی مبدل می گردد.

        حالا براصل فورمول نسبیت :        E = mc2 

   کهm کتله و c2  مربع سرعت نور و Eانرژی است ، قیمت هارا به جای حروف بگذاریم :  

E=(2.8x10-3grams)x c2 =2.8x10-6 kgs x(3x108m/sec)2

=2.6x1011 joules  .ژول

 می شود واین انرژی به آن اندازه زیاد است که یک گروپ برق 60 وات را برای مدت اضافه از یک صد سال روشن نگهمیدارد.

 هم چنین شما ازاین آدرس می توانید انفجار یک بم هائیدروجنی راکه متاسفانه یک شهرمکمل را تخریب نمود ملا حظه وبه عظمت خالقی که این معجزۀ قدرت را در بنیاد یک ذرۀ ناچیز آفریده واگر درراه صلح بکار گرفته شود نیا ز ابدی جامعۀ بشری رارفع میکند سپاس گفته وبه امید رسیدن آن روز دعا کنیم .

  خداوند ج بهتر می داند .

  34  ) ــــ تخریبات مکمل شهر هیروشیما ازانفجار بم اتمی :                   

 

این اشاره راکلیک کنید           ـــــــ!

 35 ) ـــ      اینهم نمونۀ انفجار بمب اتمی

where c is the speed of light.

 

 

ـــــــآیات مبارک ذرات مادی ـــــــــ

 

 

 

          

﴿6 : 10﴾﴿ إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ

فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ  

﴿6 :10 ﴾﴿  مسلما در آمد و شد شب و روز، و آنچه                  خداوند در آسمانها و زمين آفريده، آيات (و نشانه‏ هايى) است براى گروهى كه پرهيزگارند (و حقايق را می‏بينند).)

 

 

              درآیۀ مبارک به چهار نکتۀ بی نهایت ارزنده ومهم اشاره شده :

1 ) مسلمأ درآمد وشد شب وروز .

2 ) آن چه درآسمان ها وزمین آفریده .

3 ) آیات [ ونشانه های ] است .

4 ) مخاطب یاشنونده یعنی   براى گروهى كه پرهيزگارند (و حقايق را مي‏بينند).)

        درچگونگی پیدایش شب وروزآفتاب ، ماهتاب ، زمین سهم مشترک دارند وبرای این که نتیجۀ کار وفعالیت آنها موجب پیدایش شب وروزمساعد ومفید گردد دربنیاد هریک از آن سه ، نشانه های بسیارزیاد آفریده شده که از جمله مهمترین آنها کتله ، مسافه ، سرعت حرکت ،چگونگی مدار های حرکی و آفرینش نشانه های بنیادی دروجود ذرات مادی می باشد که به سبب آن آفتاب ، ماهتاب وزمین شکل گرفته وپیداشده.

         چون یگانه عامل پیدایش شب وروز همانا موجودیت نورآفتاب است ولی نور آفتاب چطور پیدا می شود ؟

         این بحث دلچسپ را درتحت عنوان آفتاب ، زمین وماهتاب می بینیم.

وقرآن مجید بابیان این کلمه مسلمأ ازحقیقت پیدایش شب وروزوهمه آنچه درآسمانها وزمین است ، گواهی  داده .وهمین است که به پرهیز گاران یا آنهائیکه علمأ حقیقت وجود خالق جهان رااعتراف دارند خطاب می شود که این آفرینش واین نشانه ها علامۀ از آفرینش خالق جهان می باشد .ر

            36 ) ـــ آدرس ذیل پیدایش شب وروز وموسم رانشان می دهد.

ـــــــ  کلِک کنید seasons

.....................................................................................

          نعمت روشنی شب وروز درحیات شباروزی :

              

Itchy Animation - Light Tutorial            37 ) ـــ کلِک کنیدــــــ

 

 باباز شدن صفحه بالای کلما ت که دربالای صفحه است کلیک نمائید مناظر زیاد که بانعمت نور آفتاب خوش آیند شده می بینید .

              38 ) ــ چگونگی گردش یک ماه ماهتاب به دور زمین ــــــــــــــــ

 

Lunar Phases:

..........................................................

 39 ) ـــ وبا این آدرس  شما تاثیر قوۀ جاذبۀ ماهتاب را بالای ابحار می بینید.

                                                           

Einstein's relation between mass and energy: ــــــــــ کلیک کنید

...........................................................................................

 

  40 ) ـــ  فاسدشد ن یا تغیر یافتن اشعۀ گاما به اشعۀ ایکس ونورقابل دید برای حیات وتشکل شب وروز.

 

NASA - Top Story - RACE TO GAMMA-RAY BURST REVEALS GIGANTIC ...

 

 

 

      بابازشدن صفحه بالای عکس  سوم زرد کلیک شود.درین حال با انفلاق اشعه بطرف سطح قوۀ آن ضعیف شده وبه اشعۀ ایکس یا نورقابل دید مبدل می شود.

          ـــــــــآیات مبارک ذرات مادی ـــــــــ

 

  


 

     (  10:61)

 وَ مَا تَكُونُ فى شأْنٍ وَ مَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ

 وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كنَّا عَلَيْكمْ شهُوداً إِذْ تُفِيضونَ فِيهِ

 وَ مَا يَعْزُب عَن رَّبِّك مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فى الاَرْضِ وَ لا

فى السمَاءِ وَ لا أَصغَرَ مِن ذَلِك وَ لا أَكْبرَ إِلا فى كِتَبٍ مُّبِينٍ)

 در (هیچ حال (و اندیشه‏ای) نیستی، و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی‏کنی، و هیچ عملی را انجام نمی‏دهید، مگر اینکه ما گواه بر شما

هستیم در آن هنگام که وارد آن می شوید! و هیچ چیز در زمین و آسمان،

از پروردگار تو مخفی نمی‏ماند; حتی به اندازه سنگینی ذره‏ای، و نه

کوچکتر از آن و نه بزرگتر، مگر اینکه (همه آنها) درکتاب آشکار (و لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است!)

                                                                                              

       آیۀ مبارک علاوه برمژده های دیگر ازعمیق ترین ذرات که انسان به کشف آن رسیده بشارت می دهد.

           و درآیۀ مبارک  به دو نکتۀ بنیادی اشاره شده :

            1 ) آنچه که مربوط به انسان می شود : انسان موجود متفکر وصاحب عقل است که انعکاس سلوک ورفتار خودرا از راه فکر ، قول یاگفتاروکرداریا عمل  کرد نشان می دهد،وهرسه عرصۀ فوق از علم ودانش خداوندج خارج نیست و برآنها احاطۀ مطلق دارد. وبخش اول آیه بالترتیب همین سه عرصه را بیان فرموده.بنأ برانسان است که سلوک ورفتارش را مطابق احکام قرآن مجید وسنت پیغمبر ص عیار وتحت کنترل داشته باشد.

              2 ) آنچه که مربوط به جهان مادی می شود: دراین بخش است که قرآن مجید به انسان دوموضوع پوشیده  را بصورت معجزه آسا مژده فرموده : 

الف  )  آنجا که می فرماید [  و هیچ چیز در زمین و آسمان، از پروردگار تو مخفی نمی‏ماند; !] جملۀ هیچ چیز  به انسان می فهماند که   برای فعالیت وادامۀ حیات تمامی آنچه که د رآسمان وزمین وبین آن دو است    نشانه ها واندازه گیریها وقوانینی آفریده شده و خداوندج خالق آنها ازهریک آن آگاه است وهیچ یک از آنچه برایش اراده شده سرپیچی ندارند. وبرانسان است همه را ازراه علم  کشف وآشکار و برموجودیت آنها ایمان داشته وبه خیر وسعادت خود بکار اندازد.    ب )آنجا که می فرماید [حتی به اندازه سنگینی ذره‏ای، و نه کوچک تر از آن و نه بزرگتر،]. این یک معجزه و بشارت عظیم برای انسان است که به تصورات ونظریات خود ودیگران اکتفا نه کرده بلکه به آن ایمان داشته باشند که در خلقت جهان هستی نه تنها ذره ، بلکه خوردتر وخوردتر آزآن هم آفریده شده که ازخودهامشخصات یا نشانه ها واندازه گیریهای دقیقی دارند که همه در علم خداوند ج ثبت است . خداوندجبهتر می داند.                                                                                                                     

           وحالا حقیقت بیان آیۀ مبارک را ازعرصۀ اکتشافات سائینس می بینیم:

      ماقبلأ درچگونگی کشف ذرات مادی جهان بیان کردیم که انسان درکشف  وشناخت اسرارخلقت وازجمله ذرات مادی جهان مراحل تاریخی  پیچیدۀ راطی ودامنۀ اکتشافات شان ازذره به پیش رفته و نه تنها ذرات خوردترازذره رابلکه  خوردترین ذرات راهم کشف و قوانین واندازه گیریهای دقیق هریک رانیز معلوم نموده اند. 

تعدادذرات که امروز کشف شده به آن اندازه زیاد است که به آن باغ وحش ذرات نام گذاشته اند ، وما ازدوقسم ذرات ابتدائیه که  اساس وبنیاد مادۀ جهان را تشکیل داده وبه نام ذرات تهدابی یاد می گردند نام می بریم :  هردوقسم ذرات فوق برای خود فامیل خاص خودرا دارند یعنی:                                   1      1  1                                                                                   1 ) فامیل لیپتون ها :ـــ ذرات سبک را به نام لیپتون یاد می کنند وفامیل آن را شش ذره تشکیل داده وبه نام های :

 1ـــ  الکترون . e

2ـــ  الکترون نیوترینه. ve

3ـــ می اون .M

4ـــ  می اون نیوترینه.Me

5 ـــ  تائی.t

6 ـــ تائی نیوترینه.te

2           2 ) فامیل کوارکها :  ا ین هم از شش ذ ره تشکیل شده :

   1 ـــ کوارک بالا دارای چارج 3/2+ u

   2 ـــ  کوارک پایان دارای چارج  2/1-d

    3 ـــ  کوارک سحری دارای چارج 3/2+c

    4 ـــ  کوارک عجیب دارای چارج 3/1-s

    5 ـــ  کوارک فوقانی دارای چارج 3/2+T

     6 ـــ کوارگ تحتانی دارای چارج 3/1-b

       جمعأ 12 ذره می شود ولی هر ذره برای خود ضد ذ رۀ خودراهم دارند.

           اندازه گیریها وقوانین که دربنیاد هر ذره است درتحت عناوین خودشان شرح مکمل دارد. تا آغاز قرن 20هیچ بشری ازموجودیت ذرات فوق اطلاعی نداشت ولی قرآن مجید در1400 سال قبل هم ازخلقت وهم از جفت یاجورئی بودن این همه ذرات بشارت داده است واین گواه آشکاری ازحقیقت قرآن مجید ازجانب خالق جهان الله جاست.                                تشریحات مکمل هرذره  درتحت عنوان ذرات مادی است.

ختم قسمت اول

{{{{ آیات مبارک ذرات مادی {{{{