قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

«ذِ کــرالـلـه "ج"»مـغـزراآرامـش،عـقـل راوسـعـت وصحت رابارمی آورد!

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯²{{{¯{{{²¯¯²{{{¯²{{¯{{²¯

خـُداوند مـتعـال "ج" جهان هستی را برای انسان آفریدو دربنیاد هرذره ازذرات عالم اندازه گیریها وقوانینی را خلق فرموده تاکاروفعالیت اجزای جهان هستی به نفع انسان تمام شود ، بعد دانشمندان متناسب به رشد وارتقاء علم ودانش تاریخی موفق به کشف این یا آن قوانین واندازه گیریها شده ازیک جانب به قدرت ورحمت خداوند«ج» برانسان ادای شکران میکنند واز جانب دیگربا الهام گرفتن از همان اندازه گیریها ( که به نام آیه ونشانه یاد می شوند) تکنالوژی معاصررا برای خیر وسعادت بشریت رشد وارتقامی دهند.

 هم چنین خـُداوندمـتعـال دربنیاد « ذِکـر» الله"ج" وآیات قرآن مجید نیز نشانه ها یا اندازه گیریهای آفریده که به اثر آن نه تنها اجر وثواب دنیائی واُخروی را نصیب انسان می کند بلکه یگانه منبع شفایابی امراض گوناگون شده وحتی دانشمندان طب امروزتاکید می دارند که مذهب درپهلوی طبابت یک وسیلۀ اصلی معالجۀ امراض خطرناک ولاعلاج طبی قرار گیرد، چنانچه به صدها موسسات طبی همرا با گروپ های مذهبی فعالیت مشترک را برای صحت یابی روانی انسانها تاسیس واستفاده می کنند. دانشمندان شاخۀ از این معجزه های پربرکت را کشف نموده اند که عنوان موجود راجع به شرح آنها می پردازد .

 به همین علت عنوان موجود«ذِ کــرالـلـه "ج"»مـغـزراآرامـش،عـقـل راوسـعـت وصحت رابارمی آورد!»  که معجزه های  شفایابی امراض را بواسطۀ دانشمندان پیاده می نماید، درچوکات بخشهای ذیل شرح می شود که برای درک بهتر آنها هربخش تحت نمبرهای معین جدا شد وعبارت اند از :

   بخش1 ) آنـچه از « ذِکــر» نصیب انسان می شود. 

   بخش2 ) گــواهــی دانـشمـندان از تـاثـیرات مثبت « ذکـر » بالای

صـحت وزیاد شدن آگاهی انسان است.:

بخش3) نـــُمــاز ودُعــا نــیـروی شفا بـخـش است:

 بخش4) قــرآ ن مجیـد آرامش حقیقی مغز و تسکین‌‌خاط‌ر رامـُژده مـیدهـد:

  بخش5 )  قــرآن مجـیـد نــیـروی شفا بـخـش ورحـمـت اسـت:

بخش6) آزمایشات طبی مؤثریت شفایابی« ذِکــر» راامـر مسلم دانسته

وفهرست مکمل شفایابی امراض بوسیلۀ « ذِکــر» را احصا نموده اند !

بخش7) مــــغــز ا نـســــــــــــــــا ن که خودعـالی تـرین وکامل ترین ارگان کـنتـرل کننده

واداره کنندۀ فعالیت بدن انسان است.:

بخش8 )  مـغـز با فعالیت خود امـواج مختلف را تولیدمیکند

بخش 9 ) دانشمندانـیـکـه ازراه « ذِکــر» به کشف مـوج 7.83مـغـز گردیدند:  

تـــــــــشــــريـــحـــا ت  هـــربـــخـــش

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯²{{{¯{{{²¯¯²{{{¯²{{¯{{²¯

بخش1) آنـچه از « ذِکــر» نصیب انسان می شود.

خــُداوند «ج » در« ذِکـر» اجر وثواب ونعمت های بیشماری رابه شخص ذاکـِر می دهد که از جمله مهمترین آنها عبارت اند . :

ـــ بدست آوردن خــُشنودی الـلـه"ج" در« ذِکـر» وادامۀ آن است.

ـــ « ذِکـر» برای «ذاکـِر» خود اجر وثواب بی پایان دنیائی واُخـروی می دهد.

 ـــ « ذِکـر» درپهلوی معالجات داروئی وطبی ، بزرگ ترین وسیلۀ شفاء وعلاج است و طبابت عصری روزآن را درپهلوی طبابت قرارداده وبه مشق وتمرین آن بالای مریضها تاکید وتشویق می نمایند. حتی آن مریضی های جسمی وروانی که شفای خودرا درداروهای طبی ندارد ،« ذِکـر» به اثر نشانه های قدرت که دربنیاد آن آفریده شده ، مغز را چنان تسکین می دهد که او به غــُده های « هـای پوتالاموس وپیچوئی تاری » امر می دهد که هورمونهای را افراز وبه غـدوات دیگر بدن مانند « تیموس ، تیروئید » انتقال دهد تا به نوبۀ خودها «هورمونهای » لازم را افراز وجلو امراض مرگ آور وشدید یکه طب موجود از علاج آن عاجز مانده ازقبیل « سرطان ، اِیــد ، پارچه شدن سنگهای گرده، فراموش کاری ها ی مغزی ، آماسیها یاالتهاب مفاصل، دردهای شدید سر، پیر شدن قبل ازوقت وصدهای دیگر » را گرفته وعلاج نماید .

آدرس (  ) موقعیت غــُده های ترشحات داخلی یا « انـدوکراین » داخل درمغز را بازکنید)ــــ»

مـوقعیت غده ها درمغـزم

محتوای آدرس : باباز شدن صفحه ، شکل جمجمه را می بینید که دروسط مغز نام هر غده را به زبان انگلیسی می بینید وآنها ازپایان وطرف چپ به بالا عبارت انداز  :

هـای پو تالا موس |پیچوئی تاری | پینیل |

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯²{{{¯{{{²¯¯²{{{¯²{{¯{{²¯

 ـــ خـُداوند«ج» دربنیاد مغز نشانه های راآفریده که می تواند با «ذِکـر» ، تلاوت قرآن مجید وشنیدن صدای قرآن مجید آرام شده وفریکانسی راتولید کند که با فریکانس موج زمینی « ریزونانس شومان» مساوی است.بعد این هردو فریکانس باهم جمع شده وفعالیت مغز را هرچه نیرومند تر می سازد .

 ـــ دربنیاد« ذِکـر»، تلاوت قرآن مجید وشنیدن صدای قرآن مجید نشانه های آفریده شده که می تواند مغز راچنان عیار سازد که موج آن با موج زمینی مساوی شده وفعالیت مغز را هرچه نیرو مند تر بسازد. 

  ـــ « ذِکـر» عامل اصلی دفع انواع امراض ناشی از « اسـترسـها » ی داخلی وخارجی بدن است( ازراه مغز وقلب امراض را نابود میکند) .

 ـــ « ذِکـر» مغز را آرامش وتسکین داده وفعالیت آن را وسعت بخشیده موجب فراست وادراک زیاد شخص ذاکـر می گردد.

 ـــ « ذِکـر» قلب را آرامش وتسکین داده وامراض آن را از قبیل امراض قلبی، فشار بلند خون، کلوسترول یا چربی خون، شریانهارا صاف می کند.

  ـــ « ذِکـر» بالای مغز چنان تاثیر می کند که به اثرآن درغـُدۀ « پــیـنیل » واقع در مغز هورمونی تولید می شود که بالای عادت های مزمن « الکهلیزم  وداروهای مخدر» تاثیرنموده و انسان آن را ترک می کند.

  ـــ « ذِکـر» انسان را ازترس، وحشت واضطراب نجات بخشیده ودرپهلوی صحت یابی بدن، به او امید وجرئت می دهد.

 ـــ  « ذِکـر» عامل اصلی اطمینان قلبی، آرامش ، تسکین وصحت انسان .

  ـــ « ذِکـر» عامل اصلی وسعت فکری ، ادراک وعقل انسان .

برای اثبات نکات فوق وحاصل شدن اطمینان وهم تشویق وجلب توجه زیاد تر به مشغول شدن و ادای «ذِکـر» متداوم ، تدقیق ومطالعۀ مقدمۀ هذا شرط است.

 مــُقــدمــه : قرآن مجید راجع به فضیلت« ذِکـر» دراضافه از  168آیۀ مبارکه مژده داده که اکثریت آنهارا درتحت عنوان « فهرست آیات مبارکۀ« ذِکـر»مربوط فصل «ذِکـر» موجود داریم. ودراین مقدمه ازنقش معجزه آسای « ذِکـر» که دانشمندان آن را کشف نموده ، مقدمۀ هذاکه برای تاثیرات «ذِکـر» بالای انسان نقش دارند شرح میشود ومطالعۀ آن را مفید می دانیم وآن اینکه:

  خـُداوندمتعال زمین را برای خلایق آفریده ولذازمین گهوارۀ انسان ،سبب آرامش روحی ، حمایۀ حیات ، تامین صحت کامل وافزونی عقل ودانش انسان است. خداوندمتعال «ج» در قرآن مجید می فرماید:

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯²{{{¯{{{²¯¯²{{{¯²{{¯{{²¯

            ﴿55:10﴾﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ   ﴾ 

               ﴿55:10﴾﴿ و زمين را براي خلايق آفريد.

       and the earth, he has set it for living creatures; ﴿

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

در جملۀ کوتاه ﴿ و زمين را براي خلايق آفريد. محتوی وحقایق بی نهایت زیاد شامل است زیرا زمین باچنان کوایف ونشانه های برای خلایق آفریده شده که تمام امکانات ونیاز های حیاتی انسان را تضمین میکندولذامحتوای عمیق آیۀ مبارکه تمام کیفیت وخواص را( نشانه های را) که دربنیاد زمین خلق گردیده وآن را برای حیات وحمایۀ حیات انسان مساعد گردانیده ، دربرمی گیرد. زمین مانند سیارات دیگر نظام شمسی یک سیارۀ سخرئی است ولی علت اصلی آنکه درسیارات دیگر امکان حیات وجودندارد وزمین گهوارۀ انسان است ، درآن است که دربنیاد سیارۀ زمین به صدها صدها نشانه های آفریده شده که هیچ یک از سیاره های دیگر،آن نشانه هارایاندارند واگردارند بازهم اندازه گیری آنها متفاوت است که برای امکان حیات مساعد نیست. اما نشانه های زمین دارای چنان اندازه گیریهای اند که تمام امکانات حیات را درخوددارد و علم امروز فقط عدۀ محدودی ازآن نشانه هارا کشف نموده که چگونگی خلقت وکیفیت هر یک آنهارا درتحت عنوان « خلقت زمین » می بینیم وشرح آنها درعنوان ذیل سائیت وجود دارد:

آدرس ( 1 ) جهان هستی «عیاردقیق شده » را باز کنید)ـــ»

 جهان هستی « عیار دقیق » شده تا زمینۀ حیات را برای احیای انسان مساعد سازد .http://ustadfaizi.com/moejeza-1.htm |«ــــکِلِک

 امید که هر عنوان جداگانۀ آدرس مذکور مطالعه وبه نشانه های کشف شده درهریک آشنا گردند.

 درقسمت زمین اندازه گیریهای آن به آن اندازه دقیق آفریده شده است که تا جهان است چـهار خصویت را درخود حفظ نموده:

1) اگر این نشانه ها وجود نه می داشت چه واقع می شد؟.

2) اگر از اندازۀ که دربنیاد هر یک از نشانه ها آفریده شده در میلیونها میلیونم حصۀ یک واحد آنها یک عدد  زیاد تر می بود چه واقع می شد؟..

 3) اگرازاندازۀ که دران آفریده شده درمیلیونها میلیونم حصۀ یک واحدآنها یک عددکمـترترمی بود چه واقع می شد؟

4) برای اینکه زمین گهوارۀ انسان بوده وتمام نشانه های آن به خیر انسان تمام شود، مجموعۀ از اجرام سماوی فعالیت مشترکی را انجام می دهند تا نتایج کار شان به خیر انسان تمام شود.وبرای اینکه آنها این وظایف را به خوبی انجام داده بتوانند دربنیاد اجرام سماوی دیگر مانند کهکشان شیری ، ــــ ستاره های سوپر نوا ها، ــــ حفره های سیاه ، ــــ ستاره های جورئی، ــــ خود آفتاب ، ــــ سیارات نظام شمسی ، ــــ ماهتاب نیز نشانه های است که اگر این نشانه ها خلق نه می شد ویا دراندازه ومقدار شان زیادت ویاکمی رخ می داد، بازهم امکان حیات درزمین نه می بود. شرح مکمل هریک آنها را نسبت طولانی بودن شان نه می توان دراینجا گنجانید ودرتحت عناوین خودشان آمده.

جواب کلی این است که درهرچهار حالت فوق درزمین نه امکان حیات ونه حمایۀ حیات وجود می داشت.چنین است اندازه گیری خالق جهان دربنیادزمین که  آن رارایگان برای خلایق آفرید. « هزاران سپاس وشکران به وجود چنین رحمت ونعمت ».

 دراینجا نام نشانه ها ی را که تاحال کشف واندازه گیری شان معلوم گردیده می آوریم. ودانشمندان بعد از انجام دادن محاسبات دقیق عقیده برآن دارند که هرگاه یکی ازاین نشانه ها نه می بود ویا اگر در مقدار اندازه گیری آنها جزئی ترین تغییرات کم شدن یازیاد شدن می آمد، امکان موجودیت حیات را از بین می برد.این نشانه ها عبارت اند از:

1) درکهکشان شیری : موقعیت مکانی کهکشان شیری ــــ ، کتلۀ کهکشان ، ــــ بازوهای کهکشان ، ــــ مواد بین خالیگاها ، ــــ ابرهای داخل کهکشان، ــــ وجود ستاره های بزگ ، ــــ حفره های سیاه ، ــــ ستاره های سوپر نوا، ــــ مدار حرکی کهکشان ــــ موجودیت ستاره های جورئی وده های دیگرکه خداوند«ج» دربنیاد همه آنها اندازه گیریهای معین آفریده وکم بودن ویازیاد بودن اندازه ها موجب عدم تشکل آفتاب ، ازبین رفتن مدار حرکی دایروی آفتاب وتداخل قوۀ جاذبۀ ستاره ها ،نور وحرارت ستاره ها وازبین رفتن مدار حرکی زمین شده وحیات را  درزمین نابود می کرد .

2) درآفتاب : آفتاب یگانه ستارۀ است که برای زمین نور وحرارت مساعد به حیات را می دهد .مقدار وشدت نورتابع این اندازه گیریها است: کتلۀ آفتاب ، ــــ موقعیت مکانی آفتاب ، ــــ فاصلۀ آفتاب از مر کز کهکشان شیری ــــ تعداد ستاره در خالیگاه نظام شمسی ، ــــ مواد ترکیبی آفتاب ، ــــ درجۀ حرارت آفتاب ، ــــ مقدار مواد سوخت آفتاب ــــ  وجودعیار دقیق در اجزای نور آفتاب « طیف الکترو مقناطیسی نورآفتاب» ، ــــ موقعیت سیاره های نظام شمسی ، ــــ فاصلۀ آفتاب از ستاره های سو پر نوا ، ــــ فاصلۀ آفتاب از ستاره های جورئی ، ــــ فاصله آفتاب از حفره های سیاه وده های دیگرکه همه برای خود اندازه گیریهای معین دارند وکم بودن ویازیاد بودن اندازه ها موجب ازبین رفتن مدار حرکی آفتاب وتداخل قوۀ جاذبه ، نور وحرارت ستاره ها شده وحیات را نابود می کرد .

 3 ) در خود زمین :

 ــــ کتلۀ زمین ــــ مسافۀ زمین از آفتاب ، ــــ درجۀ حرارت نسبی زمین ، ــــ قوۀ جاذبۀ زمین ، ــــ سرعت گردش زمین ، ــــ وجود ماهتاب موافق ، ــــ آتموسفر زمین، ــــ قوۀ مقناطیسی زمین ، ــــ درجۀ حرارت مر کز زمین ، ــــ زلزله ها ، ــــ آتشفشانها ، ــــ ابحار ، ــــ سخره ها ـــ حرکت کتله های بزرگ براعظم ها، ــــ تشکل  کوه ها، ــــ نباتات ، ــــ حیوانات ، ــــ حشرات ، ــــ مکروبها، ــــ ابر، ــــ باران ، ــــ آب ، ــــ نشانه های معجزه آسا ی که در آب آفریده شده ــــ انحراف محوری کرۀ زمین ــــ باد ــــ و ــــ صدهای دیگر.

 هریک ازآنها دارای اندازه گیریهای هستند که به نفع انسان وحمایۀ حیات انسان تمام می شود وشما می توانید شرح هریک از نشانه های فوق را با استفاده از آدرس بالا باز نموده ومطالعه کنید .

 بنأمحتوای تمام «علوم الارضی» شامل این آیۀ مبارک کوتاه شده می تواند .اما زمین دارای نشانه های دیگری هم است که بشر تاحال به کشف آنها موفق نه شده.

علاوه بر پلان وتدابیر باحکمت خلقت که فوقأ بیان شد ، بازهم برای حمایۀ صحت ، آرامش قلب ووسعت فکر واندیشۀ انسان اینک:

یکی از بزرگترین وبرجسته ترین نشانۀ که وجود آن صحت ، آرامش ووسعت عقل وادراک انسان را زیاد می سازد، ودرعین حال گواه حقیقت قرآن مجید درباره فضیلت «ذِکـر» وحکمت جاودانۀ خالق جهان  گردیده ، فقط درسال 1977کشف گردید وآن شامل چـهـار بخش است که با مساعی مشترک همدیگر فعالیت دارند: 

1)  کشف«موج الکترو مقناطیسی7.83سیکل درثانیه» درخالیگاه بین سطح زمین وطبقۀ آتموسفر زمین:

 درخالیگاه بین سطح زمین وطبقۀ آتموسفر زمین  یک «موج الکترو مقناطیسی» کشف گردیده که دربین دوطبقۀ فوق درحال رقص بوده وفریکانس بسیار فعال آن درحدود 7.83 سیکل برثانیه و نام آنرا « ریزونانس شومان » گویند. ( شرح مکمل آن درتحت عنوان جداگانه ملاحظه شود ).

 اگر بوسیلۀ [ از جمله ذِکـر الله "ج"] مغز انسان را به حال آرامش بیاوریم ،آن وقت مغز طوری فعالیت می کند که فریکانس بسیار فعال آن درحدود 7.83 سیکل برثانیه شده وگویا مساوی به فریکانس زمینی می گردد.دراین وقت موج زمینی که شدت آن 1000چند موج مغز است انرژی  زیادخودرا به موج مغز داده واورا بسیار فعال تر می سازدکه از نتیجۀ آن صحت ، آرامش ووسعت عقل وادراک انسان را زیاد می سازد( شرح ملاحظه شود). خداوند متعال "ج" با حکمت وعلم جاودان ورحمت خود بر انسان در بنیاد «ذِکـر الله "ج"، شنیدن تلاوت قرآن مجید وملاحظۀ آیات مبارک آن نشانه های را آفریده که می تواند وسیلۀ تاثیر برمغز وقلب شده ومغز را چنان آرامش بدهد که همان «موج الکترو مقناطیسی 7.83 سیکل درثانیه» رانشرکرده وبا موج زمین مساوی گردد.( اما آفرینش موج زمینی نیزاز حکمت وقدرت الله"ج" است که شرح مفصل آن درذیل می آید .

2) « صـاعـقه » ها: عامل اصلی پیدایش همین «موج الکترو مقناطیسی7.83سیکل درثانیه»  می باشد. ( شرح مکمل آن درتحت عنوان جداگانه ملاحظه شود ).

3) مغز انسان: به مغز چنان نشانۀ خلقت ارزانی شده که اودرحالاتیکه آرام وتسکین شود ،موج « الـفا » را تولید می کند که فعال ترین آن فریکانس 7.83 سیکل برثانیه وبا موج الکترو مقناطیسی زمین مساوی وبه حال ریزونانس می آیند.

4) «ذِکـر الله ج  یا عبادت»: دانشمندان ثابت ساخته اند که مغز انسان یک ارگان الکترو کیمیاوی فعال است که بصورت بلاوقفه اشارات را چه از نوع استرسها ی داخلی یا خارجی باشد وچه بواسطۀ حواس خمسه ویا بواسطۀ قلب وجلدگرفته وفعالیت فکری را زیادترساخته وخسته می شود. بهترین حالت برای مغز آن است که او درحال آرامش وتسکین بوده وتنها یک موج الکتریکی فعال را تولید کند که مساوی به موج زمینی باشد یعنی 7.83سیکل برثانیه .وقتی مغز تسکین یافت درمقابل استرسهای منفی جواب داده واز خوددور وخسته گی آن رفع می گردد.

هم چنین برای دانشمندان ثابت شد که دربنیاد«ذِکـرالله ج » تاثیراتی وجوددارد که می تواند مغز را آرامش داده وتسکین سازد واز همان علت است که «ذِکـر» یا عبادت را جزء جداناپذیر طب قبول کرده اند.

همین معجزۀ «ذِکـر» که  مغز وقلب را آرامش ، طمانیت وصحت  می دهد،  در1400سال قبل درقرآن مجید بشارت داده شده( آیۀ مبارکۀ 13:28) ذیل تلاوت شود .  

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

  بـابـاز کـردن آدرس تفـسـیـر شـریف به عـُمق زیـادتـر مـعـانی آیـات مـُبـارکه رسـیـد )ــــــ»

قرآن کریم

     ( متن عربی قرآن مجید همرا باترجمۀ دری ، متن مکمل تفسیرقرآن مجید ،متن مکمل اخلاق به زبان دری ، معارف قرآن مجید با هزاران معلومات های آفاقی )

 طریق باز کردن صفحۀ تفسیر شریف:  بعد از باز شدن صفحه:

 1 ) برای انتـخـاب سوره :

درکنج بالا وراست صفحۀ اول این جمله تحریر شده ( سوره مورد نظر را انتخاب کنید ) درپایان جملۀ مذکورکلکینچۀ سوره های مبارک است که اگر بالای علا مۀ « مثـلث » آن کلِک شود ، لست مکمل 114 سوره می آید وشما بالای سورۀ مبارک مورد نظر تان کلِک کنید، درحال درکلکینچه نام همان سوره می آید. ودر طرف چپ کلکینچۀ آیات پیدا می شود.

  2 ) انتخاب آیۀ مورد نظر وباز شدن متن قرآن باتر جمۀ دری آن :

 درکنج بالا وچپ صفحۀ اول این جمله تحریر شده ( انتخاب آیـه های مورد نظر )

     ودرپایان آن دو کلکینچه ذیل نمبرآیات مبارک  ــ» ( از ....^ تا  .....^ )  نـمـایـش

شما بالای مثلث پهلوی آن کلِک کنید درحال تعداد عمومی نمبرهای تمام آن سوره می آید وبالای هر نمره که فشار دهید همان نمره درکلکینچه پیدا می گردد.

3) برای باز شدن متن قرآن مجید همرا با ترجمۀ آن بالای کلمۀ نـمـایـش کلِک کنید صفحۀ آیات مبارک با ترجمۀ دری آن  ( از ..... تا ..... )  باز می گردد.

4 ) برای بازشدن صفحۀ تفسیر شریف :

درپهلوی راست هر آیه این کلمه تحریر شده ــــــــ» «  تـفـسـیر »

 بالای کلمۀ «  تـفـسـیر » « کلِک » کنید، به شما متن مکمل عربی وترجمۀ همان آیه می آید که درکنج بالا وراست همین صفحه دو کلمه تحریر شده :

                           « حـرکت پنجـره » « بسـتن پنجره »

 اگر خواسته باشید چوکات مذکور را راست یا چپ ببرید موس را بالای کلمۀ:« حـرکت پنجـره » آورده وانگشت شهادت را به حال فشارگرفته وهمان طرف حرکت دهید واگر خواسته باشید که صفحه بسته شود بالای کلمۀ« بسـتن پنجره » کلیک کنید .

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯²{{{¯{{{²¯¯²{{{¯²{{¯{{²¯

 

 

﴿ 13:28  ﴾«ــکلیکـ ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

            ﴿آنها كساني هستند كه ايمان آورده‏اند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن (و آرام) است، آگاه باشيد با ياد خدا دلها آرامش مييابد!

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯²{{{¯{{{²¯¯²{{{¯²{{¯{{²¯

حدیث پـیغـُمبرخـدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به ما فرمود ندکه:

    ﴿ شما درزمان که عبادت« نمازمی خوانید» داخل بدن تان صلح وآرامش را می یابید .

حدیث پـیغـُمبرخـدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ):

 ازامام احمد در ( المسند) خبرداده شده که پـیغـُمبرخـدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ): به حضرت بلال( رضی الله عنه ) فرمود ند:

     ﴿ نـماز گذاران را صداکن ، این ماراآسایش می دهد

ولی دانشمندان سائینس اثبات حقیقت آیۀ مبارکۀ فوق را امروز کشف نمودند.

 بعضی از تدابیر دیگری نیز است که تاثیر«ذِکـر » را بالای مغزوقلب سریع تر میکندوآن این است که باید مغزرا از نفوذ تاثیرات خارج  دورنمود مانند:

 ـــ  یکی ازان تدابیر پت کردن چشم ها درزمان ادای « ذِکـر» است، مغزدر این وقت از تاثیرات خارجی مانند نور ، روشنی ،اشیای خارجی دورشده و حاضر به قبول تاثیرات معجزه آسای کلمات « اسماءالحسنی » مبارک وآیات مبارک قرآن مجید می شود .

  ـــ وتدابیر دیگر آنست که باید فکررادریک نقطه متمرکزنمود ، یا یک صدای «هــوم م م م» رادرمغز تلقین  کرد ویا به خود تلقین کرد که « به هیچ چیزدیگرفکر نه می کنم » است.

 ـــ سینه رابه راست وبه عقب نگهداشته وتنفس عمیق کشیده شود، این وقت قلب از فشار آزادشده وجریان خون زیاد ترهمرابا آکسیجن اضافی به مغز می دهد .

 ـــ مهمتر از همه آنکه اگر به معانی کلمات وآیات مبارکۀ قرآن مجید بدانیم ودرمعانی آن به فکر واندیشه گردیم وهرچه است آن را به خداوند«ج» سپرده وتشویش را به خود راه ندهیم ، اینها همه مغز را آمادۀ قبول تاثیرات آهنگ صدائی « ذِکـر» نموده وآرامش می یابد .

قراریکه دانشمندان دراثر آزمایشات دریافته اند، مهمترین وسیله برای تسکین دادن دادن وآرامش مغز همانا« ذِکـر الله ج» می باشد. حتی آنهائیکه معانی آیات مبارکۀ قرآن مجید نه دانسته وتنها صدای تلاوت را گوش نموده اند، صحت یاب گردیده اند وما مثالهای آنهارا درادامه می بینیم.

پس « ذِکـر» یگانه وسیلۀ می باشد که اولا مغز را آرامش داده تا موج 7.83 زمینی را تولید کند وبعد راه را برای داخل شدن «انرژی موج زمینی» به مغز باز میکند، تا مغز بهتر وفعال تر کار کند.چنین است معجزۀ « ذِکـر» که مانند میانجی گر یا آشتی دهندۀ مغـز با موج زمینی می باشد .ما این بخش را طور مفصل می بینیم .

 « ذِکر» مغز انسان را ازمشغولیت یا تفکرهای اضا فی ووسواس های که موجب سردردی ها وخستگی مغز می شودآزاد وآرام می سازد تادرعوض به فریکانس « الـفـا » که 7.83 سیکل برثانیه است به کار خود ادامه دهد.دانشمندان این تاثیر« ذِکر» رایک معجزه قبول وعلاوه می دارند که این کار تصادف نه بلکه هدف مند وپلان شده است که از خود خالقی دارد تازمینه را برای تاثیر نشانه یا معجزۀ دیگر خلقت بالای مغز نماید.آنها دریافتند که این نشانه همانا موج زمینی است که اوهم درخود فریکانس 7.83سیکل برثانیه رادارد،  زیرا آنها کشف نموده اند که کرۀ زمین نیز همین فریکانس 7.83سیکل برثانیه رادرخود داشته که به نام « ریزونانس شومان » یاد می گردد.

 ازنگاه علم فزیک وقتی دو فریکانس باهم مساوی شد دران وقت فریکانس هردو باهم جمع شده وبسیار نیرو مند تر از هریک آن فعالیت می کند.لذا زمانیکه مغز به اثرتاثیر معجزه آسای «ذِکـر» آرام شده وفریکانس 7.83 را نشر میکند، فریکانس مذکوربافریکانس زمین مساوی شده، وزمین انرژی فریکانس خودرا به مغز انتقال وکار آن را نیرومند تر می سازد (زیرا انرژی فریکانس زمین 1000چند قوی تر از موج مغز است) نتیجه این می شود که مغز بانیروی اضافی کار نموده از یک طرف تاثیرات منفی « استرسها » را که موجب امراض می گردد از بین می برد واز جانب دیگرامپولسهای الکتریکی مغزدرعمق تارهای اعصاب مغز پیش رفته وهمه را فعال می گرداند.چنین فعالیت موجب آن می شود که گویا مغز بزرگ شده و نیروی خلاق فکری زیادتر را پیدا وعقل ودانش انسان را بلند وبلند تر می سازد .

مااین تاثیرمعجزه آسای ذِکر را چنین ترسیم می توانیم :  

.................................................................................................

|ذِکــرالله ج| ـــ»مغزرابه موج زمینی عیار می سازد ـــ» |مــغــز| «ـــ  به مغز انرژی می دهد«ـــ| لذا موج زمینی|

................................................................................................... .

شمادرآدرس ذیل چگونگی دادن انرژی راازیک شاخه به شاخۀ دیگر ریزونانس دارمی بینید.   

آدرس (2 ) شاخه های عیار دار( ریزونانس ) را باز کنید)ــــــ»

پــنـجـه های عیاردار انرژی را به یکدیگر انتقال می دهد

  «ــــکلکــــــ»   ریــزونــانـس  hopcroft

محتوای فلم: درعلم فزیک برای تمثیل دادن دوفریکانس باهم مساوی که آن را عیار یاریزونانس گویند استفاده می شودشما یک دو شاخه « پنجه » را می بینید که هر یک آن به عین فریکانس مسای باهم دیگر عیار اند.وقتی شاخۀ اول طرف راست اهتزاز میکند انرژی آن به رنگ تاریک نشر می شود ووقتی انرژی شاخۀ دوم با او جمع می شود به رنگ تاریک تر نشر می شود یعنی باشدت زیاد تر اهتزاز می کند. تشریحات مذکور تائید گفتار فوق ما را درقسمت مغز می نماید یعنی مغز با گرفتن انرژی زیادتر از موج زمینی با شدت زیاد تر فعالیت می کند .

آدرس ( 3  ) مغزهمیشه فعال بوده وچهار موج مختلف را نشر میکند آن را باز کنید)ــــــ»

http://www.shaktitechnology.com/winshakti/rotating/ani_eeg.gif | «ـــ  فعالیت متمادی امواج مغز See full size image

محتوای فلم: درحالاتیکه بالای مغز وقلب ـ استرسهای داخلی وخارجی تاثیر می کند تمام امواج گوناگون آن فعال شده واز خود خسته گی وتاثیرات منفی را پیدا میکند که شرح آن بعد تر می آید.

 

آدرس ( 4  ) کهکشان شیری در حال چرخش دایمی آن را باز کنید)ــــــ»

         کــهــکــشـان شــیـری در رقص دایمی

محتوای فلم: شما دراین فلم معجزه های خلقت خداوند«ج» را در آفرینش همه اجرام سماوی می بینید، این حرکت دایمی از اثر موجودیت دو قوۀ جاذبه یکی کهکشان « اندرو میدا » که کهکشان شیری را بطرف خود جذب میکند ودیگری قوۀ جاذبۀ کهکشان شیری که نه می خواهد به کهکشان اندرومیدا پیوست گردد. از نتیجۀ جاذبۀ دو قوه ، نقطۀ تعادل بوجود می آید که بالای آن کهکشان شیری در حرکت دایمی ادامه داده وزنده می ماند . به همین قسم وقتی دو موج ، یکی موج مغز ودیگری موج زمینی باهم مساوی گردد دران وقت ، موج زمینی که انرژی زیاد تر دارد بالا ی موج مغز تاثیر وآن را به فعالیت زیاد ترمی اندازد تا از نتیجۀ آن صحت وعمق دانش انسان بدست آید .( آیا آفرینش چنین تدبیرهای کاملا جدا ودور ازهم کار تصادف است ویا طرح ودیزاین خلقت ؟ دانشمندان آن را طرح وتدبیر خالق جهان گویند .

آدرس ( 5  ) انواع رقص ها ( اهتزاز دایمی ) را که از اثر یک مقابل شدن دو قوۀ مساوی باهم دیگر به دست می آید باز کنید)ــــــ»

  people.seas.harvard.edu/.../ho_coupled.html  

 محتوای فلم: شما دراین فلم انواع مختلف اهتزاز های دایمی یا « رقص » در اشیای جهان را می بینید، از جمله وقتی اهتزاز دو نیرو یا قوه دریک نقطه باهم مساوی شود، حتی محکم ترین « پـُلـهای » جهان را نابود می کند. وشما در آخر صفحه پل  شهر « تـه کا مو » واقع در واشنگتن را می بینید که درسال 1940 به اثر تاثیر دو اهتزازیا فریکانس مساوی باهم دیگر، به رقص آمده وتخریب شد.( بالای فوتو کلیک شود ) تا موقعیت وبزرگی پل واهتزاز آن ملا حظه شود .( همین علت است که وقتی یک قطعۀ نظامی از پل عبور می کنند، به آنها اجازه داده نه می شود که گام برداشتن شان منظم باشد، زیرا این نظم با اهتزاز پل مساوی شده وآن را چند چند زیاد نموده تا اینکه پل تخریب می شود ).

اُمید که تمام جملاتی را که درصفحات به رنگ  آبــی تحریر شده « کِلک » گردد تا صفحۀ دیگر باز شده وانواع مختلف اهتزازات را ملاحظه نمایند .

این آدرسها حقیقت معجزه آسای خلقت را درقسمت تولید فریکانس 7.83 مغز گواهی می دهد، یعنی در بنیاد « ذِکـر الله ج» چنان کیفیتی آفریده شده که می تواند مغز را آرام نماید تابا فریکانس 7.83 سیکل کارنماید، که به تعقیب آن فریکانس زمینی که آنهم فریکانس 7.83 سیکل راداردبه مجردحاضر شدن این حالت مغزی، بالای آن تاثیر وانرژی زیاد تر خودرا به مغز می دهد تا مغز هرچه بهتر کار نماید . که فاعل یا عامل برابر نمودن موج مغز با موج زمینی، هـمانا « ذِکــر الله ج»  است یعنی با تلاوت ویا ذکر« اسماءالحسنی » مبارک ، مغز به حال آرامش آمده وموج 7.83 سیکل درثانیه را تولید می کند که با موج زمینی که آنهم 7.83 سیکل درثانیه بوده وبین سطح زمین وطبقۀ ایـیونوسفر آتموسفر در حال رقص دایمی است، مساوی می گردند.این زمان است که موج زمینی که انرژی 1000چند اضافه تر از موج مغز دارد، انرژی خودرا به مغز انتقال داده واو را به آن اندازه فعال ترمی نماید که دراثر آن تاثیرات منفی « استرسها » یاعامل مریضی ها ازبین رفته ودر عین زمان مغز را وسعت داده وعقل ودانش را زیاد تر می نماید .( شرح مکمل را درادامه می بینیم ).

 تاریخ پیداشدن فریکانس « ریزونانس شومان » را درزمانی می دانند که برای اولین دفعه آتموسفر زمین تشکل وزمین برای احیای حیات مساعد گردیده وتمام موجودات زندۀ دیگررا احاطه نموده وحیات مرفه را برای شان میسر ساخت. ( چنین است تدابیرخالق جهان برای خلائق مسکون درزمین که آن را درآیۀ مبارکۀ فوق مژده داده).

 

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

 بخش2 ) گــواهــی دانـشمـندان از تـاثـیرات مثبت « ذکـر » بالای

صـحت وزیاد شدن آگاهی انسان است.:

ما بطرف خداوند«ج» برمی گردیم وآن ذات پاک نیروی مارا دوباره تجدید میکند، لهذا مامی توانیم  بدون ترس حرکت و گام برداشته ضعف را حس نه کنیم . مرد ویا زن که روبطرف خداوند«ج» می نماید درختی را می ماند که دربین جویبار آب غرس وهر میوۀ را که به جهان می دهد، تکرار بواسطۀ منبع آب به او باز می گردد وهیچگاهی خشک نه می شود .

جهان امروز با انواع امراض روانی و عصبی که به آن «اسـترس » ، انتحارگویند مواجه بوده وروز به روز زیاد شده می رود.

ولی خوشبختانه که امروز مردم  تصدیق می کنند که صلح وصحت حقیقی فکری وآسایش وتسکین را بدون اینکه به خداوند«ج» برگردیده وروآوریم نه می توان بدست آورد .

 درظرف چند سال اخیراست که این عقیده در اکثریت مردم غرب استحکام پیداکرده که اعتقاد به مذهب وانجام دادن احکام مذهبی وسیلۀ بسیار مهم شفایابی فزیکی وروحی می باشد.

اضافه از 300موضوع سائینسی راکه درخصوص چگونگی تاثیرات مذهب بالای صحت ،باگروهای مختلف مانند ملازمین وتیمارداران مذهبی ، نماز گذاران ، تلاوت کتب آسمانی واشتراک درفعالیت های عملی کمیته های روحانی مطالعه نموده اند ، نشان می دهدکه تاثیرات مذهب بسیار مفید ونتایج مثبت ذیل را داده :

 ــــ بی نظمی های فکری مانند( افسردگی ها، پریشانی ونا امیدی ، انتحار ،وهیجانات ) راسریعأ بهبود ی داده .

 ــــ  مریضی های طبی وجراحی ،مانند( امراض قلب ، تومور، مریضی های انتقالی جنسی ) را شفا داده.         ــــ اعتیاد های گوناگون را یا کم ویا از بین برده.

 ــــ دردها ی بدن را ازبین برده .

 ــــ عدم قابلیت ها راازبین برده موجب زیاد زندگی کردن ، شفایابی روحی مانند( نماز گذاری ،تداوی روحی بوسیلۀ مذهب ) و بدست آمدن شفای کامل بدن رابه میان آورده است .

 ــــ مفاد های فوق درخود ازبین بردن بی نظمی های فکری ودماغی ( افسردگی ، انتحاروهیجانات)، مریضی های جراحی وطبی( امراض قلبی ، سرطان ، امراض انتقالی جنسیتی ) ، اعتیاد، تقلیل دردها،وعدم قابلیت ها وزیاد زندگی نمودن را دربردارد . وعلاوه برآن معالجۀ روحی ( نماز ، تداوی روانی ومذهبی) وبهبودی زیاد رادربردارد.

ــــ برای ایمان داران، سر سپرده گان مذهبی مفادهای صحی زیادی را مانند هم پیوستگی، اشتراک در مراسم مقدس مذهبی ،احساس بدست آوردن امیدها واهداف معین را دربر دارد .

 ــــ عقیده ، درک وفهم بیجا وهرزۀ را که درفکر انسان درزمان درد، گناه وعدم قابلیت ها پیدا میشود، به ایمان ، درک عالی وصلح مبدل می کند.

 ــــ دربین اشخاص مذهبی داشتن زندگی صحت مند( مشق وتمرین مذهبی ، پرهیزوگرفتن رژیم غذائی) بسیار عام است وبرعکس عادات غیر صحی مانند(نیکوتین، الکهل واستعمال مخدرات ، سعی وتلاش انتحار، خطر بسیار بلند جنسی ) بسیار کم عمومیت دارد.

 ــــ اشخاص مذهبی وایمان داراسترسهارا مؤثرانه درقبضۀ خود آورده وازحمایۀ نیرومند ا جتماعی وصفات برگزیدۀ زندگی برخوردار هـستـند .

 می توان نتایج تحقیقات وآزمایشات علمی بعضی از دانشمندان مشهور جهان را درقسمت تاثیرات مفیدۀ « ذِکـر» ملاحظه کرد :

1) دوکتور. « فـرانـکـل » متولد در1905 آستریائی  Dr. Frankle

اوکه سیستم معالجۀ روانی را اساس گذاشت درسخنان خود چنین علاوه میکند:

[ نه تنها روح انسانها را شناخت ، اما درواقع درآغاز تحقیقات از روان یاروح شروع ونقل کرد]. تحقيقات نشان می دهد که حدود 20% بيماريهای عصبي ناشي از ناتواني بيماران در زندگي است زیرا درزندگی آنهاهیچگونه هدفی را نمی توان یافت. او همچنين می گويد که  این یک وظیفۀ داکتر معالج است که نه تنها انجام دادن وظایف پرارزش آنها مدنظر باشد بلکه بایدآنهارا به معنی ومفهوم زندگی نیز راهنمائی نماید.

 

2  )  دکتور. « هــر بــیرت کو نـیگ »:

Dr: Herbert Koenig

·      ادرس ( 6 ) فوتوی دکتور.کونیگ را باز کنید)ـــ»

See full size image

   چگونگی تطبیق « ذِکـر » :

دکتور « هـربیرت کونیگ» با آزمایشاتیکه انجام داد دریافت که دربنیاد «ذِکـر » کیفیتی آفریده شده که می تواند مغز را تسکین داده وآرام سازد. ووقتی مغز آرام یافت شروع به تولید فریکانس « الـفا» می نمایدکه فریکانس بسیار فعال آن 7.83 سیکل است . «ذِکـر» به عقیدۀ او وظیفۀ عیار ساختن فریکانس مغزی را با فریکانس زمینی به عهده گرفت . زیراسیستم عیار عبارت ازآن است که آنچه را که مرکزمرسله ارسال نمود از طرف مرکز آخذه گرفته شود،یعنی زمانیکه یک مرقصه «موج زمینی» با مرقصۀ دیگر« موج الفای مغزی» عیارمی گردد، معلوماتهای انرژی دارآنهانیزازیکی به دیگری انتقال میکندوبه تعبیر دیگرشخصیکه «مغز» آن دردورۀ عیار شریک شده درواقع  یک جزء ازاین ساحه را تشکیل ونه تنها انرژی آگاهی های ماراتحریک وزیاد می سازدبلکه هم زمان برای صحت نیز مفید واقع می گردد.

Dr..William Strawbridge   3 ) دوکتور. ویـلــَیم سـترا بریج

 این دانشمند مردمانی راکه بصورت منظم و متمادی احکام مذهبی را انجام داده و دارای ایمان قوی  هستند تحت آزمایشات وکنترل قرارداده ومعلوم کردند که آنها فشار خون پایان تر دارندیعنی از افسردگی ها وفشارها روحی کمتر رنج می برند، احساس عالی تر برای زندگی دارند، سیستم محافظه وی بدن شان استحکام زیاد تر دارد و23% این مردم عمر طویل تر دارند .( نقل از مطالعات طولانی دانشمند « Dr..William Strawbridge دوکتور. ویـل یم سـترا بریج

که درسال 1977درژورنال امریکائی به نام صحت عامه به نشر رسیده).

Dr. Harold G. Koenig 4 ) دوکتور. هــارولــد ج .کـوی نیگ

دوکتور مذکور مـُدیر [ مرکزمطالعات مـذهب/ روحانیت وصحت] دریونیورستی دوک.

اومیگوید « معلوم می شود که اعتقاد و ایمان به مذهب  قابلیت تسخیر کردن امراض،ناتوانی ،ضایعات ومرگ رادارد». او درسال 1992در مجلۀ روانی امریکائی می نویسد که:

( همرا با همکاران خود مردمانی را که بستری شفاخانه وبه امراض خطر ناک مبتلابودند تحت آزمایش قراردادیم. این اشخاص دو گروپ بودند:

1) گروپ اول  آنهای بودند که به انجام دادن امورات مذهبی مشغولیت داشتند،درنتیجه معلوم شد که درجۀ افسردگی وفشارآنها بسیار پایان ترشده وتوانسته بودند که امراض شان را تحت اراده وتسخیر خودها درآورند.

2 ) گروپ دوم  آنهای بودند که به انجام دادن امورات مذهبی مشغولیت نداشتند وبرای تسخیر امراض شان از میتودهای غیر مذهبی کار می گرفتند،درنتیجه معلوم شد که از حاصلۀ کار شان نتیجۀ منفی گرفتند.

علاوه بران مردمان مذهبی مدت زمان کمتر را درشفاخانه گذشتانده ورخصت می شدند.

دکتور. کـوی نیگ وهمکارانش درسال 1998 در«مجلۀ طبی جنوب » دریافتند که آنهائیکه اقلا درهفتۀ یک مراتبه در کلیسابه عبادت مشغول بوده اند درسال بعدی آن نسبت به آنهائیکه درکلیسا به عبادت نه رفته اند 43% کمتردرشفاخانه بستر شده اند وبازهم آنهائیکه دربستر شفاخانه بوده اند مدت بسیار کوتاه را دربستر مانده اند.

دکتور.« کـوی نیگ» راعقیده برآن است که داکترها باید حالت تاریخی روحی ومذهبی مریضهای بسیارمهم شان را بدانند.« او میگوید»:[ برای دوکتورمهم این است بدانندکه اشخاصیکه به مذهب معتقد هستند قابلیت آن رادارند که چگونه می توانند با مریضی شان مقابله وآن را درقبضۀ خود بیاورند ] .

اوهم چنان فکر میکند که برقرار کردن ارتباط محکم بین سیستم های مراقبتی صحت واتحادیه های مذهبی وجودداشته باشد واین امر بسیار نیاز وضرورت است.

Dr. Richard P. Sloan 5 ) دوکتور. « ریـچـارد .پ. سـلو آن»

 director of the Behavioral Medicine Program at Columbia-Presbyterian Medical Center in New York,

رئیس پروگرامهای طبابت رفتار وسلوک مشایخ پروتستان کلومبیا واقع در مرکز صحی شهر نیویارک راعقیده برآن است که بعضی از مواظب یا تیمار پرستان مذهبی دارای عمر طویل اند ودیگران آن راندار ند. اودر20 فبرال سال 1999درمجلۀ « لانـسیت» مقالۀ را به این مضمون چهاپ نموده:[ با مطالعۀ دقیق که انجام شده نشان می دهد که وابستگی بین مذهب، روحانیت وصحت ضعیف وناپایه دار است، در دادن هدایات مذهبی دوکتوران به مریضان پرابلم های اخلاقی وجوددارد.]

Dr. Herbert Benson6 ) دوکتور. « هــیربـرت بـیـنـسـون»

 Dr. Herbert Benson, an Associate Professor of Medicine at Harvard Medical School and founder of the Mind/Body Medical Institute

دوکتور.« هیربیرت بینسون »پـروفیسورطب درمکتب طب هـاروارد وپایه گذار [ عقل/ بدن] درانستیتوت طب.

 اوعلاوه می نماید که تاثیرات ایمان در تقلیل دادن « استرس» می تواند حالتی را مانند فشار بلند خون، هیجـانات و« بی باری یا نازائی » هارا آرامش وتسکین دهد.

 اومعتقد است وبیان می کند که شما می توانید وضع روحی وصحت تان را بدون پیوستن با کلیسای مروج

کامل وبلند ببرید.اودردرآغاز سال 1970 چنین می گوید: « واکنش ها یا جواب آرامش ها» یک عمل مخالف « واکنش ها یا جواب جنگ وگریز» است.( درزمانیکه « استرسها» بالای مغز تاثیر می کند، مغز به غـُدوات مربوط امر می دهد که درمقابل آن هورمونهای « جنگ یا گریز» را افراز کند. هورمون جنگ درمقابل تاثیرات منفی استرس مقابله کرده وآن را نابود می کند وبرعکس هورمون گریزمقابله نه کرده وفرار می کند.).

 دراثر انجام دادن «ذِ کـر» درمغز« واکنش ها یا جواب آرامش ها» پیداشده وتاثیرات ذیل رادارد  :

ــــ  ضربات یا تپش قلب آهسته می شود. ــــ فشار خون پایان تر می گردد.

 درممالک غرب آنجا که عقیدۀ موروثی مذهب وجودندارد، آوردن حالت آرامش و « جواب آرامش ها» را می توان ازراهای مختلف مشق وتمرین روحی ، به شمول عبادت ، ریاضت وفلسفۀ یوگاواقسام دیگر پیشرفته وتعلیمات خودی بدست آورد.

دوکتور« بـنـسـون » وهمکارانش در سالهای 1970 و1980 نشان دادندکه استفادۀ دایمی ومنظم ازآوردن« جواب آرامش ها» دربدن، موجب غالب شدن برانواع مریضی های می شود که از اثر «استرسها»گوناگون پیدا می شودمانند  : امراض بی خوابی ها ، مرض سردردی وبیماری فشار خون.

مریضها نیز راپوردادند که به احساس شدید روحی نیازدارند.

 دوکتور. « بـنـسـون » علاقه مند آوردن وکارکردن حالت آرامش و « جواب آرامش » است وبه او فرق نه میکند که مشق کنندگان اعتقاد روحی دارند ویانه، ولی او شخصأ مـُشتاقانه طرفدار وحمایه کنندۀ ایمان داری مذهبی است .

 او علاوه میکند که درجهان کتب زیادی راجع به انواع آوردن آرامش ها نوشته شده وهم30 تا70% از مریضان تداوی معین را نه کرده اند وفقط به خوردن« یک دانه شیرینی » اکتفا نموده وموقتأ آرامش یافته اند، ولی او استدلال میکند که اگر با یکجا نمودن ایمان «عقیدۀ مذهبی» کاری شود که تاثیر آن را « مغز» درحافظه سپرده و چنین نتایج مثبت را بدست بیاوریم ، بسیار مفید می باشد.

دراین اواخر در مکتب طبی « علامه اقبال » واقع لاهور درقسمت « نمـاز تـهـجـُد »( نماز ناوقت شب) و تاثیرات مثبت آن بالای بهبود یافتن وجلوگیری از افسردگی ها وپریشانی ها صورت گرفت.دراین مطالعات، به گروپ اول  تحت تجربه توصیه شد که قرآن مجید را تلاوت ، نماز را ادا وبعدمشغول « ذِکـر» گردند. به گروپ دوم صرفأ توصیه شد که درخانه های شان مشغول کار ووظایف خانگی شان باشند.

بعدازان بواسطۀ آله اندازه گیری « هــمـیلـتون »  درجه های افسردگی هریک گروپ را اندازه گیری نمودند. نتیجه یک چیز متحیر کننده بدست آمدوآن اینکه:

درگروپ تحت تجربه معلوم شد که از 32نفر 25نفر آن شفای قابل ذکری را دربهبود یافتن افسردگی نشان داد.ولی در بخش اعظمی گروپ دوم هیچ گونه تغییرات مشاهده نه شد . ( از نشریۀ ذیل )

  ]Dr. Usman Najati: Al Quran and Ilmun-nafs (Lahore: Al-Faisal Publishers, Urdu Bazaar) pp[  

Dr. Pargament7 ) دوکتور. « پـارگا مـینت» :

 Dr.Robert I. Pargament, Internal Medicine, York, Pennsylvania,(PA), Check Doctor reports

 دوکـتـور. پــارگــامـیـنـت  -

اومیگوید : سوالی پیدا میشود وآن اینکه : چرا مذهب مردم را حمایه می کندوچرا به این اندازه ایمان به خداوند اشخاص را از چنگال « افسردهگی ها » نجات می دهد؟ این دانشمند جواب می گوید:

" من معتقدم که مذهب درمقابل پرابلمهای مبنی بر کمبودیهاونارسائیهای انسان جواب مثبت ومفیدی می دهد. هم چنین می توان باسعی وتلاش ویا بوسیله های دیگر درون بینی وبصیرت داخلی  وتجارب خودهارا به حد اعلی بلند ببریم ولی درهمه احوال ما انسان ، محدود ومنحصر باقی مانده می باشیم. واو علا وه میکند ممکن است که ما هر زمان می توانیم این محدودیت هارا محوه وخودهارا بهتر به جهان نشان دهیم.یگانه راه حل این معضله را « مذهب » جواب می گوید." اگر راهای حمایه وپشتیبانی دیگر اجتماعی نباشد می توان این حل را ازراه روح وروان بدست آورد ."

 به عین ترتیب مطالعاتیکه از مریضان مصاب به مرض « اِیـــد » بدست آمده، نشان می دهد که وظایف سیستم محافظه وی بدن آن مریضانیکه زیادتر به انجام امور مذهبی مشغول بوده بسیار نیرو مند تر گردیده است .

Dr. Dale Matthews 8) دوکتور. « دالی مـا تــیـو» :7

آدرس (  ) فوتوی دوکتوردالی ماتیـو را باز کنید)ـــ»

دوکــتور. دالی مـا تــی  و.

او معتقد است که دراثر مطالعات دقیق وزیاد معلوم شد که دردهای مفاصل 20%اشخاص نمازگذاریکه از درد التهاب مفاصل شکایت داشتند برطرف شد . هم چنین بیماران نیز راپوردادند که درنقاط مفاصل شان پندیدگی ها کم شده، قابلیت حرکت شان زیاد شده واحساس روانی شان بلند گردیده.

دوکتور.ماتیـو علت این آرامش را چنین توضیح می دهد: " این امکان وجوددارد که تاثیرات «نماز وعبادت » درداخل میکانیزم پندیده گی ها نه می رود بلکه درعوض درسطح مغزی وفکری انسان نفوذمی کند". او هم چنان تاثیر شفا یابی فزیکی را به این ترتیب شناسائی نمود که دست یک شخص « ذاکـِر» یا شفا دهنده را بالای مریض گذاشته وبعد تاثیرات متقابل آن را به مثابۀ یک میکانیزم شفا دهنده اندازه گیری نمود.

 مشهورترین روان شناسان مانند.

          9) « کارل گوستاف یـنـگ ، روانشناس سویسی « 1961ــــ1875» :

آدرس ( 7 ) فوتوی « کارل گوستاف یـنگ » را باز کنیذ)ــــ»

|«ـــکلکFile

 

اوثابت ساخت که «مذهب » یگانه عامل اجتناب از از الکهلیزم مضمن می باشد .

Marry Brill10 ) مـاری بـریل

آدرس ( 8 ) فوتوی « خانم ماری بـریل » را باز کنیذ)ــــ»

 مــاری بـر یـل

اومیگوید: من مشق روانی را بصورت منفردانه وگروپی انجام داده ومنظورم راهنمائی وحل نمودن پرابلم ها  ورشد منابع داخلی انسان است. من دریافتم که که ازراه عبادت ، خوابها ، نوشته ودیالوگ به هدف خود می رسیم .

درمجموع همه روان شناسان مشهورراعقیده برآن است که تسخیر کردن ویا درقبضه درآوردن همه بی نظمی های روانی تابع به آن است که شخص به چه اندازه با مذهب علاقه وارتباط دارد، آنهائیکه علاقۀ شدید به مشق مذهبی دارند نسبت به آنهائیکه علاقۀ به مشق مذهبی ندارند، می توانند وجود بی نظمی های بدن را به بسیار خوبی ومستحکم ازبین برده وشفارا بدست آورند.

Mark Su 11 ) مـارک  ســو فزیـکـدان  امریکائی

این دانشمند به تعداد 212مطالعه را درمدت 20 سال دریونیورستی « تـوفـت ماسی چوتس امریکا » درخصوص ارتباط بین «روحانيت (معنويت ،عالم روحانى ،روحيه مذهبى) وصحت » انجام داد. او درنتیجه دریافت که 75% ازاین مطالعات مـفاد مـُثـبت و17% آن یا مخلوط ویا مفادی نداد و7% آن نتیجۀ منفی بالای صحت داشت .

داکتر موصوف دریافت که « مـذهـب» بالای امراض ذیل « سـرطان ، مرض قلبی وفشاربلند خون تاثیر بسیار مثبت صحت یابی داشته. او علاوه می کند که باید از مریض درخصوص تاریخچۀ «مذهبی» آن معلومات گرفته شده وزمینۀ ارتباط آن را با صحت مریض معلوم کند.

 

12 )  دانشمند« داوید اورمه جانـسن » از یونیورستی بین المللی «مـهـاریـشی »

David Orme-Johnson, Ph.D., Maharishi International University, 1015 Gayley Avenue, Los Angeles, California 90024

این دانشمند با همکاران خودآزمایشاتی رابالای اشخاصیکه از امراض گوناگون « استرس » رنج می بردند ویا دردوران جنگ های ویتنام وکوریا به امراض افسردگی ها ومانند آن مبتلا شده بودند انجام داده ومعلوم می کردند که نتایج آزمایشات شان بالای اشخاصیکه«ذِکـر یا عبادت » نه میکردند و اشخاصیکه«ذِکـر یا عبادت » میکردند چگونه است. هم چنین ادامۀ چنین تحقیقات را بالای تعداد اضافه از 510دانشمندان علوم سائینسی مربوط به 33مملکت درپوهنتونها وموسسات مختلف ادامه می دهند.آنها نتایج بسیار مثبت را درقسمت بهبود صحت آن تعدادیکه به«ذِکـر یا عبادت » ادامه می دادند بدست آورده ونتایج مطالعات شان دراضافه از 200مـجله های سائینسی نشر می گردد که فشردۀ نتایج  مطالعات شان چنین است :

 ـــ تنقیص یافتن درتولید « هـورمـون اسـتـرس » مثل « کورتیزول ».

ـــ کم شدن فشار یا تنش وکشمکش در عضلات .

ــــ پایان افتادن فشار بلند شده در خون .

ــــ وسعت یافتن یا زیاد شدن حافظه یا خاطره.

ــــ وسعت یافتن یا زیاد شدن تمـرکز فکری .

ـــ ثبات یافتن در سیستم اعصاب که فعالیت اتو ماتیک دارند مانند « سـمپاتـتیک و« پاراسـمـپاتـِتیک ».

ـــ تقلیل یافتن عوامل خطر در قلب وعروق متعلق به قلب.

ــــ زیاد شدن اعتماد به نفس .

ـــ  ثبات یافتن درخوردن مشروبات الکهلی .

ــــ به اثر آزمایشات که انجام شد دراعتصابات وپرابلم های صحی محبوسین نیز کم شدن ها مشاهده شد.

ـــ هم چنین تغیرات اقلیمی محیط زیست بالای بدن نیز ازبین رفت .

  ـــ وقوع جرایم را درشهر ها کم می نماید.

 

13 ) دوکـتور. کلا ی.کــالـیـنـد ر  امریکائی: ( دیپارتمنت جراحی یونیورستی هـو وارد واشنگتن د.س:

Dr. C. Callender, Chair of the Surgery Department at Howard University, Washington D.C. rightly said:

اوکه یکی از مشهورترین دوکتوران « ترانس پلانت » یا تبدیل قلب است بطور دقیق گفت:

 [ شفایابی ازراه روحی «معجزه» است وباید به مثل تکنالوژی جدید طبابت قبول گردد.]. من به این نتیجه رسیده ام که کاغذ هایم با آیات قرآن مجید وانجیل شریف دراین بخشها توافق بسیار خوب دارد :

چنانچه خـُداوند«ج» در قرآن مجید اطمینان فرموه:

           

﴿¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

 

21:86﴾﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

              دَعَانِ  فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

          ﴿21:86﴾﴿ و هنگامي كه بندگان من از تو درباره من سؤ ال كنند بگو) من نزديكم! دعاي دعا كننده را به هنگامي كه مرا مي‏خواند پاسخ مي‏گويم، پس آنها بايد دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند تا راه يابند (و به مقصد برسند).

   and when my servants ask you concerning me, then surely i       ﴾﴿21:86 am very near; i answer the prayer   of the suppliant when he calls on me, so they should answer my call and believe in me that they may walk in the right ﴿  way

 

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

 


   بخش3) نـــُمــاز ودُعــا نــیـروی شفا بـخـش است:

   Dr. Randolph Byrd14 ) دوکتور قــلـبی «ران دولـف بـیرد» :

 درسال 1988یک مطالعۀ بسیار مهمی از طرف دوکتور قــلـبی «ران دولـف بـیرد»

رهـبری می شد به چهاپ رسید.دراینجا 393مریض «انـسـدادهای شریانی » وجودداشت که توسط کمپیوتر به دو گروپ جداشده بودند. گروپ اول آنهای بودند که به نماز وعبادت مشغول بودند وگروپ دوم آنهای بودند که « ذِکر» ونمازرا ادانه می کردند.هیچ کس نه میدانست که کدام گروپ در کجا است . گروپ نماز گذاران را صرف به نام های اول آنها وفشردۀ از مریضی طبی آنها یادمی کردند. ازآنها همیشه تازمانیکه از شفاخانه خارج شدند سوال می شد که همه روزه به عبادت مشغول باشند، ولی کدام تعلیماتی که باید چطورانجام دهند وچه چیز را بگویند به آنها داده نه شده بود.زمانیکه مطالعات تکمیل و 10 ماه ازان گذشت، ملاحظه شد که برای نمازگذاران دراین عرصه ها مفاد زیاد ترذیل نصیب شده بود :

ــــ آنها نسبت به گروپ که «ذِکـر وعبادت » راانجام نه می دادندبه اندازۀ 20% داروی کمتر « انتی بیو تیک » نیاز داشتند.

 ــــ آنها به اندازۀ 2.5% کمترازدرد عضلات قلبی رنج می بردند .

 ــــ آنها از توقف ناگهانی قلب کمتر رنج می بردند.

 ــــ آنها از شفاخانه زود ترخارج شدند.

در سال 2001 در«مجلۀ  قلبی » امریکائی مطالعۀ مشابه دیگر به چهاپ رسید ونشان دادند که در بین مریضان قلبی مناسبت های مثبت بین  صحی وروحی وجوددارد.

آزمایش کنندگان یونیورستی «دوک » امریکائی ، به تعداد 150 مریض قلبی رادر «مرکز طبی شما ل کالورینا» مطالعه نموده وبه هریک مریض آلـۀ مخصوص طبی را که شریانهای آنهارا باز نگاه می نمود  توزیع کردند. ازجمله  به120 نفرآنها معالجۀ هوشي‌و ذهني‌مانند رهنمائیها ی تصوری ، آرامش استرسها   ،نمازها ودعاها تطبیق شد.برای بهبودی این مریضان بودائیها، کاتولیکها ، یهودیها، باب تیستها ،ودیگران  ازسراسر جهان دعا ، نیاز ونماز خواندند.


ازجمله همه بهبود یافتند و25 تا 30 %مریضانیکه نتیجه نه گرفتند بعضی آنها معالجۀ اضافی مانند جراحی شدند وبعضی فوت نمودند.

 براساس مطالعات فوق ثابت شد که نماز خواندن ودعا کردن برای اشخاص دیگریکه از مریضی رنج می برند مفید واقع می شود .( این کشف دانشمندان گواه حقیقت قرآن مجید ومخصوصأ آیۀ مبارک «9:103»ذیل شد). هرگاه مریض درک نمود که دیگران برای او غم خوری ومراقبت می نمایند ویا اورا به نماز خواندن ترغیب می کنند، بنأ او به نماز شروع نموده واین نماز به ایمان و اعادۀ صحت اش کهمک می شود.

مطالعات فوق وسیلۀ نیرومند برای حمایه ونشر وعظ اسلام برای نماز خواندن تمام شده.

حدیث مبارک پـیـغـُمبر خـُدا( صلی الله علیه وآله وسلم ) می فرماید :

    ﴿نـُماز( دُعــا ) هسته ومغز عـبادت است

حدیث مبارک پـیـغـُمبر خـُدا( صلی الله علیه وآله وسلم ) می فرماید :

     ﴿این توصیف وشرح شده که محبوب ترین چیز برای خداوند"ج" نماز خواندن برای او است.

حدیث مبارک پـیـغـُمبر خـُدا( صلی الله علیه وآله وسلم ) می فرماید :

   ﴿ نماز سلاح ایمان داران ، ستون دین اسلام و«نورآسمانها وزمین »است. ،

 خداوند متعال به پـیـغـُمبر محبوب خـُود ( صلی الله علیه وآله وسلم ) رهنمائی فرموده که :

 

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

 

  بـابـاز کـردن آدرس تفـسـیـر شـریف به عـُمق زیـادتـر مـعـانی آیـات مـُبـارکه رسـیـد )ــــــ»

قرآن کریم|«ــــــــکِلِک

*************************** تـوبه 1 آیـه ::

 

             ﴿9:103﴾﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

             إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

                  ﴿9:103﴾﴿  از اموال آنها صدقه‏اي (زكات) بگير تا به وسيله آن آنها را پاك سازي و پرورش دهي، و به آنها (هنگام گرفتن زكات) دعا كن كه دعاي تو مايه آرامش آنها است و خداوند شنوا و دانا است.

               ﴾﴿9:103﴾take alms out of their property, you would cleanse them and purify them thereby, and pray for them; surely your prayer is a relief to them; and allah is hearing, knowing﴿

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

 

 

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

بخش4) قــرآن مجیـدآرامش حقیقی مغز وتسکین‌‌قـلبی رامـُژده مـیدهـد:

قرآن مجید دربسیاری ازآیات خود مـُژده داده که آرامش حقیقی مغز وآسایش خاطر مربوط ایمان به خـُداوند«ج» و« ذِکـر» آن ذات پاک است. چنانچه می فرماید: 

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

 

  بـابـاز کـردن آدرس تفـسـیـر شـریف به عـُمق زیـادتـر مـعـانی آیـات مـُبـارکه رسـیـد )ــــــ»

قرآن کریم|«ــــــــکِلِک

 

 

*************************** الـرعـد 2 آیـه ::

 

 

﴿ 13:28  ﴾«ــکلیکـ ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

            ﴿آنها كساني هستند كه ايمان آورده‏اند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن (و آرام) است، آگاه باشيد با ياد خدا دلها آرامش مييابد!

        ﴿13:29﴾﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ

           ﴿آنها كه ايمان آوردند، و عمل صالح انجام دادند پاكيزه ترين (زندگي) نصيبشان است و بهترين سرانجامها.

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

  یک نفر دانشمند اسلام « عــبـدالله یوسـُف علی » کلمۀ « تــوبــه » را تفسیر وتوضیح نموده میگوید که « تــوبــه » یک حالت خوشنودي‌، خرسندي‌، رضامندي‌و رضايت‌ داخلی بدن است. مشکل است که خوشحالی داخلی را به کلمات شرح داد ولیکن او چیزی است که خودرا درزندگی آدم خوب ازراه خوبی ها وبدبختیها انعکاس می دهدیعنی ازراه معلوماتهای خوب وشیطانی.وبعد وقتی مجادلات زندگی او به پایان رسید و چشم او به آن طرف برمی گردداو مرحلۀ آخرین یا هدف است واین هدف همانا لـقای خداوند«ج» و استراحت درخانۀ قشنگ آخرت می باشد .

آدرس ( 9 ) نمونۀ ازتجـسـم زیبائیهای بـهـشـت را دراین آدرس باز کنید )ـــ»

 www.paradiseinthequran.com/paradise12.html  |

 

 نـمونـۀ از زیبائی بهشت

دانشمندان علوم اسلامی بااتکاه به وعده های قرآن مجید دربارۀ نعمتهای بهشت، تصورات عالی خودرا درشکل تجسم داده وهم زمان ترجمۀ انگلیسی مجموعه آیات مبارک راجع به « بهشت» را نیز ضمیمه نموده که برای اشخاصیکه به زبان انگلیسی بلدیت دارند بسیار دلچسپ می باشد که ترجمۀ دری آن را با آیات مبارک خواهیم آورد« انشاء الله »

  وازجانب دیگر الله«ج» در آیۀ دیگرچنین می فرماید:

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

*************************** طـه 1 آیـه ::

 

               ﴿20:124 ﴾«ــکلیک ﴿   وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا    

 

    وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾   

 

                 ﴿   و هر كس از ياد من رويگردان شود زندگي تنگ (و سختي) خواهد داشت، و روز قيامت او را نابينا محشور ميكنيم.

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

معلوم می شود که دهندۀخوشحالی حقیقی ودایمی همانا ازراه اعتقاد وایمان کامل به الله«ج»  بدست می آید،

وسعادتی است که آن را اخلاق ومعنویات روحی احاطه ،وهمیشه درروح ومغز انسان زنده باقی می ماند،واما خوشی های که ازخواهشات جسمانی وپدیده های مادی بدست می آید، زود گذربوده و فقط بعداز مستفید شدن آن ازبین می رود.

وقتی ما خوشنودی ورضامندی کامل را ازراه سبقت گرفتن از عادات و پدیده ها ی ناگوارذیل به پدیده های نیک به خود حاصل می کنیم :

 ــــ از[شك‌، ترديد، شبهه‌، گمان‌، دودلي‌، نامعلومي‌، شك‌د داشتن‌، ترديد كردن] ـــ»

        به ــــ»[  ایمان ، عقيده‌،اعتقاد ،دين‌،پيمان‌].

 ــــ از[ناداني‌، جهل‌، بي‌خبري‌، ناشناسي‌، جهالت‌]ـــ»

       به ــــ» [معرفت ،بصيرت‌، اطلاع ، دانش].

 ــــ از[تفريط،بى مبالاتى ،سهل انگارى ،قصور،اهمال ،فراموشکارى ،غفلت ، فروگذاشت واغفال] ـــ»

          به ــــ»[   يادآوري‌، تذكر ، خاط‌ر ، ذهن‌، يادگاري‌] .

   ــــ از [گناه‌، معصيت‌، عصيان‌، خط‌ا، بزه‌، گناه‌ورزيدن‌، معصيت‌كردن‌، خط‌ا كردنگـناه ] ـــ» .

        به ــــ»[ توبه‌، پشيماني‌، ندامت‌، اصلاح‌مسير زندگي‌ ].

  ــــ  از[دورويي‌، ريا،رياكاري‌، دورنگي‌، وانمود سازي‌

به ــــ»[صدق‌وصفا ، بي‌ريائي‌، خلوص‌، صميميت‌].

ــــ از[دروغ‌، كذب‌، سخن‌دروغ ] ـــ»

      به ــــ»[ راستي‌، صدق‌، حقيقت‌، درستي‌، صداقت  

 ــــ از[مباهات‌، بهترين‌، سربلندي‌، برتني‌، فخر ، افاده‌، غرور ، تكبر ، سبب‌مباهات‌،تفاخر كردن]              ــــــ» به ــــ»[ فروتني‌، افتادگي‌، تواضع‌، حقارت‌،تحقير].

ــــ از[ثبات ،مرگ کاذب ،خواب مرگ ،بى علاقگى ،بيحالى ،سنگينى ،رخوت ،موت کاذب ،تهاون]ـــ»

       به ــــ»[ به حرکت، كنش‌، اقدام].

ــــ از[ مناعت، غرور،تكبر،باد،گردن‌كشي‌،جاه‌فروشي]ـــ»

به ــــ»[ آزرم‌، شكسته‌نفسي‌، عفت‌، فروتني‌،خونسردي‌ونرمي‌].

 روح انسان با  ادای « ذِکـر الـلـه "ج " » درخود تجلی خوشي‌، سرور، مسرت‌، راحت‌، آسودگي‌، آسايش‌، لذت‌، حظ‌،، شوق‌، ميل‌،  شادي‌كردن‌، خوشحالي‌كردن‌، دلشاد كردن‌، لذت‌دادن‌، ، لذت‌بردن‌،تسكين‌دادن‌، دل‌بدست‌آوردن‌، دلداري‌دادن‌، استمالت‌ یادلجوئی كردن ومحظ‌وظ‌كردن‌را نشان می دهد.    ‌

 این نعمت ها از جانب الـلـه "ج" می آید وبه آن ذات پاک برمی گردد. پس می توان گفت که خوشنودي‌، خرسندي‌، رضامندي‌، رضايت‌، ارضا ء همه وهمه ازقـُرب یافتن به الـلـه"ج" حاصل می گردد ودوری ودور دستی از الـلـه "ج" موجب امراض دماغي‌، روحي‌، مغزي‌، هوشي‌، فكري‌و رواني می گردد.
‌ وحالا نیروی شفا بخش قرآن مجید را می بینیم:

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{


  بخش5 )  قــرآن مجـیـد نــیـروی شفا بـخـش ورحـمـت اسـت:

 خـُداونـد متعـال در قـُرآن مجید می فـرمایـد:

بـابـاز کـردن آدرس تفـسـیـر شـریف به عـُمق زیـادتـر مـعـانی آیـات مـُبـارکه رسـیـد )ــــــ»

قرآن کریم|«ــــــــکِلِک

*************************** اسـری1 آیـه ::

 

                    ﴿17:82﴾﴿   وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ

               يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا

                  ﴿17:82﴾﴿ و ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى‏كنيم و[لى] ستمگران را جز زيان نمى‏افزايد

               ﴾﴿17:82﴾and we reveal of the quran that which is a healing and a mercy to the believers, and it adds only to the perdition of the unjust﴿   

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

دوکتور.احمـد اِی قاضی وهمکاران شان سمع یا شنیدن تلاوت قرآن مجید را بالای تعدادی ازمسلمانان وغیرآن امتحان وآزمایش نموده وبه این نتیجه رسیدند که :

ــــ با شنیدن تلاوت قرآن مجید فشاربلند خون شنونده هاپایان افتاد.

 ــــ ضربان قلب شان نورمال گردید.

  ــــ عضلات بدن شان راحت شد.

آنها علاوه می کنند که سمع یا شنیدن قرآن مجید نه تنها بالای مسلمانها بلکه بالای غیر مسلمانان نیزتاثیر می نماید .

هم چنین مریضیکه ازمرض بیخوابی شکایت داشت با انجام دادن نماز «فـجـر» و«شب ( عشاء ) » وتلاوت قرآن مجید ، شفا یافت وبعد بدون خوردن تابلیت خواب آور، به خواب رفتند.

سورۀ اول قرآن مجید را به نام سورۀ« فاتـحـه »، شـفاء(علاج‌، شفا ، دارو ، بهبودي‌دادن) برای همه امراض یاد می شود که درهمه نماز های مقررۀ مسلمانها تلاوت می شود .

آیۀ مبارک :

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

و بركات!* *   

         ﴿ 2:153 ﴾«ــکلیکـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ  ﴾

﴿ اي افراد با ايمان از صبر (و استقامت) و نماز (در برابر حوادث سخت زندگي) كمك بگيريد (زيرا) خداوند با صابران است

 حـدیث مبارک :

 ازپيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،  نقل شده: ﴿ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْتَجابَ دُعائُهُ فَلْيُطَيِّبْ مَطْعَمَهُ وَ مَكْسَبَه: ﴿ كسى كه دوست دارد دعايش مستجاب گردد بايد غذا و كسب خود را پاك كند»﴿﴾.

 

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

وقتی مدت رنج وعذاب طولانی باشد نیروی مقاومت مریض ضعیف وکم گردیده واگر نیروی آن دوباره تجدید نه شود به زودی ازبین می رود. ونماز یک نیروی بلند کنندۀ است که نیروی ضعیف شدۀ مریض را تجدید ومقاوت جدید برایش می دهد. نمازگذار علاوه بران درخود پشتكاری ، استقامت‌، ثبات‌قدم‌، مداومت‌، اصرار اط‌مينان‌،  اطمينان‌مجدد، را ذخیره نموده واحساس می کند که تنها نیست.  رضايت‌، قناعت‌، خرسندي

حـدیث مبارک :

ازپيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،  نقل شده:

          ابـو هـُریـره (رضی الله عنه) اصحاب پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)، ازدرد رودۀ خورد رنج می برد. پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمودند:

         ﴿ اسـتاده شو ونـُمـاز بخـوان زیرا شـفـاء درنـُمـاز است .

 

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

    این نعمات گرانبها که ازاثر « ذِکـر» به انسان می رسد، کار تصادف نه بلکه در خود هدفی دارد وآن اینکه باید انسان علاوه براجر وثواب اُخـروی از نتایج مثبت آن نیز مستفید شود تا او بتواند حیات خوش وبا صحت را سپری نماید،زیرا انسان به همین منظور آفریده شده یعنی :

 1) بزرگ ترین نعمت خالق جهان همانا خلقت انسان است.

 2) که نه تنها جهان را برای انسان آفریده بلکه جهان رادر تسخیرانسان قرارداده،آفتاب ، ماهتاب ، سیارات ،ستاره های عظیم الجسه که عناصر کیمیاوی را درقلب خود برای انسان می سازد، زمین را با تمام بخشها وقسمت های آن همه وهمه درتسخیر انسان قرارداده و برای انسان کار می کنند تا او زنده بوده وحیات مرفه داشته باشد .

 3 ) واز همه مهمتر : برای اینکه انسان صحت مند بوده و ازحملۀ « استرسها » که موجب انواع مریضی ها می گردند مصئـون باقی مانده و درطول حیات از صحت سالم مستفید وبه حیات  نورمال خود ادامه دهد، نشانه های معجزه آسای رادربنیاد چـهـار اصل ذیل نیزآفریده ودر اختیار انسان قرارداده که با مراعات آنها علاوه برحصول خـُشـنـودی خداوند«ج» ونعمات واجر وثواب ، صـحت سالم ووسعت عقل را نیزبدست می آورد.ما چگونگی ساختار ومعجزه های خلقت هریک را شرح می داریم .

  نشانه های آن چهار اصل بنیادی عبارت اند از:

1ـــ «مـغـز» که خود عالی ترین وکامل ترین ارگان کنترل کننده واداره کنندۀ فعالیت بدن انسان است.

2ـــ « قـلـب » که اینهم به نوبۀ خودعالی ترین وکامل ترین ارگان کنترل کننده واداره کنندۀ فعالیت بدن انسان است.

3ـــ« ذِکـرخداوند"ج"». اگر« ذِکـر » خداوند"ج "» بدون قید وشرط ومتمادی انجام داده شود،اصلی ترین وسیلۀ برای آرامش مغز و قلب بوده ، واز نتیجۀ اینها صحت و وسعت عقل نصیب می گردد.

4ــــ آفرینش یک سلسله تدابیریکه موجب فعالیت نورمال قلب گردیده واز نتیجۀ آن صحت یابی و وسعت عقل را برای انسان میسر می نماید .سلسله تدابیرمذکور عبارت اند از:

 ــــ آفرینش نشانه های معجزه آسا درطبقۀ ایــیونـوسفر آتموسفر زمین ، ــــ درسطح کرۀ زمین ، ــــ در مقناطیسیت زمین ، ــــ درصـاعقه ها، ــــ در خواص امواج الکترومقناطیسی ، ــــ در خواص ذرات مادی جهان وغیره می باشد که آنها به شمول« ذِکـرالله"ج"»  دست بدست هم داده وباتشریک مساعی همۀ آنها کیفیتی پیدا می شود که بالای فعالیت مغزوقلب تاثیر مثبت وارد واز نتیجۀ کار وفعالیت بعدی شان است که انسان هم صحت یاب شده وهم نیروی عقل واندیشۀ شان انکشاف قابل وصفی می نماید.

 فهمیدن نشانه های آن چهار اصل نه تنها بسیار دلچسپ بلکه بسیار مهم وضروری می باشد، زیرادرک هریک آن محبت واحترام عمیق را به خالق جهان زیادتر ساخته وهم علاقه مندی انسان راهرچه بیشتر وزودتر به حفظ وتلاوت دایمی «اسماءالحسنی » مبارک تحریک میکند « انشاءلله». (شرح « مــغـز » را بعد از نظریات دانشمندان ومتباقی را که تشریحات زیاد را لازم دارد درتحت عناوین جداگانه می بینیم ).

15 ) نظریات دانشمند فرانسوی« کـلاود بـیرنـارد » 1887 ـــ 1813 »

  کسب صحت سالم را چطوریکه 100سال قبل از امروز دانشمند فرانسوی « کـلاود بیر نـارد »

با انجام دادن تحقیقات وآزمایشات دقیق نشان داد که حجـرات بدن انسان فقط دران حالاتی می توانند با صحت کامل فعالیت نمایند که این سه اصل برقرار باشد :

 1 ) ثبات در درجـۀ حرارت :، این نعمت را فعالیت مستدام وبدون تغیرات اشعۀ آفتاب واندازه گیری های که دربنیاد کرۀ زمین ، ماهتاب آفریده شده میسر نموده ( چگونگی آفرینش وکار نظام شمسی مطالعه شود ).

 2 ) ثبات در فـشار: ،مسئول این ثبات را اندازه گیریهای که دربنیاد قوۀ جاذبۀ زمین ،وزن مخصوص گازات آتموسفری آفریده شده میسر ساخته .

3 ) ثبات درترکیب های کیمیاوی محیط ماحول آن : ، چنین ثبات راخواص کیمیاوی عناصروخواص آب میسر نموده تابه صورت نسبی ثابت باقی بماند.

16 ) نظریات دانشمند فزیولوژیست امریکائی « والـتر ب . کـانـِن 1945 ـــ 1871 »

این دانشمند برای ثابت نگهداشتن نسبی بدن کلمۀ « هـومی اوسـتاسـیس » را بکار برد. « هـومی اوسـتاسـیس » در فیزیولوژی معاصر یک کلمۀ کلیدی شمرده می شود که معنی آن ازدو کلمۀ یونانی گرفته شده.

( «هـومی او» به معنی عین چیز) و(«ستاسیس » به معنی استادن )که هردوی آن [به عین حالت استادن یا باقی ماندن] است. این دانشمند علاوه نمود که « هـومی اوستاسیس » معنی آن را ندارد که یک چیز بنشیند وبدون حرکت بوده وبرای همیش درهمان حالت باقی بماند.بلکه« هـومی اوستاسیس » معنی آن حالتی را می دهد که ممکن تغیراتی دران پیداشود ولی نسبتأ ثابت باقی بماند.

 او معتقد است که« هـومی اوستاسیس » تابع به آن است که بدن انسان فعالیت خودرا بدون کدام وقفه انجام بدهد.

ومهمترین فعالیت یا وظیفۀ  آن اینها است :

  1) درمقابل تغیراتیکه درمحیط ماحول بدن پیدا می شود جواب بگوید .

 2 ) درتبادله نمودن مواد بین حجرات بدن و محیط ماحول .

  3 ) غذا هارا دچار تغیرات وتبدلات نماید.

                                          4 ) فعالیت های مختلف بدن را باهم کامل ویک سان کردن .

 وحالا می بینیم که برای ثبات پیداکردن فعالیت بدن انسان کدام اندازه گیریها وقوانینی درتمام اشیا وپدیده های داخل وخارج بدن آفریده شده که می تواند بالای تمام تاثیرات خارج از بدن وداخل بدن مؤثر واقع شده وصحت وسلامت بدن را بیاورد .

چطوریکه دانشمندان فوق وعدۀ زیاد دانشمندان دیگرکشف وثابت ساخته اند اینکه « ذِکـر وعبادت » مانند کلیدی است که قفل مغز ( عدم فعالیت نورمال آن )را باز وراه را برای داخل شدن تاثیرات مثبت محیط ماحول ( فریکانس 7.83 سیکل زمینی) اجازه داده وتمام تاثیرات منفی دیگرراچه داخلی مغز باشد وچه خارجی ( آنچه دربالاتر بیان شد) اجازه نه می دهد که بالای مغز وقلب تاثیر منفی نمایند.

لست مکمل دانشمندانیرا که به تاثیرات معجزه آسای « ذِکـرالله ج » معتقد شده اند درتحت عنوان جداگانۀ این فصل می بینیم .

{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{

  بخش6) آزمایشات طبی مؤثریت شفایابی« ذِکــر» راامـر مسلم دانسته ،

فهرست مکمل شفایابی بوسیلۀ « ذِکــر» را احصا نموده اند !

                             

دانشمندان سائینس وعلوم طبی معتقد به آن شده اند که عبادت نه تنها یک وسیلۀ تزکیۀ نفس واعتقاد به الله"ج" می باشد ، بلکه درپهلوی داروهای طبی یک وسیلۀ مؤثر سائینس طب نیز می باشد.

 امروز در صـدها شفاخانه های امریکا» به منظورشفایابی مریضان ازراه (آرامش‌، بي‌سروصدائي‌، آسوده‌، سكوت‌، آرام‌، ساكت‌، ساكن‌، یا آرام‌كردن‌، ساكت‌كردن‌، فرونشاندن‌)]مریضان  استفاده وبرای بدست آوردن این منظور، مریضان را دعوت وتشویق به « ذِکـرو عبادت » می نمایند.

« ذِکـرو عبادت » آنچنان شفایابی بدون قید وشرط را برای شخص میسر می کند که او می تواند وضع ناتوانی مریضی خودرا به استقامتی تغیر دهد که فعالیت بدن را تا سطح حجرات بدن نیروبخشیده وهرچه وسعت دهد.

داکتران چنین شفایابی ازراه «ذِکـروعبادت» را به نام « مشق مراقـبت خـودی » نامیده اند.

« مشق مراقـبت خـودی » عبارت از آن است که شخص با استفاده از «ذِکـر وعبادت» مغز خویشتن را « تسکین وآرامش داده» و این اهداف را درصحت یابی خود بدست آورد :

ـــ  سیستم محافظه وی بدن را تکرار زنده ساخت .

 ـــ وظایف انرژی واعصاب نورا رشد داد.

 ـــ انجام «ذِکـر» مریض را باآگاهی درونی اش ارتباط داده ولذاخوف ازدرد وخوف از خوف رادروجودش تقلیل می بخشد. وحتی دربعضی حالات با تولید هـورمون های خوش آوری  بدن، تداوی طبی اوراکم ویا مانع می شود .

 

دوکتوران مجموعۀ از علاج ویا شفایابی بواسطۀ « ذِکـر» را درمواد ذیل معلوم وتثبیت نموده اند :

  1 ) درجلو گیری مُــعتادین از نوشیدن یا خوردن چیزهای مضره.

   2) درازبین بردن مرض « الـزیـمـیر «یا« فراموش کاری مغزی».

  3) درتقلیل دادن تشویش واضطراب.

  4 ) درازبین بردن تومور یا دانه های سرطانی .

  5 ) درصحت یابی امراض قلبی .

6 ) درازبین بردن  فرسودگی هاو خستگی های مزمن ومشخص

  7 ) درازبین بردن افسردگی ها وپریشانی ها .

  8 ) دراستفاده درطبابت عام .

  9 ) درتقویه ساختن سیستم دفاعی بدن که درمقابل مریضی های مانند( مرض اِ یــد ) ضعیف وکمبود ی دارند.

10)  به بی نظمی های اعصاب عضلاتی نظم می آورد  .

  11) درمعـالـجـه یارفع درد ها .

  12) درمقابله با « اسـترسـها».

  13) درجـراحی هـا .

وحالا محتوای مکمل هریک از مواد 13 گانه را می بینیم :

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯


1 ) درجلو گیری مُــعتادین از نوشیدن یا خوردن چیزهای مضره.

« ذِکـر » مستقیمأ تمایلات معتادها راازراهای مختلف ذیل تقلیل می بخشد :

1ــــ «ذِکـر » یگانه عامل ازبین بردن دردها می باشد وبه همین علت آن را «کـُشندۀ درد ها» گویند.

 وآن این است که انجام دادن « ذِکـر» موجب تولید هـورمون به نام « ایندورفین» که آن را « هـورمون خوشحالی » گویند می گردد. این هورمون در «غـُدۀ پیچوئی تاری » و« هـای پوتا لا موس » تولید شده وساکن کنندۀ طبیعی دردها ی بدن می شود. این موضوع انسان را تشویق به رها کردن اعتیاد های مضره می نماید .

2ـــ «ذِکـر » موجب می شود که مغزدر(غدۀ پینل )هورمونی را به نام « میلا تو نین » و« دِ ح ئی آ »

 ( هورمون ضد مریضی اِیــد) را تولید ، Dehydroepiandrosterone (DHEA),

و آهنک بیولوژیکی بدن ( خواب ، بلوغت ، وضع روانی و ددوران قاعدگی ) را عیار و تنظیم نموده، زنده دلی رازیاد ساخته وتمایل یا اعتیاد به داروهای تسکین دهنده ونوشابه های مضره رایاقطع یا کم میکند.

3ـــ«ذِکـر » نظم ودیسیپلین خودی را زیاد ساخته، شخص را قادر می سازد که امپولسهای را بدون استعمال قوه دربدن تلقین کند. وازهمین علت است که «ذِکـر » مستقیمأ مانع تقلید های می شود که « اعتیاد» را حمایه وتقویه می کند .

4ـــ«ذِکـر » نظم ودیسیپلین خودی را زیاد ساخته، به شخص قابلیت آن را می دهد که خود تمام خصوصیات مربوط به « اعتیاد » را قطع نماید .

5ـــ«ذِکـر » شخص را کهمک می نماید که خصوصیات مربوط به « اعتیاد » را دروجود خود قطع وبه عقل باطنی خود اعتمادنماید .

  6ـــ«ذِکـر » اطمینان ، اعتماد وتوکل خودی رازیاد می سازد ووقتی تصورات خودی ذاکر بلند رفت دران وقت شخص را کهمک می نماید که تمام تمایلات اعتیاد یا عادت کردن به مضرات را یا کم کند ویا به کلی ازبین بردارد .

[ به این آدرس مراجعه وموضوع را به تفصیل می یابید ]

Reference:
Murphy, M., Ph.D. and Donovan, S. Ph.D. (1999). The Physical and Psychological Effects of Meditation. Sausalito, CA: Institute of Noetic Science. An extensive review of the research into the benefits of meditation. More than 50 contemporary studies show that meditation has helped relieve addition.

    

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

2 )  درازبین بردن مـرض « آلـزیـمـِر » یا فراموشکاری مغزی :

 )  Alzheimer's آلـزیـمِیر

یک نوع مشهور دیوانه گی وغیر قابل علاج است که برای دفعۀ اول درسال 1906از طرف روان شنلس ونیرولوگ مشهورازجرمنی به نام « الـو ئیـس الـزیـمـیر«1915 ـــ 1864» کشف وبه نام او « الـزیـمـیر » یاد گردید واکثرأ علائیم آن دراشخاص بالاتر از 65 سال عمر دیده شده . براساس احصائیه سال 2006 درتمام جهان به تعداد 266میلیون نفر به مرض آلـزیـمِر مبتلا بوده واحتمالأ درسال 2050 تعداد آن به چهارچند افزون گردد.

آدرس ( 10 ) محل وقوع مرض « الـزیـمیـر» را در داخل مغز انسان ملاحظه کنید )ـــ»

|«ــــکلیکFile

دوکتور« یـانگ » گفت درمدت 50 سال مشق وتمرین یک موضوع « حیرت انگیز» را که ملاحظه نمود آن بود که مریضهائیکه مـغـز آنها شدیدأ صدمه دیده ویا آنهائیکه وظایف مغز های شان منقطع گردیده بودند واضحأ ملاحظه می شد که آن اشخاص هنوزهم بسیارزنده ودروضعی قرارداشتند که او نام آن را« آگاهی داخلی » می گوید. اشخاص دروضع « آگاهی داخلی » می تواند ازجهان خارج آگاه باشد ومی تواند مشق خواب واضح وروشن داشته باشد .

« آگاهی داخلی » مریضهای « الـزیـمـیر » را می توان به دو قسم بدست آورد اول بواسطۀ آلات سمعی مصنوعی که می تواند ورای فکر مریض ارتباط گیرد ودوم آنکه بواسطۀ موزیک نوین که یک قسم شنیدن نوین است بدست آورد. می توان به آثار ذیل مراجعه کرد.

Jung, C.G., M.D., Dreams, Memories, Reflections (1965): NY, NY: Vintage Books.

Mindell, Arnold, Ph.D., Coma (1990): Boston, MA: Shambhala Publications.

           

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

3 )     درتقلیل دادن تشویش واضطراب. :

«ذِ کـروعبادت »( اسماءالحسنی ، تلاوت وشنیدن آیات قرآن مجید ) یک میتود یاروش ثابت شدۀ است که ازآن برای تسکین یا آرام ساختن بی نظمی های مبنی براختلا لات واضطرابات استفاده می شود .ازآغاز سال 1970به این طرف مطالعات وتحقیقات های گستردۀ نشان داده که با بکار گرفتن « ذِکـریا عبادت» بطور چشم گیری موجب آرامش شده واین هم به نوبۀ خود اضطرابات وپریشانی های بحرانی ومـُزمن را تقلیل می دهد. آنهائیکه بطور منظم « ذِکـر وعبادت» را انجام می دهند، اضطرابات ذیل را دربدن ومغز شان کاهش می دهند.

ـــ با توجه« ذِکـر وعبادت» کردن افسردگی هارا کاهش می دهد.

  ـــ « ذِکـر وعبادت»، تفكر ، تامل‌، غور و تعمق‌کردن،بي‌تابي‌، بي‌صبري‌، ناشكيبائي‌، بي‌حوصلگي‌، بي‌ط‌اقتي را کاهش می دهد.

     ـــ « ذِکـر وعبادت»، وآرامش خودی عداوت‌، خصومت‌و عمليات‌خصمانه را که منشأ آن ازانتظارهای جبری بوجود می آید کاهش می دهد.

   ـــ « ذِکـر وعبادت»، درکم ساختن امتحان وآزمایش اضطرابها موثر است .

‌     ـــ « ذِکـر وعبادت»، ومعالجۀ تدريجى تسکین یافتن ، نشانه های « استرس ها» را به قدر قابل ملاحظه کاهش می دهد.

‌    ـــ « ذِکـر وعبادت»، برای حاضر ساختن پروگرام های « استرسها » ارزش عالی دارد.

ـــ تشخیص وارزیابی های روان شناسان تائید کنندۀ آن است که  استفاده ازراه« ذِکـر وعبادت» نتایج عالی دارد.

ـــ  « ذِکـر وعبادت»، اضطراب را تقلیل داده وبا مشق وتمرین منظم آن صحت روانی سریعأ بهبود می یابد .

ـــ  « ذِکـر وعبادت»، نتایج مثبت خودرادررفع اضطرابات مریضهای بستراکثر موسسات ثابت ساخته .

  Reference:
Murphy, M., Ph.D. and Donovan, S. Ph.D. (1999). The Physical and Psychological Effects of Meditation. Sausalito, CA: Institute of Noetic Science. An extensive review of the research into the benefits of meditation. In 34 studies, from 1973-1997,indications show that meditation and practices like progressive relaxation reduce both acute and chronic anxiety.

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

4 ) درازبین بردن تومور یا دانه های سرطانی .

 آزمایشات طبی به این نتیجه رسید که تکنالوژی طبی درمدت 50 سال نه توانست میزان مرگ ومیر  رااز« سرطان» بگیرد، بنابران پیشنهاد کردند که دراین زمینه وسیعانه از روش های دیگر مخصوصأ از انجام گرفتن «ذِکـر» استفاده شود .

 ــــ «ذِ کـروعبادت » بخش بسیار وسیع پروگرام های « سرطانی » رامختص به خود نموده، زیرا«ذِ کـروعبادت » باخود افزایش سیستم محافظه وی ، استراحت واستقرار مجدد وثبات روانی رادارامی باشد.

 ــــ «ذِ کـروعبادت » موجب کم تولید شدن هـورمون استرسها می گردد.

 ــــ «ذِ کـروعبادت » هورمونهای نیرومند را برای فعالیت سیستم محافظه وی تولید می کند.

 ــــ «ذِ کـروعبادت » استرسهارا تقلیل می دهد وچطوریکه جراحی قطع کردن بخشی از سینه ها ی سرطانی نشان داده ، باکم شدن استرسها آماسی سرطانی روبه پائین شدن می کند.

 ــــ «ذِ کـروعبادت » پیهم ومتداوم اضطراب وافسردگی مریض های سرطانی را به درجه عالی تقلیل می دهد.

 ــــ «ذِ کـروعبادت » منظم  باخود بهبودی مریض را دربرداشته واز نفوذ کردن مکروبهای که درآماسیهای شش موجود است جلو گیری می کند .

 ــــ «ذِ کـروعبادت » منظم  باخود سرطانهای راست‌روده‌، معا مستقيم‌، مقعد را تنزل وتقلیل می دهد .

 ــــ «ذِ کـروعبادت » منظم همرا باخود تنزل وتقلیل دادن مکروبهای سرطانی استخوانها را دربردارد.

 ــــ ـ«ذِ کـروعبادت » منظم همرا باخودتنزل وتقلیل دادن سرطان سینه را دربردارد .

ــــ http://www.medigrace.org/methodsmg1.html - anchorAnxiety«ذِ کـروعبادت »همرا باخود دوبینی ( یک جسم رادو باردیدن) وبیقراری راازبین می برد. ــــ http://www.medigrace.org/methodsmg1.html - anchorAnxiety«ذِ کـروعبادت » وظایف سـیستم محافظه وی بدن را بصورت عالی تر قوی تر ساخته، آسیب هاراکم وصحت راسرعت می بخشد .

    ــــ«ذِ کـروعبادت »هـورمون « میلا تـونین » را دریک سطح بلند ، واکثریت هورمون های همرا با مهمترین ضد اوکساید بودن ( ضـد سرطان ) و بالا بردن وظایف محافظه وی بدن را تولید می کند.http://www.medigrace.org/methodsmg1.html - anchorAnxiety

  Dehydroepiandrosterone (DHEA), ــــ«ذِ کـروعبادت » یک سطح بلند هورمون (دِ ح ئی آ )

را که برای تداوی سرطان بسیار مهم وکیفیت عالی محافظه وی را دارد وهم در تولید خصوصیات جنسی نقش دارد تولید می کند . ( می توان به این منابع مراجعه نمود ).

   References:
Benson, H., M.D. (1996). Timeless Healing. NY, NY: Simon & Shuster. Thirty years of research into the biological effects of meditation and its benefits with respect to most disease conditions.

Cherniske, S., M.A. (1996). DHEA Breakthrough. NY, NY: Ballantine Books. Comprehensive research on the superhormone crucial to health.
Kabat-Zinn, J., Ph.D. (1990). Full Catastrophe Living. NY, NY: Bantam Doubleday Dell.

Ten years of clinical and research experience in the most renowned medicine/meditation program.

Kabat-Zinn, J., Ph.D. et al (1995). Meditation, Melatonin and Breast/Prostate Cancer. Medical Hypothesis, 44, 39-46. The important research report about elevated levels of melatonin caused by meditation.

Murphy, M., Ph.D. and Donovan, S. Ph.D. (1999). The Physical and Psychological Effects of Meditation. Sausalito, CA: Institute of Noetic Science. An extensive review of the research into the benefits of meditation.
Pelletier, Kenneth, M.D.; Mind As Healer, Mind As Slayer (1975): NY, NY: Dell Publishing Company. A ground breaking medical view of meditation, for total systemic restoration and general renewal.
Reiter, R., Ph.D. (1995). Melatonin / Your Body’s Natural Wonder Drug. NY, NY: Bantam Books. The leading melatonin researcher summarizes the world-wide research in the many remarkable benefits of melatonin in immune system enhancement and life preservation.

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

5 ) درازبین بردن امراض قلبی وشریانی .

  آزمایشات وتحقیقاتهای وسیع اعتبار از سال 1960به این طرف ثابت ساخت که عبادت «ذِکـر» نیز از مهمترین میتود طبی به شمار می رود، و از آن هم برای مانع شدن وهم برای علاج امراض قلبی وشریانی کارگرفته می شود.

« ذِکـر» وعبادت آگاهانه ثابت ساخت که اویک میتود حیاتی برای این امراض است :

 ـــ کم شدن فشار خون . 

 ـــ تعداد ضربان قلب را به درجۀ اعتدال آوردن .

ـــ  بی نظمی قلب  راتقلیل دادن.

« ذِکـر» وعبادت با توجه و آگاهانه :

ـ نگهداشتن صحت ودرستی نسج های قلب .

ـــ  تعداد ضربان قلب را آهسته می نماید وفعالیت الکتریکی آن را به اندازۀ کم می سازدکه برای حیات مفید باشد.

    ـــ  به منظور نظم‌وترتيب‌دماغی، توزیع جریان خون را تجدید وانرژی آن را زیاد می نماید.

 ـــ  اشخاص که فشار بلند خون دارند درپایان آوردن آن کهمک می کند.

ـــ  اکثرأفشار بلند خون تقلیل یافته ویاحتی اگر عبادت متداوم نباشد بازهم فشار بلند خون به کلی ازبین می رود.

ـــ  در آرامش یافتن گروپ عضلات طویل که درنقاط مختلف بدن بالای سیستم دوران خون فشار وارد می کنند کهمک می کند.

ـــ  در آرامش یافتن نلهای خورد خون که خودشان نلها ی خون را کنترل می کنند کهمک نموده وفشار داخل آنهارا کم می سازد . ( می توان به این منابع مراجعه نمود ).

 References:
Benson, H., M.D. (1996). Timeless Healing. NY, NY: Simon & Shuster. Thirty years of research into the biological effects of meditation and its benefits with respect to most disease conditions.
Murphy, M., Ph.D. and Donovan, S. Ph.D. (1999). The Physical and Psychological Effects of Meditation. Sausalito, CA: Institute of Noetic Science. An extensive review of the research into the benefits of meditation.

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

6 ) درازبین بردن  فرسودگی هاو خستگی های مزمن ومشخص.

«ذِکـروعبادت » یک تداوی واجب وحیاتی هم بصورت عام برای ازبین بردن خستگی ها وهم برای خستگی ها ی مزمن ومشخص به شمار می آید.( خستگی های مزمن ومشخص یک حالت طبی است که علتهای آن شناخته نه شده وبا تب ، درد ، وخستگی دوام دار وافسردگی همراه می باشد ).

ــــ   خستگی ها وفرسودگی ها همه درد زاهستند، ولی الله«ج» دربنیاد « ذِکـر» تاثیر معجزه آسای آفریده که به اثرآن مغز آرامش پیداکرده وبه غـُدوات « پـیچـیوتاری وغـُدۀ تالاموس» که »endorphins درمغز وجوددارد امر می دهد که هـورمون « اندورفین

راتولید نمایند [ اندور فین هورمونی است که خاصیت تسکین دهندۀ دردهارا دارد ودر طبابت به نام هورمون خوشی ولذت بخش یاد می شود ]. این هورمون احساس خوشی را دارد ووقتی درد را مانع شد انسان را آرام وخوش نگاه می دارد .

 ــــ «ذِکـر » روزانه هیجانات و همرا با آن فشرده شدن عضلات وابسته‌باعصاب‌و عضلات‌، عصبي‌و عضلاني‌اعصاب را که موجب ضایع شدن انرژی حیاتی می شود ،تقلیل می دهد.

 ــــ «ذِکـر » انرژی حیاتی راکه ازاثرهیجانات وفشار بلند خون ضایع می شود، حفظ می نماید  ــــ  «ذِکـر » مغز را که بطور متداوم وپیوسط انرژی ذاتی وحیاتی را ضایع می سازد، سکون وآرامش داده وبه این ترتیب انرژی حیاتی مغز را حفظ می کند.

 ـ ــــ «ذِکـر » زمینۀ استراحت فزیکی ودماغی راکه موجب  تجدید مجدد انرژی می شود، میسر می کند.

ــــ «ذِکـر » برای اکمال دوبارۀ آن مقدار ضایعات انرژی که موجب عدم کارنورمال بدن شده، امورتنفس کردن را تجدید دوباره نموده و کمبود آکسیجن بدن را تهیه می نماید .( آکسیجن برای تهیۀ انرژی حیاتی می باشد).

مکیدن وجذب آکسیجن را زیاد می سازد . ــــ «ذِکـر »

 ــــ  میتود های عبادت و«ذِکـر » اکسیجنی دارشدن بدن را تهیه نموده وهم موجب میشود که از هـوا مقداراعظمی انرژی حیاتی بلع شود .

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

7 ) درازبین بردن افسردگی ها وپریشانی ها .

  ـــ « ذِکـر» از نگاه نیرو مندی خود شفا دهندۀ بسیار مهم طبابت شمرده می شود،زیرا تاثیر «ذِکـر» وعبادت بالای افسردگی ها هم فوری وهم برای بسیاری از اشخاص برای مدت طولانی می باشد .

هرگاه «ذِکـر» وعبادت با توجه و آگاهانه انجام یابد، یعنی اگر بعضی از آنها حتی اگر ندانند که چطور بخوانند یا بنویسند بازهم قابلیت طبیعی را برای عبادت نشان داده و بصورت فوری از حالت افسردگی نجات می یابند .

 ــــ « ذِکـر» انرژی را زیاد ووظایف هـورمونهارا بهبود می بخشد، تا کار قلب وروح خوب باشد، مردم  خویشتن را خوب حس نمایند، وزمانیکه مردم خوشتن را خوب حس کنند آنوقت مانع افسردگی هامیشود.

endorphins ــــ « ذِکـر» چطوریکه فوقأ بیان شد هـورمون « اندورفین

راتولید نمایند [ اندور فین هورمونی است که خاصیت تسکین دهندۀ دردهارا دارد ودر طبابت به نام هورمون خوشی ولذت بخش یاد می شود ]. این هورمون احساس خوشی را دارد ووقتی درد را مانع شد انسان را آرام وخوش نگاه می دارد .

 ــــ  « ذِکـر» آرامش را وصبوری را زیاد می سازد تا انسانها راجع به خودها را بهتر حس نمایند.

 ــــ « ذِکـر» بينش ،بصيرت ،فراست ،چشم باطن ،درون بينى رارشد می دهد تا مردم از حالت احساساتی آزاد گردند.

 ــــ « ذِکـر»اطمینان شخص را زیاد می سازد تا قابلیت انجام وظایف شان را با انرژی بلند تر انجام داده بتوانند. ( می توان به این منابع مراجعه نمود ).

Murphy, M., Ph.D. and Donovan, S. Ph.D. (1999). The Physical and Psychological Effects of Meditation. Sausalito, CA: Institute of Noetic Science. An extensive review of the research into the benefits of meditation.

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

8 ) استفاده از «ذِ ِِکـر وعبادت » درطبابت عام .

 

  ــــ دانشمندان ثابت ساختند که « ذِکـر» وعبادت» هیجانات را تقلیل ومانع از مریضی هیجانات وتقریبأ نشان دهندۀ صحت آوری تمام مریضی ها ( طب دربعضی از مریضی های دماغی مانند « جنون جوانی » تطبیق« ذِکـر» را توصیه نه می کنند.) می شود.

 ــــ « ذِکـر» اکثریت انسان هارا صحت مند وآرامش وتسکین می دهد.

 ــــ « ذِکـر» سیستم محافظه وی بدن ووظایف هورمونی را نیرومند ساخته و شفایابی انسان را کهمک وآسان می سازد.

 ــــ « ذِکـر» پایه واساس خوب طبابت است زیرا اووظایف بیو لوژیکی را بهبود می بخشد.

 ــــ « ذِکـر» کنترل هورمون « آدرینالین» راگرفته وآن را واپس به حال اول برمی گرداند.

ــــ « ذِکـر» با بهتر نمودن تنفس وهمرا با آن زیاد کردن « آکسیجن » به مثابۀ نیروی قدرت مند انرژی به شمار رفته وازآن به حیث مهمترین میتود طبی برای علاج وتداوی یاشفایابی اکثر مریضی ها استفاده می شود.

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

9 )  درتقویه ساختن سیستم دفاعی بدن که درمقابل مریضی های مانند

HIV-AIDS( مرض اِ یــد ) ضعیف شده وکمبود ی دارند.

 ــــ « ذِکـر»وعبادت درحفظ ومراقبت مرض « ایــد» نقش محوری دارد.

 ــــ « ذِکـر» تنفس مطلوب را برای مریض  آورده ومستقیمأ سیستم دفاعی یامحافظه وی بدن اورا بالا برده ووظایف اعصاب اورا قوی تر می سازد . انرژی مریض را زیاد وممکن است احساس مریض بودن اورا به احساس شفا یابی مبدل کند.

  ــــ « ذِکـر» مغز وفکر را سکون وآرامش داده واین به نوبۀ خود بالای شخص تاثیر مثبت نموده ،آرزووخواهش شخص را برای زنده ماندن زیاد میکند. 

 ــــ « ذِکـر » مریضی های « ایــد » را علاج می کند:

تعریف « اِیــد » : اید دراصل از  سه حرف اول سه کلمه گرفته شده است :

Acquired  اِ ــــ» به معنی با آن الوده‌، مبتلا و دچار، عفوني‌شدن‌.ازکلمۀـــــ»

Immune آی ــــ» به معنی دفاعی ، محافظه وی . از کلمۀ ــــ»

     Deficiency  د ــــ» به معنی  نقص‌، كمي‌، كمبود، از کلمۀ ــــ»


تعریف «اِیــد» : اِیـد آن مریضی است که انسان آن را از انسان آلوده به آن می گیردوخود با کمبود ویروس دفاعی  مبتلا می شود. نام این ویروس را« حیف » گویند که از سه حرف اول سه کلمه ذیل گرفته شده:

Human| immunodeficiency| virus| «ـــــ(HIV)  

                        ( مخفف حیف) | ویروس |   کمبود سیستم دفاعی  |  انسان  

 اگر شما باویروس کمبود دفاعی  مبتلاشدید، بدن شما سعی می نماید تا درمقابل مریضی جنگ کند.این جنگ را مولیکول مخصوص بدن به نام « انتی بادی » انجام می دهد.

آدرس (  11 ) حجرۀ را که با کمبود ویروس دفاعی  مبتلااست بازکنیدـــــ»

|«ـــکلکFile    

 با انجام دادن « ذِکـر » درتعداد آن حجرات سیستم دفاعی یا محافظه وی بدن  اضافه گی قابل ملاحظۀ صورت می گیرد. که تعداد شان در مریض های « ایــد » بسیار کم می گردند از جمله «حجرات به نام تی» ، حجرات بی» ، پروتـئین به نام گاما ایـنتر فیرون ، هورمون مخصوص به نام ایـنـتر لیو کین ــ2 ، وحجرات به نام کـُشندۀ طبیعی وغیره اند که درمقابل مرض مشترکأ جنگ می کنند. 

   T-cells,| B-cells|, interleukin-2|, gamma interferon| and natural killer

 ــــ  اشخاصیکه « ذِکـر » رابصورت منظم انجام می دهند هم سیستم دفاعی بدن شان وهم حالت روانی شان بهبود می یابد . ( می توان به این منابع مراجعه نمود ).

References:
Benson, H., M.D. (1996). Timeless Healing. NY, NY: Simon & Shuster. Thirty years of research into the biological effects of meditation and its benefits with respect to most disease conditions.
Cherniske, S., M.A. (1996). DHEA Breakthrough. NY, NY: Ballantine Books. Comprehensive research on the superhormone crucial to health.
Murphy, M., Ph.D. and Donovan, S. Ph.D. (1999). The Physical and Psychological Effects of Meditation. Sausalito, CA: Institute of Noetic Science. An extensive review of the research into the benefits of meditation.

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

10)  به بی نظمی های اعصاب عضلاتی نظم می آورد  .

 اعتبار ازسال 1920به این طرف درنزد دانشمندان علوم طب رشته های نیرولوگی «عصب شناسی» وروان شناسی پرابلمهای بسیار عمدۀ ظهورنمود وآن پرابلمها پارچه های عضلاتی بدن بود، درحالیکه بسیاری از پرابلم های عصب ومغزکه مشابه حالت پارچه های عضلاتی راداشتند قابلیت علاج را داشتند .

Edmund Jacobson, M.D., Ph.D., A.M دوکتور « ایـد مـونـد یا قوب سـون »

که داکتر بسیار مشهور هـاروارد وبعد در یونیورستی شیکاگو بود درسال1920 و1930 میتود علاج نیرولوگی «عصب شناسی» وروان شناسی راانکشاف داد که به صفت شيوه ها،روش کارمعالجۀ طبی مورد استفاده قرار گرفته ونام:« میتود آرميدگى تدريجى»را بخود گرفت .

آنها امروزتطبیق:« میتود آرميدگى تدريجى» را به یک گروپ قابل احترام همرا با عبادت را تشکیل وازهردو پروگرام آن:« میتود آرميدگى تدريجى»+ عــبادت » به مثابۀ علاج « بـدن/ مغز» درصـدها شفاحانۀ امریکا وکانادااستفاده می کنند.

( می توان به این منابع مراجعه نمود ).

. References:
Jacobson, E., M.D. (1938). Progressive Relaxation. Chicago, IL: U. of Chicago Press. The reversing of various disease conditions using ground-breaking mind/body medical methods.

Kabat-Zinn, J., Ph.D. (1990). Full Catastrophe Living. NY, NY: Bantam Doubleday Dell. Ten years of clinical and research

experience in the most renowned medicine/meditation program.

 

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

11)  درمعالجه یا رفـع دردهــا :  .

 

 یکی از میتود های ثابت شده، موفق و بی نهایت مؤثریکه طب معالجه وی ازآن برای « معالجه یارفع درد ها» استفاده میکنند، « ذِکـریا عبادت » است.  عبادت باتوجه و آگاهانه، مردم را می فهماند که بین احساس درد وآنچه که مغزبااحساس درد عمل میکند، تشخیص وتمیز کند.

  ــــ«ذِکـر یا عبادت» شخص راکهمک میکند که رنج را دفع ، انرژی را حفظ ونیروی داخلی رااستحکام بخشد.و مغزمیل دارد که رنج را خارج از درد تولید کند .

ــــ«ذِکـر یا عبادت»، تحمل وتاب درد را زیاد ساخته وقابلیت فیزیولوژیکی بدن را بزرگ تر می سازد . 

 ــــ«ذِکـر یا عبادت»، حتی اگرتحمل فزیولوژیکی درد به حال خود باقی ماند باز هم مؤثر است.چنانچه در مدت زمان 20 سال گذشته به هـزاران نفر که با پرابلم درد مبتلا بوده اند،» در« کلینیک مشهورمرکز صحی یونیورستی ماسا چوتس امریکا» بالای شان «ذِکـر یا عبادت با توجه وآگاهانه» تطبیق وموفقانه مداوا وعلاج شده اند .

مریض های که مبتلا به دردهای مزمن بودند، آنها بعد ازگذشت 2 سال و تکمیل نمودن پروگرام«ذِکـر یا عبادت با توجه وآگاهانه» بسیار اکتیف شده، شدت درد شان کمتر ، هیجانات شان کمتر،افسردگی های شان کمتر، خشم شان کمترگردیده اند.

ــــ استفاده ازمیتود«ذِکـر یا عبادت»، نسبت نتایج بسیار عمده ومهم که داده، دربسیاری حالات مانع استفادۀ دواهای طبی ضد درد که هریک آن عوارض جانبی زیادی دارند گردیده ویا هم دربعضی حالات استفادۀ آنهارا تقلیل داده.

 امروزطرح پرو گرام «مـیتود معالجه یا رفع درد»، یک پروگرام پیشرفته پذیرفته شده .

( می توان به این منابع مراجعه نمود ).

 

 

References:
Benson, H., M.D. (1996). Timeless Healing. NY, NY: Simon & Shuster. Thirty years of research into the biological effects of meditation and its benefits with respect to most disease conditions.

Kabat-Zinn, J., Ph.D. (1990). Full Catastrophe Living. NY, NY: Bantam Doubleday Dell.

Ten years of clinical and research experience in the most renowned medicine/meditation program.

Murphy, M., Ph.D. and Donovan, S. Ph.D. (1999). The Physical and Psychological Effects of Meditation. Sausalito, CA: Institute of Noetic Science. An extensive review of the research into the benefits of meditation.
Pelletier, Kenneth, M.D.; Mind As Healer, Mind As Slayer (1975): NY, NY: Dell Publishing Company. A ground breaking medical view of meditation, for total systemic restoration and general renewal.

 

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯²{{{¯{{{²¯¯²{{{¯²{{¯{{²¯

 

12)  درمقـابـله بـا اســتـر ســهـا :  .

گرچه درعناوین مختلف این فصل راجع به محتوای کلی « استرس » که معانی ذیل ( تلاش، فشار ، فشار روانی ، دست وپا زدن، مضیقه، سختی ، پریشان کردن) را می دهد داریم ولی بهتر است تا لست مکمل علایم ونشانه های آن را بدانیم وبعد متوجه معجزۀ شفایابی آن با « ذِکــر الله"ج"، تلاوت قرآن مجید، شنیدن صدای قرآن مجید وعبادت» شده وبه خالق آن سپاس وشکران اداکنیم.

 

 ـــ  اسهال  ـــ  احساس خو   ـــ تهوع واستفراق     سختی معده  ـــ  قبضیت     ـــ سردردی

  

 ـــ  صدا یا زنگ زدن گوشها ـــ مرض بیخوابی   ـــ دودسیگار ـــ سوء هـاضمه یادیر هضمی

ضعیف یا لاغر بودن بخش های بدن ـــ دردسینه ـــ خـارش ـــ     ـــ  ضایعۀ مفاد

  ضـُعف ، ناتوانی یا سرگیچی   ـــ  ـــ احساس نامرغوب وپائین رتبه ئ   ـــ

ـــ تزلزل یالرزش صدا     ـــ محکم بودن الاشه ـــ خسته گی وکوفتگی

ـــ دهان خشک ـــ زخم عضلات       ـــ دربارۀ چیزها وارخطا شدن

 ـــ   ـــ عـرق دستها ـــ کم شدن مفاد یا آرزوی جنسی

   ـــ احساس شدید عصبی وهیجانی دیگران ـــ دیدن خواب های بد ـ ـــ سـسـتی وبی ثباتی

فکر شما خالی و پوچ ـــ تصمیم   به مشکل گرفته می شود  ــ

      ـــ  فکر های عـقده ئی ـــ زخم وجراحت های سرد

ـــ اشـتـهـای خـراب.   ـــ درخاطر آوردن چیزها مشکلات است .ـــ

  

  Tearfulness  ـــ گـریه غم آلود Irritability ـــ كج‌خلقي‌، زود رنجي‌


Loss of sexual functioning  ـــ  ضایع شدن وظایف جنسی .

Overeating  ـــ  خوردن زیاد     

Excessive urination  ـــ   ادرار زیاد

_ Hot flashes  ـــ  احساس حرارت آنی

Cold hands or feet ـــ  سردی پاها ودست .

Blushing ـــ  ـ سرخ شدن صورت

Trouble concentrating ـــ تمرکز فکری مشکل است

. Twitches, tics, spasmsــــ تکان سریع ، تشنج ، فشرده کردن اختیاری عضلات

. Lump in throat  ـــ عـُقده درگلون

. Stuttering  ـــ لکنت زبان.

. Grinding of teeth   ـــ  جویدن دندانها

.Lower back pain ـــ   درد دربخش عقبی وپایانی

. Heavy feeling in arms or legs   ـــ ـ احساس سنگینی دربازوها وپاها

. Heart racing   ـــ رقابت یا مسابقۀ قلب

. Allergies ـــ الرگی یا حساسیت زیاد درمقابل اشیا

                                                       

On your bodyتا ثیرات « اسـترس » دربدن ما

Headache   ـــ درد سر ـــ

Back pain ـــ درد عقبی

Chest pain ـــ درد سینه

Heart disease ـــ مرض قلبی

Heart palpitations  ـــ ضربان غیر منظم قلب

High blood pressure ـــ فشار بلند خون

Decreased immunity  ـــ پایان شدن قابلیت سیستم دفاعی

Stomach upset  ـــ بی نظمی درمعده ـــ

Sleep problems  ـــ پرابلم خواب

On your thoughts and feelings تا ثیرات « اسـترس » بالای افکار واحساس

Restlessness ـــ بیقراری ، بی تابی

Worrying ـــ نگرانی ، اضطراب 

Irritability ـــ كج‌خلقي‌، زود رنجي

Depression ـــ افسردگي‌، پريشاني‌

Sadness  ـــ غمگین

Anger ـــ خشم ، قهر

Feeling insecure ـــ احساس ناامن‌، غيرمحفوظ‌،  غير مط‌مئن‌

Lack of focus ـــ فاقد متمر کز کردن

Burnout ـــ خستگی

Forgetfulness ـــ فراموش کاری ـــ

On your behavior تا ثیرات « اسـترس » بالای رفتار وسلوک

Undereating  ـــ ناچيز پنداشتن‌، دست‌كم‌گرفتن‌، تخمين‌كم‌ ـــ

Angry outbursts  ـــ آنأ خشم طغيان‌، ‌، انفجار، غضب

Drug or alcohol abuse  ـــ بد استعمال‌كردن الکهل وموادمخدر،

Increased smoking ـــ سیگار کشیدن زیاد

Social withdrawal ـــ ازاجتماع کناره گیری

Crying spells ـــ فریاد ناخوشی

Relationship conflicts  ـــ کشمکش ها با اقارب

ــــ«ذِکـر یا عبادت» درمقابل استرسهای که از مریضی ها پیدا می شود، مانندترياق‌، ضد سم‌، است وبرای منع استرسها ی که به مریضی ارتباط داردیک علاج کامل وکاملا عیار طبی می باشد . اضافه تر از 85% مریضانیکه به دفتر دوکتوران مراجعه می کنند، آنهای هستندکه از فکتورهای مبتلا به استرسها شکایت دارند. استرس مجموعۀ از فشارها وخواسته های عادی وغیر عادی زندگی روزانۀ  افراد است که می خواهند آن را تسخیر ویا ازبین ببرند.

ــــ«ذِکـر یا عبادت»، استرس وفشارراسبک وکم ساخته درعوض ترمیم یا اعادۀ دوباره ، تجدید دوباره وذخیره هارا به انسان می دهد.

بااستفاده از میتودهای آرام سازی خودی («ذِکـر »)، می توان استرسها را نیز مانند امراض دیگر، کم ساخت ویا ازبین برداشت و درعین حال از علاج های داروئی که دران نسبت ترکیب مواد کیمیاوی خطر های عارضی وجانبی دارد ، مصئون وآزاد باقی می ماند.

 ( می توان به این منابع مراجعه نمود ).

References:
Benson, H., M.D. (1996). Timeless Healing. NY, NY: Simon & Shuster. Thirty years of research into the biological effects of meditation and its benefits with respect to most disease conditions.

Chopra, D., M.D. (1991). Creating Health. NY, NY: Houghton Mifflin Co. An important work relating to mind/body medicine and new dimensions of health.
Murphy, M., Ph.D. and Donovan, S. Ph.D. (1999). The Physical and Psychological Effects of Meditation. Sausalito, CA: Institute of Noetic Science. An extensive review of the research into the benefits of meditation.
Pelletier, Kenneth, M.D.; Mind As Healer, Mind As Slayer (1975): NY, NY: Dell Publishing Company. A ground breaking medical view of

meditation, for total systemic restoration and general renewal.

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

 

13)  در عـمـل جــرا حــی:  .


درآغاز سال 1970 در عرصۀ طبابت یک تمایل جمعی پیداشد وآن اینکه باید جـراحی با « ذِکـر» با دلایل ذیل وصل وارتباط داشته باشد:

ـــ « ذِکـر » می باید هیجاناتی را که با عمل جراحی یکجا می باشد پایان آورد، زیرااگر این نیاز را با استفاده ازداروهای طبی کم سازیم خطر جنبی وپیچیده تر شدن عمل جراجی را بار می آورد .

ـــ « ذِکـر » سیستم دفاعی بدن رابلند می برد واین به نوبۀ خود ترمیم و شفایابی را سریع تر می گرداند.

ـــ « ذِکـر » وقتی به اثر «ذِکـر» ترمیم جراحات سریع می گردد، شفاخانه «ذِکـر» را به مثابۀ اطمینان عاجل طبی مدنظر داشته و با پروگرام « عبادت » با مریضان جراحی همکاری می نماید .

ـــ مریضها با استفاده از « ذِکـر» وعبادت مدت زمان کم تر را درشفاخانه سپری نموده ولذا جلومصارف اضافی شفاخانه را که با انجام یافتن عمل جراحی همرا است کم می سازد .

ـــ مریضها درواقع با استفاده از « ذِکـر» صحت مند تر بوده ولذا درترمیم وشفایابی خود شان سهم دارند.

  ( می توان به این منابع مراجعه نمود ).

References:
Benson, H., M.D. (1996). Timeless Healing. NY, NY: Simon & Shuster. Thirty years of research into the biological effects of meditation and its benefits with respect to most disease conditions.
Murphy, M., Ph.D. and Donovan, S. Ph.D. (1999). The Physical and Psychological Effects of Meditation. Sausalito, CA: Institute of Noetic Science. An extensive review of the research into the benefits of meditation.
Pelletier, Kenneth, M.D.; Mind As Healer, Mind As Slayer (1975): NY, NY: Dell Publishing Company. A ground breaking medical view of meditation, for total systemic restoration and general renewal.
top of page / applications list

آدرس (  11 ) مطالعۀ انگلیسی عنوان نمبر6 موجود را می توان از آدرس ذیل باز ومطالعه نمود)ـــ»

 

medicine meditation, healing, alternative medicine, complementary ...

Addiction


Alzheimer’s Disease


Anxiety


Cancer


Cardiovascular Disease


Chronic Fatigue Syndrome


Depression


General Medicine


HIV-AIDS


Neuromuscular Disorders


Pain Management


Stress


Surgery

 

آدرس (  12 ) انواع گوناگون استرسهارا از آدرسهای ذیل باز ومطالعه نمود)ـــ»

|«ــــــکِلِکstress  |   |  See full size image  YouTube - Stress

      

|   |   See full size image|   |     See full size image    |See full size image

See full size image|   |    |  See full size image | See full size image  |     |    |

See full size image |   |  |

 

{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{

 

بخش7 )  مــــغــز ا نـســــــــــــــــا ن که خودعـالی تـرین وکامل ترین ارگان کـنتـرل کننده

واداره کنندۀ فعالیت بدن انسان است.:

 

 تــعـریـفات مـغـز :مغز گرانبها ترین نعمت خداوند«ج» است که آن را با کیفیت عالی که« شـعور» است به انسان ارزانی فرموده. درک ومطالعۀ ساختار وظیفه وی مغز،انسان را به حکمت ورحمت الله«ج» برانسان معتقد تر ساخته وبه نوبۀ خود سعی وتلاش خواهد نمود تا این نعمت عارضه ونقصان پیدا نه کند.برای آشنا شدن به ساختار وظیفه وی مغز، تمام بخش ها ووظایف آنهاراولو بسیارزیاداست می آوریم .

مغز را درقرآن مجید که محل « عقل وخرد مندی » است، به اسم « الـبـاب » مژده فرموده واین آیات مبارکه بشارت آن را داده است : |

2:179 | |2:197 | 2:269 | 3:7 | 3:190 | 5:100  | 12:111 |  13:19|«ـــکلک

| 14:52 | 38:29  | 38:43 |    39:9  | 39:18 |39:21  | 40:54 | 65:10|«ـــکلک

باکلیک کردن هر نمبر سوره ، آیه وترجمه وتفسیر آن باز می شود:

مغزوظایف زیاد وبسیار حیاتی که دارد، ازخود تعریفات زیاد نیز دارد وبهتر است هر تعریف آن را ببینیم:

·      1 ) الف ــ آن بخش از حـرام مـغز ستون فقرات که درداخل جـُمـجـُمۀ سـرپوشانده شده ،با ستون فقرات پیوست ازمادۀ خاکستری وسفید تشکل یافته می باشد. مـغز مرکز اولیۀ تنظیم وکنترل فعالیت بدن بوده، امپولسهای احساس هارا اخذ و ترجمه ومعلوماتهای آنهارا به ارگانهای عضلاتی وبدن ارسال می نماید . مغز درعین زمان مرکزهـوشیاری ، فکر ، حافظه واحساس است .

·      ب ــــ مغزبخشی است که از نگاه وظیفه وی مشابه به سیستم اعصاب بیدون ستون فقرات می باشد.

·      2 ) الف ــــ قابلیت عقلانی «فکروذهن »را مغز گویند : یک مغز راکددرعین حال یک مغز زنده وسریع.

·      ب ـــ نیروی عقلانی یا روشن گری را مغز گویند ومغز همیشه به قسم جمع استعمال می شود مثل مغز های او، دیدنهای خوب.

·      3) یک شخص روشن فکر عالی .

·       4 )  کار فرمای اولیه یا پلان کننده مانند یک سازمان یا حرکات است که همیشه به قسم جمع استعمال می شود .

·       5 ) مرکز کنترل مثل کشتی ، هواپیما یا سفینه فضائی .

·      6 ) بخش آگاهی های انسان که منبع خودرا از مغز می گیرد وبه شکل فکر ، ادراک ،احساس ، اراده ، میل ،حافظه ،وتصور انعکاس می کند .

·      7) دریک ارگان ادراک کننده مجموعۀ پروسۀ آگاهی وعدم آگاهی راگویند که برعادات فکری وفزیکی نفوذ داشته وراهنمائی می کند .

·      8 ) پرنسیپ های هوشمندی یعنی روح آگاهی ها است که به مثابۀ یک حقیقت مد نظر گرفته می شود .

·                9 ) مـدرسـۀ تفکر ، استدلال وثبت  دانش ها مثلا مغز ت را تعقیب کن ونه قلبت را.

 وقتی در قسمت ساختار ووظایف مغزبه عجائبات ومعجزه های خلقت ،قدرت وحکمت الله«ج» توجه شود، لزومی برآن نه می ماند که نظر داده شود چنین خلقت کار تصادف ویا سلسلۀ تکاملی دارد. علما ودانشمندان طب معتقد به آن اند که این ساختار پیچیده وبسیار مکمل چنان وسعت وتدابیری دارد که هنوز بشریت کمتر از 7% ظرفیت آن استفاده می کند.روی همین معجزۀ خلقت است تا نام های آنچه را که تا امروز درقسمت ظرفیت وسعۀ وظیفه وی این ارگان حیاتی کشف نموده اند برشماریم .

درمغز ســه بـخـش اصلی آفريـده شـده:

برای درک بهتر فوتوی « جــُمجـمه یا مغز» را ازاین آدرس ملاحظه کنیم .

آدرس (  13 ) شکل وبخش های یک مغز مکمل را باز کنید )ـــ»

درآدرس نمبر 1نام وموقعیت هرسه بخش مغز را می بینید .

ـــکلکــــ» |ــنــام بـخـشـهای مــغــز|ــ1

محتوای فلم :  باباز شدن صفحه، این سه بخش اصلی ظاهر می شود:  

            1ــــ مغـز پیشین که آن راسـریـبـروم CEREBRUM گویند وبه حروف کلان تحریر شده.

          2 ـــ قـسـمت عقبی وپایان مغز « مـُخچه یا مغز خورد » که آن را« سـِری بـیِلُـیـوم» گویند

THE CEREBELLUM

 

THE BRAIN STEM          3 ـــ   قـسـمـت سـاقۀ مـغـز

 

درآدرس نمبر 2 نام وموقعیت وظیفه وی هربخش مغز رااز چپ بطرف راست واز بالا بطرف پایان به این ترتیب می بینید .

See full size image |ــ2ـ«ـــکلکــــ»

ــــ درقسمت پیشرو وپایان محل احساس « بـو ».

ــــ درقسمت پیشرو وسط محل احساس « تکلم ».

ــــ درقسمت پیشرو وبالا محل انجام دادن مهارت های « دست ».

ــــ درقسمت پیشرو وپایان محل احساس « بـو ».

ــــ درقسمت وسط ورنگ گلابی واز بالا بطرف پایان محلات فعالیت « کارهای حرکی » ـــ  خالیگاه میانی ـــ مجرای اتصالی ـــ  گردن ـــ بازو ــــ انگشتان ـــ دست ــــ  چـهره .

ــــ درقسمت وسط ورنگ گلابی واز بالا بطرف پایان محلات فعالیت « پاها » ـــ مجرای اتصالی ـــ  ـــ بازو ــــ دست ــــ  چـهره .

 ــــ درقسمت وسط وپایان ،رنگ گلابی تیره « محل احــسـا س ».

ــــ درقسمت وسط ورنگ زرد و پایان محل فعالیت « شــنـوائی ».

ــــ درقسمت وسط ورنگ زرد محل فعالیت « زبــان ».

ــــ درقسمت آخـر،رنگ گلابی ووسط محل فعالیت « بـصـری ».

ــــ درقسمت آخر، پایان ( مغز خورد ) محلات  « ثبات در برقرار شدن یا استادن ، حفظ توازن و تشریک مساعی ارگانها باهم دیگر».

درآدرس نمبر 3 به صدها شکل هربخش مغز را می بینید که می باید هریک آن باز شود.

Brain structure animation  |ــ3

 درآدرس نمبر 4 به هزاران هزار تارهای اعصاب مرکزی مغز را می بینید که هریک با دیگری ارتباط داشته واز بالای شان امپولسهای الکتریکی « هر چهار موج مغزی می گذرد».

   See full size image||ــ4 اعصاب مرکزی مغز

http://www.portifex.com/DailyBlague/archives/NCC.bmp هم چنین درمغز بعضی قسمت های دیگری هم آفریده شده است که وظایف شان را بعد از بخشهای سه گانۀ اصلی مغزمی بینیم:

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯{{{{{{

 

وحـالا اجــزای بـخـشـهـای ســه گــانـۀ فـوق ووظـایـف هـرجـزء آن:

           

                     1 ــــ مغـز پیشین که آن را « سـریـب روم » گویند. CEREBRUM

 مغز پیشین در بالائی جـُمجـُمه واقع و 7 قسمت ذیل آن وظایفی را که درخوددارند:

1 ـــ  قسمت قدامی یا پیشروکه آن را « فرؤنتـل لـُوب » گویند Frontal Lobe

Occipital Lobe 2 ـــ  قـسـمت پــس سـری که نام آن را « اوکـسی پیتل لوب» گویند

Parietal Lobe 3 ـــ قسمت دیواری مغز که نام آن را « پـریـتل لـوب » گویند

Temporal Lobe»  4 ـــ قسمت که درزیر شـقیقه واقع ونام آن « تیمـپو رل لـوب

5 ـــ نیم کـُرۀ طرف راست (نیم کرۀباز نمائی یامعرفی) :

6 ـــ نیم کـُرۀ طرف چپ (نیم کرۀبی قید)

7ـــ جسم پینه ئی که وظیفۀ آن پهلوی راست وپهلوی چپ مغز را باهم ارتباط می دهد.

وحالا شرح 7قسمت فوق:

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

1ـــ  قسمت قدامی یا پیشروکه آن را « فرؤنتـل لـُوب » گویند Frontal Lobe

 دراین قسمت تا امروز  20وظایف ذیل کشف شده :

Behavior   ــــ1 سلوک ورفتارــــــ» ــ

Abstract thought processes  ــــ2 پروسۀ انجام یافتن فـکر کردن منطقی ـــــــ»

Problem solving  ــــ3 حـل کردن پرابلمها ومشکلات ـــــ»

Attention    ــــ4 دقت وتوجه ــــــــ»

Creative thought ــــ5 خلاقیت در فـکر کردن ــــــــــــــ»

Some emotion  ـــ6ـ بعضی از احساسـها ــــــ»

Intellect   ـــ7ـ نیرو وظرفیت فـکـری ــــــــــــــ» 

Reflection ـــ8ـ  انعکاسات ـــــــ»

Judgment ـــ9ـ قـضاوت ها ـــــ»

Initiative  ـــ10ـ ابتکـارهـاــــــــــ»

Inhibition  ـــ11ـ جلوگیری از بروز احساسات ـــــــ»

Coordination of movements  ـــ12ـ هم آهنگی یا تشریک مساعی رفتار وحرکات ـــــــ»

Generalized and mass movements  ـــ13ـ عمومیت دادن مجموعۀ حرکات ـ     ـــــــــ»

Some eye movements ـــ14ـ حرکت یکی از چشم ها ـــــــ»

Sense of smell ـــ15ـ احساس بـو ـــــــــــــــــــــــــ»

Muscle movements  ـــ16ـ حرکات عضله ها ـــــــ»

Skilled movements  ـــ17ـ حرکات ماهـرانه ــــــــ»

Some motor skills  ـــ18ـ مهارت درانجام وظایف مشترک بعضی از ارگانها ـــــــ»

Physical reaction ـــ19ـ عکس العمل های فیزیکی ــــ»

Libido (sexual urges) ـــ20ـ تحریک امور جنسی ــــ»

 آدرس ( 13 ) به صدها فوتو ونام بخش پیشرو وهم بخشهای دیگرمغز باز شود)ـــ»

Brain Frontal Lobe animation | ــ 1

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

 

Occipital Lobe 2 ـــ  قـسـمت پــس سـری که نام آن را « اوکـسی پـیتل لوب» گویند

  دراین قسمت تا امروز  2 وظایف ذیل کشف شده :

Vision  ـــ1ـ بصیرت یا بینائی ـــــــ»

Reading  ـــ2ـ خـوانـدن ـــــــــــــــــ»

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

Parietal Lobe 3 ـــ قسمت دیواری مغز که نام آن را « پـریـتل لـوب » گویند

 دراین قسمت تا امروز  6 وظایف ذیل کشف شده :

  • Sense of touch (tactile senstation)   ـــ1ـ احساس لمسی یا تماس( حس لامسه ) ــــــــــــ»

Appreciation of form through touch (stereognosis)   ـــ2ـ احساس عالیتر سـه بـُعدی لمسی ـــ»

Response to internal stimuli (proprioception) ـــ3ـ جواب به تحریکات داخلی بدن ـــ»

Sensory combination and comprehension  ـــ4ـ ترکیب احساسات وادراک نمودن ـــــــ»

Some language and reading functions   ـــ5ـ بعضی زبانها ومطالعۀ وظایف ـــــــــــــــــ»

Some visual functions ـــ6ـ بعضی وظایف بینائی ـــــــ» 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

Temporal Lobe»  4 ـــ قسمت که درزیر شـقیقه واقع ونام آن « تیمـپـو رل لـوب

   دراین قسمت تا امروز  11 وظایف ذیل کشف شده :

uditory memories  ـــ1ـ محل خـاطره هـا ــــــــــــــــــ» ــــ

Some hearing  ـــ2ـ محل سمعی ـــــــــــــــــــــــــــ»

Visual memories  ـــ3ـ خاطره های بـینائی ـــــــــــــــ»

Some vision pathways ـــ4ـ بعضی راهای بصری ــــ»

Other memory ـــ5ـ خـطره هـای دیگر ــــــــــــــــــــــــ»

Music  ـــ6ـ مـوزیـک ـــــــــــــــــــــــــــ»

Fear  ـــ7ـ تـرس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»

Some language ـــ8ـ بعضی زبانهاــــــــ»

Some speech ـــ9ـ بعضی مکالمات ـــــــــ

Some behavior amd emotions  ـــ10ـ بعضی عادات واحساسات ــــــــ»

Sense of identity ـــ11ـ احساس هویت یا شناخت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ»

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

5 ـــ نیم کـُرۀ طرف راست (نیم کرۀباز نمائی یامعرفی) :

  دراین قسمت تا امروز  4 وظایف ذیل کشف شده :

 The right hemisphere controls the left side of the body ـــ1ـ نیم کرۀ طرف راست پهلوی چپ بدن را کنترل می کند.

Temporal and spatial relationships ـــ2ـ روابط قسمت پایانی وبالائی ــــــــــــ»

Analyzing nonverbal information ـــ3ـ تحلیل معلوماتهای غیر زبانی ـــــــــــــ»

Communicating emotion  ـــ4ـ تبادلۀ احساس ــــــــــ»

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

 6 ـــ نیم کـُرۀ طرف چپ (نیم کرۀبی قید)

  دراین قسمت تا امروز  2 وظایف ذیل کشف شده :

The left hemisphere controls the right side of the body  ـــ1ـ نیم کرۀ طرف چپ پهلوی راست بدن را کنترل می کند.

Produce and understand languag ـــ2ـ تـولید وفهمیدن زبان ـــــــــ»  

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

7 ـــ جسم پینه ئی که وظیفۀ آن پهلوی راست وپهلوی چپ مغز را باهم ارتباط می دهد.

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

2 ـــ قـسـمت عقبی وپایان مغز « مـُخچه یا مغز خورد » که آن را« سـِری بـیِلُـیـوم» گویند.

THE CEREBELLUM

  دراین قسمت تا امروز  3 وظایف ذیل کشف شده :

Balance ـــ1ـ بر قراری توازن ــــــ»

Posture   ـــ2ـ  طرز استادن ــــــ»  

  Cardiac, respiratory, and vasomotor centersـــ3ـ مـرکز قـلب ، تـنفس ، واعصاب محرک یا کنترل کنندۀ اعصاب

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

 

THE BRAIN STEM 3 ـــ  قـسـمـت سـاقۀ مـغـز

 

  دراین قسمت تا امروز  2 وظایف ذیل کشف شده :

Motor and sensory pathway to body and faceجاده یاراه محرک نیرو واحساس به بدن وروی ـــــــــــــ» ـــ1ـ

Vital centers: cardiac, respiratory, vasomotorمـراکز حیاتی یعنی قلبی ،تنفسی ،اعصاب کنترل کنندۀ رگها ـــ2ـ

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

 

پـارچه های که در بخش اول یا دوم مغز به منظور انجام

 وظایف جدا گانه آفریده شده اند:

 

Hypothalamus     1 ـــ  هــای پـو تـالا مـوس

 

 

بخشی از مغز میانین ودرقسمت پیشین « تالاموس » واقع است . ساختار آن درخود وظایف 

  
  دراین قسمت تا امروز  12 وظایف ذیل کشف شده :

  Moods and motivationوانگیزه ها ــــــــ» ـــ1ـ حالت ،خـُلق

Sexual maturation  ـــ2ـ بـُلـوغ شدن جنسی ــــــــــــــــــــــــــ» ــــ 

Temperature regulationعـیار درجۀ حـرارت ـــــــــــــ» ـــ3ـ

Hormonal body processes  ـــ4ـ مراحل تولید هـورمونها ی بدن ــــــ» ـ

   homeostasis ـــ5ـ  تـعادل حیاتی ــــــــــ »

   emotion ـــ7ـ  احـساس ــــــــــــــــ»

   thirst ـــ8ـ تـشـنه گی ـــــــــــــــ»,

   hunger ـــ9ـ گرسـنه گی ــــــــــــــــ»

  circadian rhythms ـــ10ـ  آهنگ شباروزی ــــــــــــــ»

   control of the autonomic nervous system ـــ11ـ کنترل اعصاب اتوماتیک ــــ»

it controls the pituitary  ـــ12ـ  کنترل غــُدۀ « پیچیوتاری » ـــــــــ»

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

 

Thalamus        2 ـــ  تـالا مـوس      

یک کتلۀ بزرگ خاکستری رنگ است که درعمق مغز پیشین وقسمت بالائی مغز میانه واقع است.این ساختار برای خود دو وظیفۀ احساس و حرکی رادارد.تقریبأ تمام معلوماتهای احساساتی دراین ساختار داخل شده که بعد آن رااعصاب این قسمت به قسمت بالائی قشر مغز می برد.

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

 

   Optic Chiasm    3 ـــ چــلـیـپـا « متقطع» بـصری

 دراین قسمت تا امروز  1 وظایف ذیل کشف شده :

Vision and the optic nerveـــ بینائی واعصاب بصری ــــــــ»  

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

Pituitary Glandغــُد ۀ پـیـچوئی تاری        ـ4 ـــ

   دراین قسمت تا امروز  5 وظایف ذیل کشف شده :

Hormonal body processes ـــ1ـ مراحل تولید هـورمونها ی بدن ــــــ»

Physical maturation ـــ2ـ بلوغ فزیکی ـــــــ»  

Growth (height and form) ـــ3ـ رشد ( بلند ی وشکل ) ــــــ»  

Sexual maturation  ـــ4ـ  ــ ـبلوغ جنسی ـــــــ»ـ

Sexual functioning ـــ5ـ وظایف جنسی ـــــــ»

آدرس ( 14 ) پـارچه های جداگانه داخل مغز را باز کنید )ـــ»

مـوقعیت غده ها درمغـزم /

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

Spinal Cord ـ5 ـــ نـخاع شوکی یا حـرام مغـز

  دراین قسمت تا امروز  1 وظایف ذیل کشف شده :

Conduit and source of sensation and movemen  ـــ1ـ لوله « مجرا» ومنبع احساس وحـرکت ــ»

       آدرس ( 15 ) به صدها فوتو ونام بخشهای مغز باز شود)ـــ»

| ــ 1Spinal Cord animation

|| ــ 2|«ــــارتباط های اعصاب بدن درستون فقراتSee full size image

محتوای آدرس ( 15  ) نمبر 1 : شما به صدها فوتو از اشکال مختلف سـتون فقرات را ملا حظه می کنید.

ودرآدرس نمبر 2 به صنعت وحکمت خالق جهان وانسان متیقن می شویم که به چگونه تارهای اعصاب مربوط به هر جزء از بدن را ازبین شکافهای جداگانه گذشتانده تا ازمخلوط شدن وتخریب آن جلو گیری شود زیرا اگر هریک آن صدمه ببیند همان عضو فلج می گرددوحالا بالترتیب نام های هر عضو را از بالا به پایان می نویسیم:

1) تارهای اعصاب که از ناحیۀ گردن خارج شده وبه رنگ آبی نشان داده شده تعدادآن 7بوده و بالترتیب از بالا به پایان عبارت اند از :

ــــ برای تنفس  ــــ سـر وگردن ــــ  ضـربان قلب ــــ شانه ــــ پشت دست وآرنج ــــ  ماهیچۀ سه سر ــــ انگشتان .

 2 ) تارهای اعصاب که از ناحیۀ خالیگاه سینه خارج شده وبه رنگ سرخ نشان داده شده تعدادآن 12بوده و بالترتیب از بالا به پایان صرف نام های که نشان داده شده عبارت اند از :

 ــــ دسـت  ــــ . . . . . ــــ تنظیم درجۀ حرارت « تـون موافق ( سمپاتـتیک )  ـــ  ثبات داشتن بالا تنه ــــ . . . ــــ  کـمر ــــ بطنی ـــ . . . ــــ انزال ــــ

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

 

Pineal Body 6ــ جسم صنوبری یا غـُدۀ پـیـنـیـل

 

  Unknown  ــــ فـهـمـیـده نـه شـده

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

Ventricles and Cerebral    Aqueduct  7 ـــحفره و کانال یا مجرای آب مـغـزی

مـایع مربوط به نـخاع شوکی ومغز را انتقال داده ، مغز وحـرام مغز ستون فقرات راشستشو می کند .

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

Amygdala8 ـــ بـادامــه          

بخشی ازمغز پیشین جنین است که درقسمت شقیقه واقع و3وظیفه دارد:

    memory ـــ1ـ حافظه ــــــــــ»

    emotion ـــ2ـ احساس ــــــــــ»

    fear ـــ3ـ تـرس ــــــــــــ»

 ¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯

 

ادامۀ مـغـز :

مغزدرمجموع با داشتن پیچیده گی های فوق خود ،یک دستگاه الکتروکیمیاوی بوده فعالیت آن تابع به تاثیرات خارجی ویا داخلی بدن که درعلم آن را « اســتـرسـهـای مثبت یا منفی » گویند می باشد. یعنی زمانیکه این تاثیرات وارد شد ، عنصر سودیوم ، پوتاسیوم وکلورین داخل حجرات را به«ایونهای مثبت ومنفی پوتاسیوم وسودیوم وکلورین » تبدیل وبعد همین ایونها به قسم یک جریان الکتریک ازبالای تار های اعصاب به حجرات دیگر وبالاخره به مغز وقلب انتقال می کند. انتقال امپولسهای الکتریکی خواه بصورت ایونهای مثبت ومنفی کیمیاوی باشد ویا امپولسهای الکتریکی، درهردو حالت وقتی به حرکت شروع می نماید در اطراف خود یک ساحۀ الکتریکی وساحۀ الکتریکی دراطراف خود یک ساحۀ مقناطیسی تولید می نماید که هردوساحه را بصورت یکجائی « موج الکترو مقناطیسی » گویند. « ا مواج الکترو مقناطیسی » تاثیرات « استرسها » را بالای خود بار نموده( درفزیک مادولیشن شده ) وآن را به غدۀ « های پو تالا موس »و حجرات اعصاب مغزمی رساند.اینجا است که مغز مطابق خواص همین امواج فعالیت خودرا تغیر داده یا بطرف مثبت ویا بطرف منفی کار میکند .

آدرس ( 16  ) چگونگی انتقال امپولسها ی حواس خمسه به مغز را باز کنید ) ـــ»

Goalfinder - Nerves- Neuronal Transmission (Biology animation in ...

Watch a free preview of this science  and technology animation

محتوای فلم : باباز شدن صفحه، درقسمت بالاتر صفحه کلمۀ فوق « پـر ویو » تحریر شده بالای آن کلیک شود.برای شما تمام فوتو های که درصفحۀ اول است بصورت فلم زنده چنین نشان می دهد.

ـــ مغز چیست ؟  ـــ مغز از تارهای اعصاب تشکیل شده .  ـــ اشارات حواس خمسه ازراهای مختلف وارد مغز می شود . ـــ  این اشارات اولا به امپولسهای الکتریکی ( ایونهای مثبت ومنفی کیمیاوی تبدیل) وبعد داخل مغز می شود.

***************************************

 درحقیقت مجموعۀ امپولسهای الکتریکی ویا کیمیاوی انرژی است که  به شکل امواج « الکترو مقناطیسی » حرکت داشته وهیچگاه نابود نه می شوند.برای درک بهتر آنها آدرسهای ذیل مفید است:

 

آدرس (  17 ) به صدها شکل فلم  حرکت امواج الکترو مقناطیسی را باز کنید ) ـــ»

            electromagnetic wave animation |«ــ1

http://images.google.com/images?gbv=2&hl=en&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=electromagnetic+wave+animation&spell=1 See full size image |«ــ2

مـحتوای فلم نمبر 2 : باباز شدن صفحه ، موج الکترو مقناطیسی دایم موجود ومتحرک را می بینید که خود از دوبخش « رنگ سرخ موج ساحۀ الکتریکی ورنگ « آبی » موج ساحۀ مقناطیسی اند که آن دو موج یکی از دیگری به اندازه 90 درجه ازهم فرق دار هستند، وموج الکترو مقناطیسی نیز به اندازۀ 90 درجه بالای هردو موج فوق عمود است. یعنی وقتی شدت اولی به « صـفـر» نزدیک شد، شدت دومی حالت اعظمی را گرفته وبالای شدت اولی تاثیر وآن را نیز بطرف اعظمی شدن بلند می سازد تا اینکه نوبت دومی می رسد واو هم وقتی شدت اعظمی را گرفت،  بالای شدت دومی که به « صفر » رسیده تاثیر وآن را نیز بطرف اعظمی بلند می کند .به این ترتیب نشانۀ معجزه آسای خلقت آشکار می شود، یعنی که امواج الکترو مقناطیسی تا جهان است نابود نه می شود ودر پهنای مکان لایتناهی جهان ذخیره است.

آنچه که نمایان گر نشانۀ دیگر خلقت است ، همانا خاصیتی است که دربنیاد«امواج الکترو مقناطیسی» آفریده شده ، وآن اینکه« امواج الکترو مقناطیسی» تمام معلوماتهای ما( دیدار ما ، گفتار ما وعمل کرد ما )را درخود بار ویکجا باخود انتقال می دهد. این عمل را « مادولیشن » گویند که خود به دو قسم است یکی را« فریکانس مادو لیشن » ودیگری را« امپلیتود مادو لیشن » گویند. شما هردو شکل آن را درآدرسهای پایان می بینید .

 با استفاده ازاین معجزۀ خلقت [ معجزه ازآن سبب که اولا هیچ نیروی درجهان نه می تواند چنین کیفیت را بسازد وآنچه است آن را نابود کند واگر این کیفیت نه می بود هیچ نیروی درجهان نه می توانست آن راخلق کند وسوم اینکه این کیفیت به نفع وخدمت برای انسان است ونه به ضررآن ] یک نعمت رایگان خالق جهان برای انسان است زیرا امکان مخابرات رادیوئی ، تلویزیونی ، تلی تائیپی ، کمپیوتری وهزاران وسایل دیگررا برای انسان میسر نموده. ودرجهان آخرت همین معلوماتهای بارشده ( دست ، چشم ، زبان وپاه ) بالای « امواج الکترو مقناطیسی»است که مثل پردۀ تلویزیون مجسم واعمال خودرا نشان داده، وازآن عمل کردهای دروغ وراست انسان معلوم می گردد« خـداونـد "ج" بهتر می داند».

آدرس ( 18  ) به صدها شکل فلم  فریکانس مادولیشن وامپلیتود مادولیشن را باز کنید ) ـــ»

|«ــ فریکانس مادولیشنSee full size image

|«ــ فریکانس مادولیشنfrequency modulation animation

|«ــ امپلیـتود مادولیشن Amplitude modulation animation  

|«ــ امپلیتود مادولیشن فلم زنده. See full size image  

|«ــ امپلیتود مادولیشن درمغزSee full size image

See full size image|«ــ امپلیتود مادولیشن درمغز  

|«ــ امپلیتود مادولیشن درمغز See full size image

 

آدرس ( 19 ) اشکال مختلف بافتها واعصاب « مــغـز» را باز کنید )ـــ»

|ـــــ1See full size image

|ـــــ2nervous central system animation

http://images.google.com/images?gbv=2&hl=en&ei=XoeWScq1FNem-gapvpDyCA&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=nervous+central+system+animation&spell=1|ـــــ3nerve action animation  

|ـــــ4nerve structure animation 

|ـــــ5Windows AVIQuicktime VideoMPEG

محتوای آدرسهای فوق : درآدرس نمبر «1» حمکت خلقت خداوند«ج» را درچگونگس ساختار ستون فقرات می بینید که برای هریک از ارگان بدن یک دریچه یا سوراخ خوردی دربین استخوان است که تار اعصاب همان ارگان از آن گذشته ودرمجموع ازراه ستون فقرات ارتباط سیستم مرکزی اعصاب را به تمام ارگانهای بدن نشان می دهد .این ارگانها به ترتیب عبارت انداز بالا به پایان :تنفس ، سر وگردن ،تپش قلب ، شانه ها، پشت دست وآرنجها ،انگشتان ،دست ،تنظیم حرارت ، ثبات بالاتنه ،

آدرس ( 20 ) فلم متحرک اعصاب مختلف بافتها واعصاب « مــغـز» را باز کنید )ـــ»
||ـــــ1«ـــــبه صدها www.medflix.com/movie.html

محتوای آدرسهای فوق : شما به صدها فلم متحرک ارگانهای بدن مخصوصأ قلب را می بینید که هریک آن باید کلک شود . 

http://www.medflix.com/movie.html Dolphin swimming animation دولفین

 

Dolphin swimming animation  

Swimming With A Dolphin In Aruba - VideoDolphin swimming animation  

1.                          مـوقعیت غده ها درمغـزم

یوتوب نیرونهاNeurons-How they work-Human Brain

 

 

دانشمندان ثابت ساختند که مغزیک دستگاه الکترومقناطیسی کیمیاوی می باشد که درخود درحدود 12بیلیون حجرات یاسلول اعصاب داردوهر سلول با 10000سلول دیگر درارتباط بوده وکار وفعالیت آن به آن اندازه دقیق وپروگرام داده شده است که حتی بزرگترین « کمپیوتر» های امروزنه می تواند به ظرفیت هریک از سلول اعصاب برسد. این سلول ها به اثرمعلوماتهای که به قسم امپولسهای الکتریکی ، صدائی ، کیمیاوی ، حرارتی یا ضربه وی به آن وارد می شود، فعالیت پروگرام شدۀ که درآن آفریده شده یا به جهت مثبت ویا منفی تغیر می نمایدکه اگر مثبت بود موجب صحت واگر منفی بود موجب یک یا چندین امراض فوق می گردد.

دانشمندان با کشف واندازه گیریها معلوم کرده اند که«ا مواج الکترو مقناطیسی » مغز یکی نبوده بلکه از چهار قسم موج یا فریکانسها به نام های « الــفـا ، بـیتـا ،تـیـتـا ودلــتـا» می باشندکه شرح آنها درذیل آمده .

 ازجملۀ امواج چهارگانۀ مذکور، فعال ترین آن ها در باند یا شریدفریکانسی« الفا» بوده حدود فریکا نسی  آن7.83 سیکل برثانیه است که وسعت یا شدت آن بلند ترو درتحت شرایط سکون وآرامش پیدا می شود.

چطوریکه نتایج تحقیقات وآزمایشات اکثر دانشمندان امروزی نشان می دهد وما یک چند نفر آن هارا بطور نمونه شرح می دهیم ومتباقی را درتحت عنوان جداگانه خواهیم دید، آنها درمجموع دریافتند که اگرمغز انسان درحال « تسکین » وآرامش بیاید، آنوقت مغز چنان فعال می شود که ازخود یک اشعۀ الکترومقناطیسی به نام « الــفــا » را تولید می نمایدکه وسعت یا شدت فریکانس آن حالت اعظمی را دارد وبه نام« رزونانس» یاد می شود.این فریکانس درمجموعۀ نلهای اعصاب مغزرسیده ومعلومات ها یا خاطره های ذخیره شده درآن را بیدار می سازد، یعنی ظرفیت مغز راچنان بزرگتر می سازدکه عقل ودانش انسان رابه حال اعظمی بلند ساخته وحقایق پوشیده رامانند نابغه ها کشف می نمایند.

طریقه های  « تسکین » دادن مغززیاد است ولی چطوریکه آنها کشف نموده اند، یکی از مهمترین وسیلۀ تسکین دادن مغز همانا عبادت ،انجام دادن «ذِکـر» ،تلاوت قرآن مجید وشنیدن صدای آیات قرآن مجید است.

مغزبا انجام دادن «ذِکـر»  فعالیت خودرا اعظمی و نورمال کرده ازیک طرف در شرید فریکانسی « الــفـا » فریکانس دارای شدت عالی 7.83سیکل رابوجود می آورد( تا بافریکانس «ریزونانس شومان» زمینی مساوی شود« نشانۀ دیگر خلقت») واز جانب دیگرنیروی حافظه وکشف اسرار پوشیده وخاموش شده درمغز راروشن ساخته وقدرت فکری را بلند می گرداند. مـغزبا انجام دادن فعالیت نورمال خود، به غـُدۀ « پیچوئی تاری» واقع در پیشانی که به نام ماستر یا کارفرما یاد می شود، امر می دهد که هورمونی را تولید نما وبه غـُدۀ «آدرینال» واقع دربالای گرده ها انتقال بده تا او به نوبۀ خودهورمونهای « کورتیزول وآدرینالین» را به اندازۀ نورمال تولیدکند که به اثرآن عوارض یا امراض متعلق به « استرسها»ازبین میرود. شرح مکمل سائینسی این نعمت خداوند«ج» را به ادامه می بینید.

پس معلوم شد که با ادامه دادن «ذِکـر» خداوند«ج» علاوه بر اجر وثواب اُخـروی، دراین دنیا نیز از صحت کامل واطمینان خاطر وانکشاف عقل ودانش وسیع برخوردار می شویم « انشاءالله».

 

¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯

 

بخش8 )  مـغـز با فعالیت خود امـواج مختلف را تولید میکند

مـُشـخـصـات امواج مغز:  چونمغز فعالیت خودرا بواسطۀ امپولسهای الکتریکی کیمیاوی انجام می دهد وهریک ازامپولس الکتریکی کیمیاوی درخود دوخصوصیت دارد:

ـــ اول آن شدت یا وسعت ( مقدار جریان ) است که درفزیک به نام امپلیتود یاد می شود ( امپلیتود عبارت از اندازۀ اعظمی مطلق یک عدد متحول دورانی است مثلا یک موج از صفر شروع شده وبه تدریج بلند شده وبه نقطۀ اعظمی می رسد، بعد از نقطۀ اعظمی به تدریج کم شده تا به صفرمی رسد.  ودرنوبت دوم برعکس استقامت اولی حرکت می کند. همین دو نقطۀ اعظمی را وسعت یا امپلیتود گویند).

ــــ ودوم آن فریکانس است یا تعداد موج دریک ثانیه است .

آدرس( 21 ) به صدها اشکال امپلیتود را باز کنید)ـــ»

amplitud picture  

برای اینکه مغزدرطول حیات انسان فعالیت متداوم را بدون خستگی ومریضی انجام داده بتواند، درساختارمغز وموجهای مغزی نشانه های عظیم ومعجزه آسا آفریده شده که هرگاه آن نشانه ها نه می بود، مغز که کار وفعالیت میلیونها نوع معلومات ها را انجام می دهد، انجام داده نه می توانست.این نشانه ها عبارت اند از :

1) درقسمت ساختار مغز عنوان مغز ملاحظه شود .

1) درقسمت « موج مغزی»، آنجا که تعداد موج اضافه است برعکس وسعت یا امپلیتود کم است.

2) آنجا که تعداد  وسعت یا امپلیتود اضافه است برعکس تعداد موج  کم است.

        [ موج اضا فــه ـــــــــــ»    امـپـلیـتود    کـــــم ]

        [موج کــــم ـــــــــــــــــ» امـپـلیـتود    اضـا فــه ]  

هرگا چنین نه می بود:

ــــ  اگرمغز درتمام حالات باشدت زیاد ترفعالیت می نمود، آن زمان ضایعۀ انرژی از حدنورمال اضافه بوده موجب خستگی مغزشده  وهم ارتباطهای عصبی تحمل انرژی زیاد را نداشته ، مغز فلج یا می میرد.

 ـــ اگر مغز باشدت کم ترفعالیت می نمود، آن زمان جریان الکتریکی مغز به عمق اعصاب مغز نه رسیده واین امرظرفیت مغزرا به حد اصغری نگهداشته، نه می توانست وقایع وحوادث را تحلیل ، و تفکر عالی وادراک بلند را صاحب گردد.