قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

لطفأ جهت معلومات بیشتر قبل از مطاله کتاب 23 این  لینک را مطالعه فرمائید

تبرکات

 

 

 

 

 

کتاب [23]:[احـکام] جـِنـازه

 

 

صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب 23{{{{

              .  بـاب [1 ]:کسیکه آخرین کلامش ( لا اِ لـهَ اِلا الـلـهُ ) باشد   

       ( 633 ) ـــ ازابـوذر ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

       ﴿  فـرسـتادۀ از جـانـب  پـر ور دگـارم آمـده وبـرایم خـبر داد ـــ   ویا فرمودندـــ: بـشـارت داد که: کسی که از اُمـتی ام فـوت گـردد، به شـرط آنکه به خـُدا شـرک نـیا ورده باشـد، به بهـشت داخـل مـیگردد

راوی میگـوید: گـفـتم :اگـرچه مـُرتکب زنـا گردیده ودزدی کرده  باشد؟ فرمودند:

       ﴿ اگـرچـه مـُرتـکـب زنـا گـردیـده ودُزدی کـرده بـاشـد

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1237  )

       ( 634 ) ـــ ازعــبـدالـلـه ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

         ﴿ کـسـیـکـه بـمـیـرد وبـه خـُدا شـرک آورده بـاشـد ، بـه دوزخ داخـل مـیـگـردد  

         راوی مـیگـویـد: ومـن مـیـگـویـم: کـسـیـکـه بـمـیـرد وبـه خـُدا شـرک نیا ورده بـاشـد ، بـه بهشت داخـل مـیـگـردد

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1238  )

              .  بـاب [2 ]:لـزوم هـمـراهـی نـمودن بـا جــنـازه   

       ( 635 ) ـــ ازبـَرَاء ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)مارابه هـفـت چِـیز امـر،واز هـفـت چِـیز نـهی فرمودند: آنچه را که به آن امر نمودند:

 هـمراهـی با جـِنازه ، عـیا دت مـریض ، قـبول دعـوت، یاری دادن به مظلوم، وفـا کردن به قـَسـَم، رَدِ سـلام ،وجـواب عطـسـه اسـت. و آنچه را که از آن نـهـی کرده اند:

اسـتعـمـال ظـروف طـلائی ، پـوشـیدن انـگـُشتر طـلا ، پـوشـیدن ابـریـشـُم ،دیـبـاج ، کـتان ، واسـتـبرق [نوع دیگری از ابریشُم ] است .

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه  ..  (رواءالبخاری  1239  )

              .  بـاب [3 ]: زیـارت مـُرده بـعد از تـکـفـیـن   

       ( 636 ) ـــ ازاُم عـلا ء ( رضی الـله عـنها ) ــــ وی زنی از انصار، وازکسانی بودکه که با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بـیـعـت نموده بودند ـــ روایت است که : انصاردرمورد سکونت دادن مـهاجـرین، قـرعـه کـشی نموده، وعـُثمان بن مظـعـون به قـُرعـۀ ما برآمد، اورا به منزل خود بردیم، [ بعدازمدتی مریض گردیده واز همان مریضی وفات یافت ،بعدازینکه فوت گردید وغـُسل وکفنـش انجام شد، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) تشریف آوردند، گـفـتم : ای ابـا سـائب [ یعنی : عـثـمان بن مظـعـون]! رحـمت خـُدابرتو باد من شـهادت میدهـم که موردکـرم و رحـمـت خـُداوندی قـرار خواهی گرفت، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

      ﴿  از کـجـا فـهـمـیـدی کـه مـورد اکـرام خــُداونـدی قـرار گـرفـته اســت؟  

گـفـتم : یـارسـول الـلـه!پدرومادرم فدای شـما![ اگراومورد اکـرام خــُداونـدی قـرار نگـرفـته باشد] پس کـی را خــُداونـد مورد اکـرام خویش قـرارخواهدداد ؟ فرمودند:

     ﴿  اواکـنـون مـُرده اسـت ، وبه خـُداونـد قـسـم اسـت من که رسـول خـُدا یـم نـمـیـدانـم که بـامـن چـه خـواهـد شـد؟             آن زن میگوید : به خـُداونـد قـسـم اسـت که ازین روز به بعد به هیچـکس حـُکم نـجات را نـخواهم کرد.

        حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .    (رواءالبخاری  1243  )

       ( 637 ) ـــ ازجـابر بن عـبـدالـلـه ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت : هنگامیکه پدرم کـُشته شده بود، جـامه را ازرویـش برداشـته گـریه میکردم ، ومـردم مـرا ازین کار مانع می شدند، ولی پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) منع نه میکردند، عـمـه ام فــاطــمـه( رضی الـله عـنها)هم گـریه میکرد، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برایـش گـفـتند:                 ﴿ چـه گـریـه کـنـی و چـه گـریـه نـکـنـی ، مـلا ئـکـه بـا بـالـهای شـان بـربـالا یش تـا وقـتـیکه اورا بـردارید، سـایـه مـیکـنـند

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری 1244   )

              .  بـاب [4 ]:کســیکه به اهـل مـَـیِـِت شـخـصـأ تـعـزیـت گـفـته است   

       ( 638 ) ـــ ازابـو هــُریـره ( رضی الـله عـنه   ) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برای نـجـاشـی درهمان روزیکه وفات نموده بود تـعـزیه گرفتند ،[ باین طریق که]: بطرف عیدگاه رفته ومردم صـف بسته وبروی نُماز جـِنازه خواندند.   

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1245  )

       ( 639 ) ـــ ازانـس بن مـالـِک ( رضی الـله عـنه   ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

﴿  بـیـرق [جـهـاد]رازیـد[رضی الـله عـنه] برداشـته ومـورد اصـابـت قـرار گـرفـتـه اسـت، بـعـد ازوی جــعــفـر رضی الـله برداشته ومـورد اصـابـت قـرار گـرفـتـه اسـت،و بـعـد ازوی عـبـدالـلـه بن رواحـه [رضی الـله عـنه] برداشته ومـورد اصـابـت قـرار گـرفـتـه اسـت ــــ  ودرحـالـیـکه اشـک از چـشـمـان مــُبـارک جــاری بـود ـــ [فـرمـودنـد]: بـعـد ازان بـیــرق را خـالـد بـن ولــیـد رضی الـله عـنه بـدون ایـنـکـه امـیـر بـاشـد، برداشـته وفـتح نـصـیـب وی شـده اسـت

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه  ..  (رواءالبخاری 1246   )

              .  بـاب [5 ]: کسیکه فرزندش فوت گردیده وصـبرش را به خــُداکرده است  

       ( 640 ) ـــ وازانس بن مـالـِک ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

            ﴿هــیـچ مـُسـلـمـانی نـیـست کـه سـه فـرزنـدش قـبل از بـلوغ وفـات یـافـتـه بـاشـنـد، مـگـر ایـنـکـه خـُداونـد مـُتـعـال بـه فـضـل ورحـمـت خـود به سـبـب آن فـرزنـدان، اورا به جـنـت داخـل خـواهـد نـه نـمـود.

                 حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .  (رواءالبخاری 1248   )

               .  بـاب [6 ]:مـُستـحـب است که مـُرده به عـدد طـاق شـُسـته شـود   

       ( 641 ) ـــ ازاُم عـطـیـۀ انـصـاری ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) هنگامیکه دُخـتر شـان فـوت گردیده بود، نزد ماآمده و فرمودند:                                                                                            ﴿  اورا سـه ویـا پـنـج بـار ویـا بـیـشـتر ازین ـــ اگـر ضرورت احـساس مـیکـردیـد ـــ  بـه آب وســد ر غــُسـل دهــیـد، ودر مـر تـبـۀ اخــیـر کــافـور، ویـاچـیـزی از کـافـور اسـتـعـمال کـنـیـد ، ووقـتــیـکـه فـارغ شـدیـد ، به مـن خـبـر دهـیـد  ، وچون فارغ شدیم به ایشان خبر دادیم، [ آن حـضـرت(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ]جامۀ خودراداده وگـفـتـند:

       ﴿ ایـن رابـرروی زیـر پـوش بـروی بـپـو شـانـیـد.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .  (رواءالبخاری  1253  )

 

              .  بـاب [7 ]:درغـُسل باید ازطرف راست مـَیـِت شروع شود  

       ( 642 ) ـــ درروایت دیگری از اُم عـطـیـۀ ( رضی الـله عـنها) روایت است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

          ﴿ از طـرف راسـت ،واز اعـضـای وضـو شـروع کنید

و اُم عـطـیـۀ ( رضی الـله عـنها) میگـوید : سـرش را شـانه کرده وموهـایش راسـه قـسمت نـمـودیم.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1254  )

              .  بـاب [ 8]: کـفـن درجــامـه هـای ســفـیـد   

       ( 643 ) ـــ ازعــائـیــشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به سـه جامـۀ  سـفـید یـمانی پـُنبه ئی که به نام ( سـَحــُـولــیـه ) یاد می شد کـفـن شدند، وپـیراهن ودسـتار، از جـُملۀ آن سـه جـامـه نـبود .

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1264  )

              .  بـاب [9 ]: کـفـن کـردن دردوجــامـه  

       ( 644 ) ـــ ازابن عــباس ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت :شخصی با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)    درعــرفـات وقـوف نموده بود ، این شخص از شـترش افـتاده ومـُرد، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمـودند:                ﴿  اورا با آب وســدر شـسـتـه ودردو جـامـه کـفـن کـنیـد، خـوشـبـوئی بـه جـانـش اسـتعـمـال نـه کـنـید وسـرش را نـه پـو شـانـید، زیـرا اودرروز قـیـامـت، تـلـبـیـه گـویـان برمـیخـیـزد

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه..  (رواءالبخاری  1265  )

              .  بـاب [ 10]: کـفـن بـرای مـُرده  

       ( 645 ) ـــ ازابن عــُمـر ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : بعداز مـُردن عـبـدالـلـه بن اُبی فرزندش نزد

پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آمده وگـفـت: یـارسـول الـلـه! پیـراهـن خودرا به من بدهـید تا پـدرم را به آن کـفن نمایم، وبروی نـُماز بخوانید وبرایش از خـُداوند طلب آمرزش نمائید، آنـحـضـرت(صلی الله علیه وآلـه وسلم) پـیراهن خودرا برایش داده و فرمودند:

         ﴿ اجــازه بـده که بـر وی نـُماز بـخوانـم     ، واو برای شان اجازه داد، وچون مـیخواستند که که بروی نـُماز بخوانند، عــُمـر ( رضی الـله عـنه )  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) را بطرف خودکـشـیده وگـفت : مـگرخــُداونـد مــُتـعـال شمارااز نـُماز خواند ن برمـُنافـقین منع نه کرده است ؟ فـرمـودنـد:

       ﴿   بـرایم اخـتـیـارداده وگـفـته اسـت: اگـر میـخواهـی بـرای شـان طـلـب مـغـفـرت کـن ،و اگـر میـخواهـی طـلـب مـغـفـرت مـکـن ،اگـر هـفـتـاد بـاربـرای شـان طـلـب مـغـفـرت نـمائی ، هـر گـز خـُداونـد آنـهـارا  نه خـواهـد آمـُرزیـد ،

  وهـمان بود که بروَی نـُماز خوانده واین قـول خـُداونـد نا زل گـردید:

       ﴿ بـرهـیـچ یـک  ازایــشـان ابـدأ نـُمـاز مـخـوان

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه.  (رواءالبخاری  1269  )

                                   آیات مـُبـارکه را با  ترجمه وتفسیر مکمل آن تلاوت فرمائید                   

               {{{{{{{{{{{{{{{{

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم [

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود.

|اعراف | ـــــکلِک | آیۀ مکمل مبارک را با ترجمه باز کنید1- سوره: 9 , آیه: 80           

            ﴿9:80﴾﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن 

           يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

                                   ﴿9:80﴾﴿   چه براي آنها استغفار كني و چه نكني، (حتي) اگر هفتاد بار براي آنها استغفار كني هرگز خداوند آنها را نمي‏آمرزد، چرا كه آنها خدا و پيامبرش را انكار كردند، و خداوند جمعيت فاسقان را هدايت نمي‏كند.

ask forgiveness for them or do not ask forgiveness for them; even if you ask forgiveness for them seventy times, allah will not forgive them; this is because they disbelieve in allah and his messenger, and allah does not guide the transgressing people﴿

|اعراف | ـــــکلِک | آیۀ مکمل مبارک را باترجمه باز کنید          1- سوره: 9 , آیه: 84            

           ﴿9:84﴾﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ

          ﴿9:84﴾﴿ بر هيچيك از آنها كه بميرد نماز نخوان، و بر كنار قبرش (براي دعا و طلب آمرزش) نايست چرا كه آنها به خدا و رسولش كافر شدند، و در حالي كه فاسق بودند از دنيا رفتند.

and never offer prayer for any one of them who dies and do not stand by his grave; surely they disbelieve in allah and his messenger and they shall die in transgression﴿

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

        ( 646 ) ـــ  ازجــابـِر ( رضی الـله عـنهه ) روایت است که گفت : بعدازینکه عـبـدالـلـه بن اُبی دفن گردید، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نزدش آمده، اوراازقبر بیرون کردند، از آب دهـن خود بروی پـاشیده وپیراهن خودرا بروی پو شاندند.

                  حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1270  )

 

              .  بـاب [11 ]: اگـر کـفـن کـاملی یافت نه می شد باید اول سـر مـَیـِت راپوشانید   

       ( 647 ) ـــ ازخـَـبـاب ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) هـجـرت نمودم، وجـُز رضـای خـُداونـد مقـصد دیگری نداشتم ومـُزد مارا خــُداونـد مــُتـعـال داد، بعضی از مایان پیش ازینکه ازاموال دنیـوی استفاده نماید وفات نمود، ازانـجـُمله ( مـُصعـَب بن عـُمَیـر) ( رضی الـله عـنه ) بود و بعضی از ما مـیوه اش پـُخـته شده واوراچـیـد ،  مـُصعـَب ( رضی الـله عـنه ) روزجـنگ ( اُ حــُد ) شـهـیـد گردید، وبـجـُز یک جامه چیزی دیگری برای کـفـن کـردنـش نـیافـتـیـم ، اگر سـرش را می پو شانیدیم ، پاهایش بیرون میگردید،واگر پاهایش را می پو شانـدیم سـرش از کـفن خارج می شد، بالأ خره پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) امر نمودند تاسرش راپوشانده وبرروی پاهایش( اذ خـر)[ یک نوع گـیاهی است] بـینـدازیم.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه  ..  (رواءالبخاری  1276  )

              .  بـاب [12 ]:کسـیکه درزمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) کـفنـش را   

                                          آمـاده کـرده بـود، وبرایش بـد نه گـفـتـند                       

       ( 648 ) ـــ ازســهــل ( رضی الـله عـنه   ) روایت است که گفت : زنی جـامۀ  یافته شدۀ راکه دارای حاشـیـه بود[وبنام بـُرده یاد مـیشد ]نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آورد،[ ســهــل مـیگـوید] آیا مـیدانـید بـُرده چـیـست ؟ گـفـتـند : جامـۀ پـُرزداری است که غرض زینت به شانه انداخته می شود، گـفت بـلـی .

آن زن به پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) گـفـت : این جامه را آورده ام تا به شما بـپـو شانم، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به چنین جامۀ احتیاج داشته و آن راازان زن قـبول نمودند، روزی پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درحالیکه آن جامه رابرای خود ازاری ساخته بودند، ازخانه بیرونشدند، شخـصی گـفـت: بـسیارزیبا است ،این را برای من بدهید، مردم گـفـتند:کـارخوبی نه کردی، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به آن جامه احتیاج داشته وآن راپوشیده اند، وباز تو مـی خواهی که آن را به تو بدهند، واین راهم میدانی که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) طلب کسی را رد نه می کنند، آن شخص گـفـت : به خـُداونـد قـسـم است که من آن را نـطلبیدم که بپوشم، بلکه خواستم تـا آن را برای خود کفن بسازم، ســهــل ( رضی الـله عـنه) میـگوید: وهـمان جامه را آن شخص برای خود کـفن ساخت.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری   1277 )

              .  بـاب [13 ]: هـمـراهـی نـمـودن زنـهـا بـا جـنـازه   

       ( 649 ) ـــ ازاُم عـطـیـه ( رضی الـله عـنها) روایت است که گفت :ماراازهـمراهی نمودن با جنازه نـهی نمودند، ولی این  نـهی جـِدی نـبود .

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .   (رواءالبخاری  1278  )

                                                                   .  بـاب [14 ]: به مـاتـم نـشـسـتن بـرای غـیر شـوهـر  

       ( 650 ) ـــ از اُم حــبـیـبـه ( رضی الـله عـنها) هـمـسـر پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که گفت :      از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شنیدم که فـرمـودنـد:

       ﴿ بـرای زنـیـکه بـه خـُدا وروز آخـرت ایـمـان دارد، روانـیـسـت که بـیـشـتر از سـه روز برای مـُرده به مـاتـم بـنـــشـیـند، مـگر هـمـسـر که مـُدت مـا تـمـش ، چـهـار مـاه وده روزاسـت

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1281  )

              .  بـاب [15 ]:  زیــارت قــُبـور   

       ( 651 ) ـــ  ازانس بن مالـِک ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) زنی رادیدند که برسر قـبری نشـسته وگـریه میکند، فـرمـودنـد:

          ﴿  از خــُدا بـتـرس وصـبـر کـن 

 آن زن پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) را نه شناخته وگـفـت :ازنـزدم دور شـو! تو به مصـبـتم گرفتار نه شده ئی، کسی برای آن زن گـفت : این شـخص پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بود، آن زن به دروازۀ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آمده ودید که حـارس ودروازه بانی ندارند، نزد شان آمده و گـفت : شـمارا نه شناختم ، فـرمـودنـد:

          ﴿ صـبـر درصـدمـۀ اول اسـت

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه..  (رواءالبخاری 1283   )

              .  بـاب [16 ]:این قول پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) که: ﴿ مـُرده به گریه کردن بعضی ازاهل 

                                  خانواده اش تـعـذیب میگردد  اگر این گریه کردن به امر خودشخص مـُرده باشد   

       ( 652 ) ـــ ازاســامــه بن زیـد ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گـفت :دُخـتر پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) کسی را نزدم فرستادکه : طـفلی از مـا ، درحـالت قبض روح است ، ونزد ما بیا! [اســامــه ( رضی الـله عـنهما )] برایش سلام فرستاده و گـفت :داد وگرفـت، هـمه از خـُداونـد است ، وهر چیزی درنزد خـُداونـد اجـل مـُعینی دارد، صـبر کن ومـُزد خودراازخـُدا بخواه.  

دُخـتـر پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) دوباره نزد وی فـرستاده واور اقـسـم داد که حـتمـأ نزدش بـیاید، اســامــه ( رضی الـله عـنهما ) برخاسته وبه مـعـیت سـعـد بن عـباده،ومـعاذ بن جَـبـَل، واُبی بن کـَعب ، وزیـد بن ثـابت( رضی الـله عـنهم ) واشخاص دیگری نزدش آمـد، درین وقت آن طفل راکه درحالت نـزع بوده وسـینه اش مانند ریگی که در مـشک خـُشکی بـیـفـتد، صـدا می کرد، نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آوردند، اشـک از چـشمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) جاری گردید، سـعـد( رضی الـله عـنه ) پرسید: چـرا گـریـه مـیکـنـید؟ فـرمودند:

       ﴿ ایـن رحـمـتـی اسـت که خـُداوند دردل بـند گــان خـودقــرارداده اسـت ، وخـُداوند از بـندگــان خـود کـسـی را رحـمـت مـیـکـنـد، کـه بـا رحـم وشـفـقـت بـاشـد

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1284)  

        ( 653 ) ـــ از انس بن مالـِک ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :به جـنازۀ یکی از دُخـتـران پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) حاضر گردیدیم ،و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  برسر قـبرش نشسته واشک از چـشمان شان جاری بود، انس ( رضی الـله عـنه ) مـیـگو یـد: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمودند:

       ﴿  آیـا دربـیـن شـمـا یـان کـسی  هـست که شـب گـذشـته بـا هـمـسـرش مـقـاربـت نه کـرده بـاشـد؟

ابـو طـلـحـه ( رضی الـله عـنه ) گفت : بــلـی! مـن. فـرمودند:

       ﴿ [ درقـبـر] پـایـان شـو انس ( رضی الـله عـنه ) مـیـگو یـد: اوهـم درقـبر پـا یان شد.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .  (رواءالبخاری  1285  )

        ( 654 ) ـــ ازعــُمـر ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

﴿مــُرده به سـبـب ایـنـکه بعـضـی از افـراد خـانـواده اش بـر وی گـریـه مـیکـنـند تـعـذیـب مـیـشـود

این خبر بعداز وفات عــُمـر ( رضی الـله عـنه ) بـه  عــائــیـشـه ( رضی الـله عـنها ) رسیده وگـفـت : خـُداوند  عــُمـر رارحـمـت کند به خـُداوند قـسـم که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نـگـفـتـه اند که: مـُسـلمان به سبب گریۀ بعضی از اهـل واولا دش تعذیب می گردد، بـلکه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمـودنـد که :

         ﴿ خـُداوند  عـذاب کـافـر را به سـبـب گـریـۀ اهـل فـامـیـلـش بـروی ، زیـاد مـیـکـنـد

 وشـهادت قـُرآن دراین مورد برای شما کـافی است:

        ﴿ هـیچـکس گـُنـاه شـخـص دیـگـری را مـُتـحـمـِل نـه مـیـشـود  

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1288  )

 

                                   آیات مـُبـارکه را با  ترجمه وتفسیر مکمل آن تلاوت فرمائید                   

               {{{{{{{{{{{{{{{{

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم [

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغازآیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیزظاهرمیشود.

   |فـاطر|ـــکلِک آیۀ مبارک3- سوره: 35 , آیه: 18

           ﴿35:18﴾﴿  وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ            شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن            تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

       ﴿3518﴾﴿ هيچ گنهكاري بار گناه ديگري را بر دوش نميكشد، و اگر شخص ‍ سنگين باري ديگري را براي حمل گناه خود بخواند چيزي از آن را بر دوش نخواهد گرفت، هر چند از نزديكان او باشد، تو فقط كساني را انذار ميكني كه از پروردگار خود در پنهاني مي‏ترسند، و نماز را بر پا ميدارند، و هر كس پاكي (و تقوي) پيشه كند نتيجه آن به خودش باز مي‏گردد و بازگشت (همگان) به سوي خدا است. نابينا و بينا هرگز مساوي نيستند

and a burdened soul cannot bear the burden of another and if one weighed down by burden should cry for (another to carry) its burden, not aught of it shall be carried, even though he be near of kin. you warn only those who fear their lord in secret and keep up prayer; and whoever purifies himself, he purifies himself only for (the good of) his own﴿

  {{{{{{{{{{{{{{{{

        ( 655 ) ـــ و ازعــائــیـشـه ( رضی الـله عـنها) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)            ازنزد[قـبر] زن یـهـودی گـذشته  ودیدند که : اهـل واولادش براو گـریه میکنند، فـرمـودنـد:

       ﴿ ایـنـهـا بـر او گـریـه کرده، واودرقـبرش عـذاب میگـردد

          حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری 1289   )

              .  بـاب [17 ]:تـوجـه کردن بر مـَـیـِت مـکـروه اسـت   

       ( 656 ) ـــ ازمــغـیـره ( رضی الـله عـنه   ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) راشنیدم که فـرمـودنـد: 

          ﴿دروغ گـفـتـن بـر مـن مـانـنـد دروغ گـفـتـن بـر شـخـص دیـگـری نـیـسـت، کـسـیـکـه بـر مـن دروغ بـگـو یـد، بـایـد

 مـأ و ی ومـسـکـنـش رادردوزخ آمـاده نـمـایـد

واز پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شنیدم که فـرمـودنـد:

         ﴿ کـسی کـه بـر او نـوحـه شـود، به سـبـب آن نـوحـه، تـعـذیـب مـیگـردد

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه..  (رواءالبخاری  1291  )

              .  بـاب [18 ]:کـسـیکه بر رو یـش بـزنـد از مـا نـیـسـت   

       ( 657 ) ـــ ازعــبــدالـلـه ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمـودنـد:          ﴿کـســیـکـه بـررویـش زده ،یـقـه اش رادریـده ، وکـارهـای اهـل جـاهـلـیـت رابـکـنـد از مـا نـیـسـت

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه.  (رواءالبخاری  1294  )

 

              .  بـاب [19 ]:رثــای پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برای سعد بن خـَولـه   

       ( 658 ) ـــ ازسـعـد بن ابی وقـاص ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : درمریضی که سال حـُجـة الـوداع عائد حالم شده بود، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به دیدنم آمدند، برای شان گـفـتـم: مـریضی ام به سرحـدی رسیده است که می بـیـنیـد، ومن مال فراوانی داشته وبـجز ازیک دختر ورثـۀ دیگری ندارم، آیا روااست که دو ثـُلـث مال خودرا صـدقـه بدهم ؟ فـرمـودنـد:  ﴿ نــه ، گـفـتـم : اگر نیمـش رابدهم چـطور؟ گـفـتـنـد:  ﴿ نــه ، و فـرمـودنـد:

        سـوم حـصـۀ مـالـت راصـدقـه بـده ،وهـمـین سـوم حـصـه هـم مـقـدار بِـسـیـاری اسـت ، اگـر ورثـه ات را اغـنـیـا بـگـذاری بـهـتـر اسـت از ایـنـکـه درفـقـر وفـاقـه مـانـده واز مـردم گـدائـی کـنـند، وهـر نـفـقـۀ را کـه بـدهـی درصـورتـیـکـه قـصـد ت رضــای  خـداونـدمـُتـعـال بـاشـد،مـُزد آن را خـواهـی یـافـت ، حـتـی از هـمـیـن لـُقـمـۀ کـه دردهـان هـمـسـرت مـی گـذاری

گــفـتـم: یـارسـول الـلـه! بـعداز اصـحـاب خـود زنـده خـواهـم مـانـد؟ فـرمـودنـد:                                                                     ﴿ تـواگـر زنـده بـمـانـی هـر عـمـل نـیـکـی را کـه انـجـام مـی دهـی بـرایـت سـبـب بـلـنـدی مـقـام ومـنـزلـتـت خـواهـد بـود، عـلا وه بـر آن شــایـدزنـده مـانـدنت سـبـب نـفـع مـردمـی[ یـعنی : مـُسـلمانـان] وضـرر مـردم دیـگـریی[ یـعنی : مـُشـرکـین ودیـگـرکـُفـار]  گـردد، الـهـی!صـحـابـه ام رابـرهـجـرت شـان اسـتـوار نـگـهـداشـته وآنـهـارا دوبـاره بـسـوی انـحـراف رهـنـمـون مـسـاز، ولـی ســعـدبـن خـولـه بـیـچـاره اسـت

راوی میـگویـد:ازین جهت پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  به حال(ســعـدبـن خـولـه) ( رضی الـله عـنه ) افـسوس خوردند، زیرااودرمـکـه[ دربین مـُشرکین] وفـات یافته بود.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخار1295 )       

              .  بـاب [20 ]: دروقـت مـُصـیـبت نباید سـر خودرا تـراشـید  

       ( 659 ) ـــ روایت است که ابـو موسی ( رضی الـله عـنه  ) به مـرض ستختی دچـار شده وبـیهوش گردید، سـرش به زانوی زنی از خانواده اش گذاشته بود، آن زن به گـریه افتاد، ابـو موسی ( رضی الـله عـنه  )نه توانست که اورا مانع شده وچیزی بگویدولی چون به هوش آمد گـفـت: ازکسیکه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بیزاری جـُسته اند، من هم بیزارم ، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) اززن فـریاد کش، اززنی که هنگام مـُصیـبت سرش رامی تراشد،و اززنی که دروقت مـُصیـبت گریبانش را میـد َرَد ، بـیـزاری جـُسته اند .

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری   1296 )

              .  بـاب [ 21]: کسیکه درمـُصیبت نشسته وغم از چهره اش نـُمایان گردیده است  

       ( 660 ) ـــ ازعــائـیـشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت :چون خبرشـهـادت ( ابن حـارث)و (جـعـفـر ) و(ابن رواحـه) ( رضی الـله عـنهم  ) به پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رسید، درگـوشـۀ نشـسته وآثار غـم واندوه از چـهرۀ شان نمایان بود، من ازگوشۀ دروازه نگاه میکردم که شخصی نزد شان آمده وگـفـت : زن های خـانوادۀ  جـعـفـر [ نوحه  می کنند]، به او امر کردند  که ﴿  رفته وآنهارا ممانعت کن، آن شخص رفت وباز گـشته و گـفـت : که آنها سخـنـش را گوش نه میکنند، فـرمـودنـد:

       ﴿   آنـها را مـانـع شـو! مـرتبۀ سـوم آمده و گـفـت :آنها برما غـلبه کرده اند، ، فـرمـودنـد:

        ﴿  بـردهـان شـان خـاک بـپـاش

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1299  )

              .  بـاب [22 ]:شخصـیکه غـمـش را دروقت مـُصیبت اظهار نـکرد   

       ( 661 ) ـــ ازانـس بن مـالـِک ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :یکی از فرزندان ابو طــلـحـه( رضی الـله عـنه )  فوت گردیده و ابو طــلـحـه حضورنداشت، چون زنـش دید که فرزندش مـُرده است چیزی آماده کرده واورا درگوشۀ ازخانه گذاشت، چون ابو طــلـحـه( رضی الـله عـنه ) به خـانه آمد، پرسید که حال بـچه چطور است؟ گفت : آرام گرفته است، واُمیدوارم که راحت شده باشد، ابو طــلـحـه ( رضی الـله عـنه ) خوابید، وصـُبح چون بیدارشده وغـُسل نموده ومی خواست ازخانه بیرون شود، زنـش به او فـهماند که فرزند شان مـُرده است ،[ ابو طــلـحـه( رضی الـله عـنه ) ] بعدازاینکه نـُماز صـُبح را با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)اداء نمود، ماجرارا برای شـان گـفـت:، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

  ﴿  اُمـیـد اسـت که خـداونـد درشب گـذ شـتـۀ شـما بـرکـت بـد هـد

شـخصـی ازانـصـار مـیگوید: برای آن زن وشوهرنــُه فرزندرادیدم که همـۀ شـان قـاریـان قـُرآن بودند.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .  (رواءالبخاری  1301  )

              .  بـاب [ 23]:این قول پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) که:  

                          ﴿  ما به سبب درگذشت تو اندوهگین هستیم

       ( 662 ) ـــ واز انـس بن مـالـِک ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :هـمراه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نزد( ابو سـیف آهـنگـر) که [ هـمسرش شیر آور] ابـراهـیم عـلـیـه السلام [ فرزند پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ] بودرفتیم، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ابراهیم [ عـلـیه السلام ] راگرفته می بو سید ومی بوئید، وباردیگرکه نزد شان آمدیم دیدیم که ابراهیم [ عـلـیه السلام ] درحال جان کندن است، واشک از چـشـمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) جاری است.  

عـبـدالـرحـمـن بن عـوف( رضی الـله عـنه ) گـفـت: یـا رسـول الـلـه! شـُما هـم گریه مـیکنید؟ فـرمـودنـد:                                    ﴿ یـا ابـن عـوف! ایـن رحـمـت اسـت   سپس اضافه نموده و فـرمـودنـد:

       ﴿ چــشـم می گـِریـد ، ودل مـحـزون اسـت، وبـا آنـهـم بـجـُز آنـچـه که رضـای پـروردگـار اسـت ، چـیزی نـه مـیـگـوئـیـم، وَای ابـراهـیـم، مـا هـمـگـی درفـراق تـو مـحـزون وانـدوهـگـیـن هـسـتـیم

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه..  (رواءالبخاری 1303   )

              .  بـاب [24 ]: گـریـه کـردن در نـزد مـریـض  

       ( 663 ) ـــ ازعــبدالـلـه بن عـُمـر ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت :سـعد بن عـباده مریض گردیده و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) هـمراه عـبـدالـرحـمـن بن عـوف ، وسـعد بن ابی وقـاص، وعــبدالـلـه بن مـسـعـود( رضی الـله عـنهم ) به دیدنش رفتند، چون داخل گردیده ودیدند که اهل واقاربـش  به اطرافـش نشسته اند، پرسیدند:

       ﴿  آیـا فـوت کـرده اسـت ؟    گـفـتـند:نـه، یـا رسـول الـلـه! پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)گـریـسـته وچون گـِریۀ  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رادیدند،آنها نیز به گـِریه افـتادند،[ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)]فـرمـودنـد:         ﴿  آیـا نـشـنـیـد یـد که خـُـدا ونـد بـه اشـک چـشـم، وانـد وه قـلـب عـذاب نـکـرده ـ درحـالیکه به طرف زبان خود اشاره میکردند، فـرمـودنـد ــــ :

            ﴿  بـلـکـه بـه سـبـب ایـن اسـت کـه عـذاب کـرده ویـا رحـمـت مـیـکـنـد، ومـُرده بـسـبـب گـریـۀ اهـل واولادخـود تـعـذیـب مـیـگـردد

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه..  (رواءالبخاری  1304  )

              .  بـاب [25 ]:آنـچه که درمورد نـهی از: نـَوحـه وگـِریـه آمـده است   

       ( 664 ) ـــ از اُم عـطـیـۀ ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)درهنگام بـیعـیت ازما چنین تـعـهـُد گترفـتـندکه : نـوحـَه نـکـنیم ،وبه جـُزازپنج زن کس دیگری ازما به این عـهد وفـا نـکرد،[ که عبارت بودنداز]: اُم سـُلـَیم ، اُم عـلاء ،دختر ابی سـَیره هـمسر مـعـاذ، ودوزن دیگر ویا اینکه گـفـت: دُختر ابوسـَبره ، هـمسر مـعاذ ، ویک زن دیگر.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1306  )

              .  بـاب [26 ]: بـر خـاسـتـن بـرای جــِنـازه  

       ( 665 ) ـــ ازعـامـر بن ربـیـعـه ( رضی الـله عـنه )از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )روایت است که    فـرمـودنـد:

       ﴿  اگـر کـسی از شما جـنـازۀ رادیـده وهـمـراه جـنـازه روان نه گـردید، تـوقـف نـما ید تـاایـنـکـه از جـنـازه دُنـبـال شـود ـــ  یـا جـنـازه ازوی دُنـبـال گـردد [ مثلا بـه راه دیـگـری بـرود] ویـا پـیش ازایـنـکـه جـنـازه ازوی دُنـبـال گـردد، بـه زمـیـن گـذاشـتـه شـود

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .  (رواءالبخاری  1308  )         

               .  بـاب [27 ]:کسیکه برای جـِنـازه برخاسته است چه وقت بنشیـنید   

       ( 666 ) ـــ روایت است که ابو هـُریره ( رضی الـله عـنه ) بامـَروان درجـنازۀ اشتراک نموده بود، ودرحـالیکه دست مـروان به دستـش بود، پیش از آنکه جـنازه برزکین گذاشته شود، آن دو نفر نشستـند، ابـو سـعـید ( رضی الـله عـنه ) آمده ودست مـَروان راگرفته وگفت :برخـیز! وبـه خــُداونـد قـسم هـمین شخص[ یعـنی: ابو هـُریره ( رضی الـله عـنه )خوب میداند که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) مارااز نشستن پیش از گذاشتن جـنازه به زمین] نهی نموده اند، ابو هـُریره ( رضی الـله عـنه )گـفـت: راست میگوید.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1309  )

              .  بـاب [28 ]: کسیکه برای جنازۀ شخص یهودی به پاه خاسته است   

       ( 667 ) ـــ ازجـابر بن عـبد الـلـه ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت : جـنازۀ از پیشروی ما گذشت،

 پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برایش به پاه خاسته وماهم به پاه خاسته وگــفــتیـم : یـا رسـول الـلـه ! این جـنازۀ یـهـودی است ،فـرمـودنـد:  

           ﴿وقــتــیـکـه جــِنـازه رادیـدیـد ، بـر خـیـزیـد

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری 1311   )

              .  بـاب [29 ]: برداشتن جـِنازه مسئـولیت مردان است نه زنان  

       ( 668 ) ـــ ازابـو سـعـید خـِدری ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمـودنـد: 

         ﴿ وقــتیکـه جــنـازه آمـاده ومـردان آنـرا به شـانه هـای خـود بـر مـیـدارنـد اگـر شـخـص نـیکـو کــاری بـاشـدمـیـگویـد: مـرا زود تـر بـرسـانـید،و اگـر نـیکـو کــارنـبـاشـد مـیـگویـد: ای وای ! ایـن جــنـازه راکـجـا مـی بـریـد، آواز اورا هـر چـیـزی بـغـیـر از انـسـان مـِیـشـنـود، واگـر انـسـان بـشـنـود، بـیـهـوش مـیـشـود .

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری 1314   )

              .  بـاب [30 ]:شـتاب کردن دربردن جـِنـازه   

       ( 669 ) ـــ ازابـو هـُریره ( رضی الـله عـنه ) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  روایت است که فـرمـودنـد:                ﴿ دربـُردن جــنـازه شـتـاب کـُنـیـد، اگـر نـیکـو کـار بـاشـد، نـصـیـبـش خـیر ونـیکـوئی بـوده ، واورا زود تـر بـه آن خـیـر می رسـانـیـد، واگـر چـنـین نـبـاشـد ، شـَری راازدوش خـود بـرزمـین گـذاشـته اید

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه.  (رواءالبخاری  1315  )

               .  بـاب [31 ]: فـضـیـلت هـمـراهـی کـردن بـا جـِنـازه  

       ( 670 ) ـــ روایت است که چون برای ابن عـُمـر ( رضی الـله عـنهما ) گفتند که ابو هـُریره ( رضی الـله عـنه ) میگوید کسیکه با جـِنازه هـمراهـی کند، برایش یک قـیراط[ یعنی:به اندازۀ کوه[ اُحـُد] ثواب است، گـفـت: ابو هـُریره ( رضی الـله عـنه) برای ما خیلی حدیث روایت میکند، وعــائـیـشـه ( رضی الـله عـنها) گـفـتـۀ ابو هـُریره ( رضی الـله عـنه) را تـصـدیق نموده وگـفـت: از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شنیدم که این چیزرا مـیگـُفـتـند، و ابن عـُمـر ( رضی الـله عـنهما ) چون این راشـنید گـفـت:دربـدست آوردن قـیراطـها ی بـسـیاری کوتاهی کرده ایم.   

          حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه..  (رواءالبخاری 1324،1323   ) .

              .  بـاب [32 ]: کـراهـت مـسـجـد ساختن بربـالای قــَبر   

       ( 671 ) ـــ ازعــائـیـشـه ( رضی الـله عـنها)از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که درمرض موت خود فـرمـُودنـد:

        ﴿   خـُداونـد یـهـود ونـصـارارا لـعـنـت کـنـد کـه قــُبـور پـیـغـُمـبـران خودرا مـسـجـد سـاخـتـنـد                            [عــائـیـشـه ( رضی الـله عـنها) ] مـیـگـویـد: اگر همین سـبـب نه میـبود  قـبرآنـحـضـرت(صلی الله علیه وآلـه وسلم) را به جای بـرازندۀ قرارمــیدادند وبااینـهم  من می ترسم که روزی قبر شان مـسـجد ساخته شود.

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه..  (رواءالبخاری  1330  )

              .  بـاب [33 ]:نُماز خواندن برزنـیکه درحال نـِفـاس مـُرده   

       ( 672 ) ـــ ازسـَمـُرَةَ بن جـُندَب ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :پـُشت سر پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برزنیکه درحال نـفاس مـُرده بود ، نماز خواندم،و[پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) هنگام نـُماز خواندن] دروسط جـِنازه ایستادند.   

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1331  )

              .  بـاب [34 ]: خـواندن سورۀ ﴿ اَلـحـَمـدُ لـلـه برجـِنازه   

       ( 673 ) ـــ ازابن عـباس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که:دریکی ازجـِنازه ها سـورۀ  اَلـحـَمـدُ لـلـه راخوانده وگـُفت:       [ازاین جـهـت آن راخواندم]تامـَردُم بدانندکه این عـَمل سـُنت است.

          حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .  (رواءالبخاری  1335  )

              .  بـاب [ 35]:مـُرده صـدای کـَفـش پـا ه رامی شنود   

       ( 674 ) ـــ ازانـس بن مـا لـِک ( رضی الـله عـنه ) ازپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که فرمودند:         ﴿ شخص وقـتیکه درقـَبر گـُذاشـته شـده وهـمراهانـش بـرگـشـتـه ومیـروند، درحـالـیکـه هـنـوز صـدای کـفـشـهـای پِـای شـان رامـیشنـود، دو مـَلک نـزدش آمـده واورامی نـشـانـند،ازوی پـُرسـیده ومیگـویـند: تـوراجـع بـه ایـن شخـص کـه حـضـرت مـُحـمـَد(صلی الله علیه وآلـه وسلم)بـاشد، چـه مـیگـوئی؟ اومیگـوید مـن گـواهی مـیدهـم کـه او بـنده ورسـول خــُدا اسـت بـرایـش گـُفـته مـیـشودکـه : جـای خـودرادردوزخ نـگاه کـُن! که خــُداونـد عـوض آن به تـوجائی رادرجـَـنـت عـطافـرمـُوده اسـت، وهـمان است که جـَـنـَت ودوزخ هـردورا می بـیـند.

و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) می فـرمـا ینـد:

       ﴿ اگـر آن شـخـص کـافـر ویـا مـُنـافـق بـاشـد[ در جـواب سـوال آن دومَـلـَک] مـیگـویـد: نـه مـی دانـم ،مـن چـیزی را مـی گـُفـتـم کـه مـردُمـان مـی گـفـتـند، بـرایـش گـُفـته مـیـشودکـه : هـرگـز نـه فـهـمی ونـه  خـوانـی! بـعـد ازآن ضـربـۀ مـحـکـمـی دربـین دو گـوشـش مـیکـوبـنـد، وچـنـان فـریـادی مـیـکـشـد که هـمـۀ اطـرافـیـانـش بجـز از انـس وجـن صـدای اورا مـی شـنـونـد

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1338  )

              .  بـاب [36 ]: کـسیکه دفـن شـدن درسرزمین مـُقـدس رادوست می دارد   

       ( 675 ) ـــ ازابـو هـُریره ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : (مـَلـَکُ المـَوت نزد مـُوســی عـلـیهـمـاالـسـلام فـرستاده شد،چون نزدش آمـد،[ مـُوســی عـلـیه الـسـلام] باسـیـلی به رویـش زد،[ مـَلـَکُ المـَوت ] نـزد پـروردگــار برگشته وعرض نـمودکه : مـرانـزد بـندۀ فـرستادی که مـَرگ را نه می خواهد، خــُداونـد مـُتـعـال چـشـمـش را[ که به اثرسـیلی مـُوســی عـلـیه الـسـلام کورشده بود] به اوبرگـشـتانده وفـرمود: دوباره نـزد اورفته وبرایش بگو تادست خودراروی کـمـر گـاوی بگذارد، وبرایش به هـر موئی یکـسـال عـُمر داده مـیشود، [چون برای مـُوســی عـلـیه الـسـلام] این خبررسید، گـُفــت : پـروردگــارا! بعدازان چـه مـیشود؟ فـرمـود: بعدازان مـَرگ است، گـُفــت : پس هـمین حـالا باشد، واز خــُداونـد درخواست نمود که اورا به سرزمین مـُقـدس تامسافـۀ  یک سـنگ انداز دست، نزدیک سازد).                                                                                                      [ راوی] میگـوید: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

         ﴿  اگـر درآن سـرزمـیـن مـِی بـودم، قــَبـر[مـُوســی عـلـیه الـسـلام] راکـه درکـنـارراه، درنـزدیک تـپـۀ سـُرخ  رنـگـِی اسـت، بـه شـمـا  نشـان مـی دادم   

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1339  )

              .  بـاب [37 ]:  نــُمــاز بر شــهــیـد   

       ( 676 ) ـــ ازجـابر بن عـبدالـلـه ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شـُهـدای [اُحــُد ] رادونفر دونفر باهم دریک جامه کـفن کرده ومی پرسیدند:

       ﴿ کـُدام یـک  شـان قـُرآن رابـیـشـتر یـادداشـتـنـد؟ وچون یکی شان را نشان می دادند، اورا پـیشتر به لـحـَد داخل کرده ومـیفـرمـودنـد:

      ﴿ مـن بـرای ایـنـهـا درروز قـیـامـت شـهـادت خـواهـم داد ، وامـر کردند که آنهارا باخـونهای شان دفـن نمایـند، وآنهارا غـُسل نـداده ونـُماز برآنها نـخـوانند.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1343  )

              .  بـاب [38 ]: اگر کودک، مـُسـُلمان گردیده وبـمـیرد، آیا براوباید نـُماز خوانده شود؟    

                                              وآیا کودک به اسلام دعوت می شود    

       ( 677 ) ـــ ازعـُقـبـة بن عـامـِر ( رضی الـله عـنه) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)روزی رفـته وبر شـُهـدای [اُحــُد ]مانندیکه برمـُرده نـُماز خوانده میشود، نـُماز خوانده وبر گـشـتند، بعد ازآن، با لای مـُنبربالاشده و فرمودند:        ﴿ مـن از شـُمـا سـبـقـت نـمـوده وپـیـشـتـر خـواهـم رفـت ، وبـرای شـُمـا شـهـادت خـواهـم داد، وبه خــُدا ونـد قـسـم اسـت که :هـمـین الأن بـطرف حـوض خـود[ یعنی : حـوض کـوثـر]نـگـاه مـیـکـُنـم، وکـلـیـد گـنجـهای روی زمـین بـرایم داده شـده اسـت ، وبه خــُدا ونـد قـسـم اسـت ازیـنـکـه بـعـد از مـن دوبـاره بـه شـِرک بـر گـردیـد نـمـیـتـرسـم ، ولـی ازیـن مـیـتـرسـم کـه دربـدسـت آوردن دُنـیـا بـاهـم بـهـم چـشـمی بـر خـیـزیـد  

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .  (رواءالبخاری  1344  )

        ( 678 ) ـــ ازعـبـدالـلـه بن عـُمـر ( رضی الـله عـنهمـا) روایت است که: عـُمـر ( رضی الـله عـنه) با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) وگـُروهی ازصـحـابـه نزد ( ابن صَـیـاد )[ که طـفل جـادوگـری ازقـوم یـهـود بود، وادعـای نـبـُوَت مـیکرد ] رفـتـند، ودیدندکه اوبا طفلان دیگردرنزدیک پـُشـتۀ( بـنی مَـغـا لـَه) بازی مـیکند، و( ابن صَـیـاد ) دراین وقت نزدیک به بلوغ بود، واو از آمـدن ایـشان تا وقـتیکه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بادست خود به شـانه اش نـزدند، خـبر نـشده بود ، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برایش گـفـتـند:

        ﴿   آیـا بـر ایـنـکـه مـن پـیغـمبـرخُـدا یـم اعـتـراف مـیـنـمـائـی ؟

( ابن صَـیـاد ) برای پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) گـفـت: آیـا تـوبراینکه من پـیـغـُمـبر خــُدایـم اعـتراف می نـمائی؟    پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) سـُخنـش رارد کـرده و فرمودند:

        ﴿ مـن  به خــُدا، وهمـۀ پـیغـمبـر انـش ایـمـان دارم وازاوپـُرسـیِدنـد : ﴿   تِِوچــه مــی بـیـنـی ؟

 ( ابن صَـیـاد ) گـفـت : آنکه برایم می آید، گـاهی راست وگـاهی دروغ مـیگوید، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند کـه :

     ﴿  کــارتــو درهــم وبـر هـم اسـت  سـپـس بـرایش گـفـتـنـد:  

       ﴿  مـن چـیـزی را پـنـهـا کـرده، وتـو[ بـرایـم بـگـو کـه آن چـیز چـیـسـت]؟

( ابن صَـیـاد ) گـفـت : چـیـزی را کـه پـنـهـان کـرده اید ( دُخ )است،

 پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند :

     ﴿  پـسـت شـو!ازحـد خـود تـجـاوزمـکـُن   

عــُمـر( رضی الـله عـنه )گـفـت: یـا پـیغـمبـرخـُـدا! بـگـذار تا گردنـش رابـزنم، پـیغـمبـرخـدا صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

        ﴿  اگـر آنـچـه مـیگـویـد راسـت بـاشـد، تـونـسـبـت بـه اوکـاری کـرده نـه مـیـتـوانی، واگـر[ دروغ گـُفـتـه ] وچـنـیـن نـبـاشـد از کـُـشـتـنـش فـائـیدۀ نـیـسـت  

و عـبـدالـلـه بـن عــُمـر( رضی الـله عـنهما )میگـوید: پس ازین واقعه،  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) با اُبـی بن کعب  ( رضی الـله عـنه) به نـخـلستانی که (ابن صـیاد) دران بود، رفـته ، ومـیخواسـتـند بطور پـنهانی از(ابن صـیاد) پـیش ازآینکه ایـشان را بـبـیـند ، چِـیزی بـشـنوند ،  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) (ابن صـیاد) رادیدند که درزیرقـطـیـفۀ که دارای علائـیم خاصی بود خوابـست ، مادر(ابن صـیاد) پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رادید که به تـنـۀ درخـتان خودرا پـنهان می نمایند، (ابن صـیاد) را صـدازده وگـفـت: یا صـاف [ نام اصلی(ابن صـیاد) صـاف بود]! مـُحـَمـَد(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آمـده است! پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

      ﴿  اگــر [مـادرش]اورا مـیگـُذاشـت، کـار [ابن صـیاد] آشـکـارا مـی شـد

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1355 ،1354  )

       ( 679 ) ـــ ازانـس ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت :جوانی ازقوم یهود خدمت پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)رامیکرد، آن جوان مریض گردید، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به عیادتـش رفـتـند، بالای سـرش نشـسـته و فرمودند:

        ﴿ مــُسـُلمـان شـو ! آن جوان بطرف پدرش که آنجانشـسـته بود نـگـاه کرد، پـدرش گـفـت: گـفـتۀ ابـوالـقاسـم (صلی الله علیه وآلـه وسلم) راقبول کن! آن جوان مـُسـُلمان گردید، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بـیرون شـده وفرمودند:                   ﴿ ثــنـا وسـتـایـش بـرای خــُدائیکـه اورا از آتـش دوزخ نــجـات داد

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1356  )

        ( 680 ) ـــ  ازابـو هـُریره  ( رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

         ﴿هـیچ طفلی نیست که به دنیا آمده وبه ایمان فـطـری خـود نـباشـد، بعـدازان پـدر ومـادراست که آن طفـل رایهـودی، یا نصرانی ویا مـجوس بارمی آورند، این ماننـدآن است که حـیـوان دراول بطـور کامل به دنـیا می آید، مگـردیـده ایـد که مثلأ: حـیـوانی گـُوش بـُریـده به دنـیاآمـده باشـد؟ و ابـو هـُریره  ( رضی الـله عـنه) این آیۀ مبارکه را تلاوت نمود:

﴿  پـیـروی کـُن از دیـنی که خــُداوند مـَردُمـان را فـطـرتـأ [ مـوافـق] بـر آن دیـن خـلـق کـرده اسـت،در[ قـانـون ] خـلـقـت خــُدا[ تـغــیـیر] وتـبـدیـلی نـبـوده وایـن هـمـان دیـن مـحـکـم واسـتـوارااسـت.    

  حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه..  (رواءالبخاری   1359 )

آیـۀ مـُبارکه را با ترجمه وتفسیر مکمل آن بازنمـوده تلاوت فـرمائید.

{{{{{{{{{{{{{{{{

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم [

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغازآیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیزظاهرمیشود.

              روم |ـــــکلِک1- سوره: 30 , آیه: 30

        ﴿30:30 ﴾﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ 

          لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ  

           ﴿  روي خود را متوجه آئين خالص پروردگار كن اين فطرتي است كه خداوند انسانها را بر آن آفريده دگرگوني در آفرينش خدا نيست اين است دين و آئين محكم و استوار ولي اكثر مردم نمي‏دانند.

  ﴾﴿30:30    then set your face upright for religion in the right state-- the nature made by allah in which he has made men; there is no altering of allah's creation; that is the right religion, but most people do not know﴿

   {{{{{{{{{{{{{{{{

 

              .  بـاب [39 ]: وقتیکه مُشرک دروقت مرگ ﴿ لا اِلـهَ اِلاَ الـلـهُ بـگوید       

       ( 681 ) ـــ ازمـُسَـیـیـِـب بن حـَزن ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :دروقت وفات ( ابــوطـالـب ) پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم)نزدش رفته ودیدند که: ( ابـو جـهل ابن هـِشام)،و( عـبـدالـلـه  بن اَبـی اُمـیـه بن مـغـیره) نزدش نشـسته اند، پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) برای ( ابــوطـالـب ) گـُفـتـنـد:  

          ﴿  ای عـمـوی مـن! ﴿ لا اِلـهَ اِلاَ الـلـهُ بـگو تـا بـه سـبـب ایـن کـلـمـه بـرای تـو درنـزد خــُداونـد شـهـادت بـدهـم

ابـو جـهل  و عـبـدالـلـه بن اُبـی اُمــیـه بـرایـش گــُفـتـند ای ابـوطـالب! آیا ازدین عـبـدالـمـُطـلـب برمیگردی؟ وآنـقدر پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) کـلـمـۀ شـهادت را به او پـیشنهاد کردند وآنها همان سـُخن خودرا تکرار نمودند، که ابوطالب اخیرأ گـُفت که او : بردین عـبـدالـمـُطـلـب است، واز گـُفـتن  ﴿ لا اِلـهَ اِلاَ الـلـهُ اباءور زید، پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

           ﴿ بـه خــُداونـد قـسـم بـرایـت تـا وقـتـیـکـه مـنع نـشـوم طـلـب آمـُرزش خـواهـم نـمـود ، وهمان بود که خــُداونـد این آیـه رانازل فرمود که:

         ﴿  بـرای پـیـغـُمـبر ومـُسـُلمانـان مـنـاسـب نـیـسـت کـه برای مـُشـرکِیـن  ـــ بعـد از ایـنـکـه بـرای آنـها ثـابت شد کـه مـُشـرکـین اهـل دوزخ هـسـتـنـد ـــ طـلـب مـغـفـرت نـمـایـنـد، وگـرچـه آن مـُشـرکـیـن از خـویـشـا ونـدان ووابـسـتـگـان شـان بـاشـند

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .  (رواءالبخاری  1360  )

آیـۀ مـُبارکه را با ترجمه وتفسیر مکمل آن بازنمـده تلاوت فرمائید.

{{{{{{{{{{{{{{{{

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم [

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغازآیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیزظاهرمیشود.

|تـوبـه| ــکلِک - سوره: 9 , آیه: 113

          ﴿9:113 ﴾﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

           ﴿9:113 ﴾﴿  براي پيامبر (صلي اللّه عليه و آله و سلّم) و مؤ منان شايسته نبود كه براي مشركان (از خداوند) طلب آمرزش كنند، هر چند از نزديكانشان باشند، پس از آنكه بر آنها روشن شد كه اين گروه اصحاب دوزخند.

 ﴿9:113        it is not (fit) for the prophet and those who believe that they should ask forgiveness for the polytheists, even though they should be near relatives, after it has become clear to them that they are inmates of the flaming fire﴿

          {{{{{{{{{{{{{{{{

 

     .  بـاب [40 ]: کسیکه برسر قـبرموعظه نموده ودیگران به اطرافش نشـسته اند   

       ( 682 ) ـــ از عــلـی ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :در(بـقـیع غــَرقـَـد ) درجـنازۀ اشتراک نموده بودیم که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آمده ونشـستند، ماهم به اطراف شان نشـستیم، باخود عـصـاراآهـسـته آهـسـته به زمین زده و فرمودند:

         ﴿هـیـچـکـس وهـیـچ نـفـَـس کـَـشی نـیـسـت ، مـگـر ایـنـکـه جـایـش دربـهـشـت ویـا دوزخ مـُعـیـن گـردیـده، ودرمـوردش نـوشـتـه شـده اسـت کـه : آن شـخـص بـد بـخـت ویـاخـوش بـخـت اسـت

شخصی گـُفـت: یـارسـول الـلـه![ چون موضوع چنین است ]آیا نباید برآن نوشته اتکاه نموده وکار وعمل را بگذاریم؟ کسیکه از ما ازاهل سعادت باشد، خود به خود بطرف عمل اهل سعادت سوق داده میشود،و کسیکه از اهل شقاوت باشد، خود به خود بطرف عمل اهل شقاوت خواهد رفت، فرمودند:

       ﴿ اهـل سـعـادت بـطـرف عـمـل اهـل سـعـادت توجـیـه گـردیـده واهـل شـقـاوت بـطـرف اهـل شـقـاوت توجـیـه مـیگـردنـد     وسـپس این آیـۀ مـُبـارکـه را تلاوت نمودند:

           ﴿ پـس کـسـیـکـه [ صـدقـه ] داده وپـر هـیز کـاری نـمـایـد ، وکـلـمـۀ شـهـادت را تـصـدیـق کـنـد ،اورا بـسـوی آسـا یـش تـوفـیـق مـیـدهـیـم ، وکـسـیـکـه بـُخـل ورزیـده واسـتـغـنـا نـمـایـد، وکـلـمـۀ شـهـادت را تـکـذیـب کـنـد ،اورا بـسـوی دشـواری رهـنـمـون مـیـشـویـم

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه..  (رواءالبخاری  1362  )

آیـۀ مـُبارکه را با ترجمه وتفسیر مکمل آن راباز نمـوده تلاوت فرمائید.

{{{{{{{{{{{{{{{{

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم [

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغازآیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیزظاهرمیشود.

 للیلــــکلِک|- سوره: 92 , آیه: 5

                                            ﴿ 92:5﴾﴿فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى

                    ﴿ 92:5﴾﴿ اما آن كس كه (در راه خدا) انفاق كند و پرهيزگاري پيش گيرد.  

﴾﴿ 92:5then as for him who gives away and guards (against evil), ﴿

 {{{{{{{{{{{{{{{{

 

              .  بـاب [41 ]: انـچه که دربـارۀ قــاتـِل آمـده است   

       ( 683 ) ـــ ازثــابـت بن ضـَحـاک ( رضی الـله عـنه ) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که فرمودند:

           ﴿کـسـیـکـه ازروی قـصـد و بـه دروغ به دیـن دیـگـری غـیـر ازدیـن اسـلام قـسـَم می خـورد، او هـمـان چـیزی اسـت کـه گـُفـته اسـت، وکـسـیـکـه خـودرا بـه آهـنی مـیـکــُشد، بـهـمـان آهـن درآتـش دوزخ عــذاب مـیگـردد

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه..  (رواءالبخاری  1363)

       ( 684 ) ـــ ازجــُنـد َب ( رضی الـله عـنه)از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که فرمودند:

           ﴿  شـخـصـی زخـمـی گـردیـد[ تـحـمـُل درد را نـکـرده] وخـودراکــُشت، خــُداونـد مــُتـعـال فـرمـود: این بـنده ام پـیش از آنـکه مـن اورا بـکـُشـم خـودراکــُشت، ومـن بـهـشـت را بـر اوحـرام گـردانـیدم

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه..  (رواءالبخاری  1364 )

       ( 685 ) ـــ از ابـو هـُریره  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

         ﴿  کسـیـکـه خـودراخـفـه نـمـایـد ،درآتـش خـفـه مـیـگـردد، وکسـیـکـه خـودرابـه حـربـۀ زده وبـکـُـشد، به هـمــان طـریق درآتـش دوزخ عـذاب مـیـگـردد

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .  (رواءالبخاری 1365 )

 

              .  بـاب [42 ]:تـوصـیف نمودن از مـُرده   

       ( 686 ) ـــ ازانـس ( رضی الـله عـنه) روایت است که : [صـحـابـه( رضی الـله عـنهم) جـِنـازۀ رادیده وازوی به خوبی یادکردند، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند: ﴿واجـب گـردیـد  بعدازان آنـهاجـِنـازۀ دیگری رادیده وازوی به بدی یادکردند، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند: ﴿واجـب گـردیـد    عــُمـر ( رضی الـله عـنه) پـُرسید: چـه واجـب گـردید ؟ فرمودند:

        ﴿آنـکـه از وی بـخـوبـی یـاد گـردیـد، جـنـت بـرایـش واجـب گـردیـد، و آنـکـه از وی بـه بـدی یـاد گـردیـد، دوزخ بـرایـش واجـب گـردیـد ، شـُمـا شـاهـدان خــُداونـد درروی زمـین هـسـتـیـد

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1367  )

        ( 687 ) ـــ ازعــُمـَربن خـِطـاب ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

          ﴿هـر مـُسـُلمـانـیکـه چـهـار نـفـر به خـوبی اش شـهـادت دهـنـد ، خــُداونـداورابـه بـهـشـت داخـل مـیـسـازد                گـُفـتیم اگر ســه نفر شـهـادت دهـنـد ، فرمودند:

           ﴿  و[لـو آنـکـه] ســه نفر شـهـادت دهـنـد ، گـُفـتیم اگر دو نفر شـهـادت دهـنـد ، فرمودند: ﴿ و[لـو آنـکـه] دو نـفـر شـهـادت دهـنـد ،

ولـی از شـهادت دادن یـک نـفر از ایـشان پـُرسان نـکردیم.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1368  )

              .  بـاب [43 ]: آنـچه که درمورد عــذاب قــبر آمـده   

       ( 688 ) ـــ ازبـَرَاء بن عـازب ( رضی الـله عـنهما)از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )روایت است که فرمودند:

           ﴿  هـنـگـامـیکـه  مـُسُلمـان درقـبـرش نـشـانـده شـود،[ دومـَلـَک ] نـزدش آمـده، ودرین وقـت شـهـادت مـیدهـدکه: ﴿ ( لااِ لـلـه َ اِلا الـلـهُ ، وَ اَنَ مـُحـَمـَدَآ رَسـُولُ الـلـهِ ) وایـن هـمـان قـول خــُداونـد مـُتـعـال اسـت کـه مـیفـرمـایـد:

         ﴿ خــُداونـد کـسـانـی راکـه ایـمـان آورده انـد، بـر قـول ثـابت، اسـتـوارنـگـهـمـیـدارد

                    حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری 1369   ) 

آیـۀ مـُبارکه را با ترجمه وتفسیر مکمل آن بازنمـوده تلاوت فرمائید.

{{{{{{{{{{{{{{{{

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم         [

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغازآیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیزظاهرمیشود.                                           |ابراهیم|ــکلِک           14:27  

             ﴿ 14:27﴾﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ

          ﴿ 14:27﴾﴿ خداوند كساني را كه ايمان آوردند بخاطر گفتار و اعتقاد ثابت شان ثابت قدم مي‏دارد، هم در اين جهان و هم در سراي ديگر، و ستمگران را گمراه مي‏سازد (و لطف خود را از آنها بر مي‏گيرد) و خداوند هر كار را بخواهد (و صلاح بداند) انجام مـيدهـد.   

﴾﴿ 14:27allah confirms those who believe with the sure word in this world's life and in the hereafter, and allah causes the unjust to go astray, and allah does what he pleases﴿

              {{{{{{{{{{{{{{{{

       ( 689 ) ـــ ازابن عـُمـر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)بـَسَـر وقـت  اهـل قـلـیـب [اهـل قـلـیـب: هـمـان مـُشرکینی اند که:درجنگ بـَد ر کـُشته شده وبه گـودالـی انداخته شدند] آمـده و فرمودند:

       ﴿  آیـا آنـچـه راکـه خــُداونـد مـُتـعـال بـشـُمـا وعـده داده بـود، بـطـور حـقـیقی بـشـُمـارسـید ؟

کـسی از ایشان پرسید:بـامـُردگان صحبت میکنید؟ فرمودند:

      ﴿  شـُمـا از ایـنـهـا بـهـتر نمـیـشـنوید، مـُنـتهـی ایـنهـا سـُخـن نه مـیگـویـند

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .  (رواءالبخاری   1370 )

        ( 690 ) ـــ ازعــائـیـشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

        ﴿ ایـنـهـا [ یعنی :مـُردگـان] آنـچـه راکـه بـرای شـان مـیـگــُفـتـم، اکـنـون درک مـیـکـنند و خــُداونـد مـُتـعـال مـی فـرمـاید: تـو [ای مـُحـَمـَد]به مـُردگان چـیزی را شـنـوانـده نمـیـتـوانـی

 آیـۀ مـُبارکه را با ترجمه وتفسیر مکمل آن بـازنمـوده تلاوت فرمائید.

{{{{{{{{{{{{{{{{

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم         [

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغازآیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیزظاهرمیشود.                                                                                                                                                          | نـَمـل|ـــکلِک27:80                    

              ﴿27:80   إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ  

                            ﴿27:80﴾﴿  تو نمي‏تواني سُخـنت را به گوش مردگان برساني و نمي‏تواني كـَران را هنگامي كه روي بر مي‏ گردانند و پشت مي‏ كنند صدا كني!

 ﴿27:80           surely you do not make the dead to hear, and you do not make the deaf to hear the call when they go back retreating﴿

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

         حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه..  (رواءالبخاری  1371  )

       ( 691 ) ـــ ازاســمـاء دُختر ابو بکرصـدیق ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) خــُطـبـه داده ودر خــُطـبـۀ خـودازفـِتـنـۀ کـه انـسـان درقـَبـر بـه آن مـواجـه مـی گـردد، یـاد نـمـودند، چـون از چـنـیـن چـیز هـایـاد کـردنـد، مـُسـُلمـانـان بـه آواز بـلـنـد فـریـاد زدنـد .

                  حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری 1373   )

              .  بـاب [ 44]:پـنـاه جـُسـتن به خـُدا از عـذاب قــبر   

       ( 692 ) ـــ ازابـو ایـو ب ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هنگامیکه آفتاب هـمـوارگردیده بود[ازخانه] برآمده وآوازی را شنیدند، فرمودند:

           ﴿ ایـن شـخـص یـهـودی اسـت کـه درقـَبـرش عـذاب مـیگـردد

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری   1375 )

       ( 693 ) ـــ از ابـو هـُریره ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بـطـور دائـیم دُعــا مـیکـردنـد کـه:

           ﴿ اَلـلـهـُمَ اِنـیِ اَعـُوذ ُ بـِکَ مـِن عـَذابِ الـقـَبـرِ، و َ مـِن عـَذابِ الـنـارِ، وَ مـِن فـِتـنَـةِ الـمـَحـیـا                              وَالـمـَمـاتِ، وَمـِن فـِتـنَـةِ الـمـسیـحِ الـدَجـَالِ 

     حدیث نبوی ص کتاب  جـِنـازه.  (رواءالبخاری   1377 )

 

              .  بـاب [45 ]:برای مُرده درصُبح وشام مأ وا ومـسکـنـش نشان داده می شود   

       ( 694 ) ـــ ازعـبدالـلـه بن عـُمر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

         ﴿ کـسـیـکـه فـوت نـمـود، جـایـگـاه ابـدی اش صـُبح وشـام بـرایـش نـشان داده مـیشـود، اگـر از اهـل جـَنـت بـاشـد، جـای اهـل جـَنـت ،واگـراز اهـل دوزخ بـاشـد، جـای اهـل دوزخ ،وبـرایش گـُفـتـه مـیشـود، کـه:این هـمـان جـائی اسـت کـه خـُـداونـد      بـعـد اززنـده شـُدن درروز قـیامـت بـرای تِو آمـاده کـرده اسـت.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری 1379   )

              .  بـاب [46 ]: آنچه درمورد اولاد مـُسُلمانان آمـده است  

       ( 695 ) ـــ ازبـَرَاء ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت :چـون ابــراهــیـم عـلـیـه الـسـلام [ فـرزند پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) وفـات یـافـت پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

         ﴿  بـرایـش درجـَنـت شـیـر دهـنـدۀ اسـت  

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1382  )

              .  بـاب [47 ]: آنچه درمورد اولاد مـُشرکین آمـده است  

       ( 696 ) ـــ ازابن عـباس ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت :از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)دربارۀ [ سـرنوشت]اولاد مـُشرکین پـُرسان شد، فرمودند:

          ﴿ هــنگـامـیـکـه خــُداونـد آنـهـارا خـلـق کـرد، بـه آنـچـه کـه آنـهـا مـیـکردنـد، دانـا تـر بـود.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1383  )

              .  بـاب :   

       ( 697 ) ـــ ازسـَمـُـرَ ة بن جـُنـدَب ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بعد از اینکه نُماز صبح را اداء میکردند روی خودرا بطرف مانموده ومیـپـرسیدند:

        ﴿  کـُدام کـسی از شـُمـا دیـشـب کـُدام خــوابـی دیـده اسـت ؟

[راوی ]مـِـیگـویـد: اگر کسی خــوابی دیده بود، خـواب را تعریف میکرد ،و[پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ]مِی فرمودند:   ﴿ مــا شــا ء الـلـه .

روزی ازمایان پرسـیـدنـد: ﴿ کـسی از شـُمـا خــوابـی دیـده اسـت ؟   گــُفـتـیم: نــه ، فرمودند:

         ﴿ ولـی مـن دیـشـب درخـواب دیـدم کـه دو نـفـرنـزدم آمـده ودسـتـم راگـرفـته وبه سـرزمـیـن مـُقـدسی بـردنـد ، درآنـجـا شـخـصـی رادیـدم کـه نـشـسـته وشـخص دیـگری نـزدش ایـسـتـاده ودردسـتـش حـربـۀ آهـنـیـنـی اسـت ،آن حـربـه را بـه یـک طرف رُخـسـار آنشـخص نـشـسـتـه فـروبـُرده تـاجـائـیـکـه از پـُشـت سـرش بـیـرون مـیـشـود ، بـاز بـطرف دیـگـررُخـسـارش       چـنـیـن  مـیـکـُنـد، طـرف اولـی رُخـسـارش بـه حـالـت اولـی بـرگـشـتـه و آنشـخص بـازهـمـان کـاررا تـکـرار مـیـنـمـایـد ، گـفـتـم : ایـن چـه کـاراسـت ؟ گـفـتـنـد: بـیـا کـه بـرویـم!

بـا آنـها حـرکـت کـرده تـا بـه شـخصی رسـیدیـم کـه بـه پـُشـتـش انـداخـتـه شـُده ،وشـخص دیـگـری بـالای سـرش ایـسـتـاده بـا تـَبـر و یـا تـخـتـه سـنـگی بـه سـرش مـیـکـوبـد، سـنـگ بـه غـَـلـط می اُفـتـد، آنشـخص ایـسـتـاده بـه عـقـب سـنـگ مـیـرود ووقـتـی بـر مـیگـردد کـه سـر ایـن شـخص بـه حـالـت اولـی اش بـرگـشـتـه اسـت ، درایـن وقـت دو بـاره آن سـنـگ را بـه سـرش مـیـکـوبـد،  پـرسـیـدم : ایـن کـیـسـت ؟ گـفـتـنـد: بـیـا کـه بـرویـم!

بـا آنـهارفـتـه تـا بـه گـُـودال تـَـنـورمـانـنـدی رسـیدیـم ، کـه سـر آن گـودال تـنـگ وپـایـانـش کـلان وفـراخ بـود، درآن گـودال آتـشـی را افـروخـتـه بـودنـد ، چـون آتـش زبـانـه مـیکـَشـید [ا شـخصا صی را کـه درآن گـُـودال بـودنـد ] بـاخـود بـلـنـد مـیکـرد، تـا جـائـیـکـه نـزدیـک بـود از آن تـَـنـورخـارج گـردنـد،وبـاز چـون آتـش فـروکـش مـی کـرد، دوباره بـداخـل تـَـنـور بـر مــی  گـشـتـنـد ، وکـسـانـی کـه درین تـَـنـوربـودنـد مـَردان وزنـانـی بـرهـنـۀ بـودنـد، ، پـرسـیـدم : ایـنهـا کـیانـنـد ؟ گـفـتـنـد: بـیـا کـه بـرویـم!

بـا آنـهارفـتـه تـا بـه جـوئی رسـیدم  کـه درآن خـون جـریـان داشـت، دیـدیم کـه شـخـصـی درداخـل آن جـوی ایـسـتاده ــــ (یـزیـد) و( وهـَب بن جـَـریـر)از(جــریـر بن حـازم ) روایـت مـیـکـُنـند کـه گــُفـت : ــــ  وبـر کـنـار آن جـوی خـون، شـخص دیـگـری ایـسـتاده ودر نـزدش سـنـگـهـائی اسـت ، چـون شـخص داخـل جـوی مـی خـواهـد از جـوی بـیـرون شـود، شـخص کـنـار جـوی بـه یـکی ازآن سـنـگـهـا به دهـنـش مـیـکـوبـد، وآن شـخص داخـل جـوی دوبـاره بـه جـائیـکـه بـود، پـر تـاب مـیـگـردد، گـفـتـم : ایـن چـه کـاری اسـت ؟ گـفـتـنـد: بـیـا کـه بـرویـم!

بـا آنـهارفـتـم تـا بـه چـمـن زارسـَبـزی رسـیدیـم ، دران چـمـن زار، درخـت بـزرگی بـود، درپـای آن درخـت پـیـر مـَردی بـا عـِدۀ از اطـفـال نـشـسـتـه بـودنـد، ودران جـا شـخصی دیـگـری را دیـدیـم کـه درنـزدیـک درخـت نـشـسـتـه ودر پـیـش رویــش آتـشـی اسـت، وآن آتـش را بـر مـی افـروزد، دو نـفـر هـمـراه مـن ،مـرا بـالای درخـت بـُردنـد، وبـر بـالای درخـت مـرا بـه خـانـۀ داخـل نـمـودنـدکـه خـانـۀ زیـبـا تـر از آن را نـدیـده بـودم، دران خـانـه مـردان پـیـر، جـوانـان ،اطـفـال ، وزنـهـا [ نِشـسـتـه ] بـودنـد، سـپـس مـرااز آن خـانـه بـیـرون کـرده، وبـه قـسـمـت بـالاتـر درخـت بـه خـانـۀ دیـگـری بـُردنـد کـه از خـانـۀ اولـی بـهـتـر وزیـبـا تـر بـود، دریـن خـانـه نـیـز مـردان پـیـرو جـوانـانی وجـود داشـتـنـد، بـرای آن دونـفـر گـفـتـم : تِمـام شـب مـرا این طرف وآن طـرف دوردادیـد، اکـنـون مـَرا از[ اسـرار] چـیز هـای راکـه دیـدم بـا خـبـر سـازیـد، گـفـتـنـد: خـوب.          آن شـخصی کـه گـوشـۀ دهـنـش را پـاره مـیـکـردنـد، شـخص دروغـگـوئی اسـت کـه دروغ میـگـفـتـه ، وایـن دروغـهـایـَش را      جـمـع نـمـوده تـا آنـکـه سـر تـاسـرآفـاق را گـرفـتـه اسـت، وتـا روز قـیـامـت هـمـان عـذاب وی ادامـه خـواهـد داشـت، وآن کـسی کـه سـرش را بـه سـنـگ مـیکـوبـیدنـد، شـخصی اسـت کـه خــُداونـد قــُرآن رابه وی آمـوخـتـه، ولی او درشـب غـافـل از قــُرآن خـوابـیـده وروز بـه آن عـمـل نـه کـرده اسـت، وکـسـانـی را کـه درداخـل تـَـنـُوردیـدی ، مـردُمـان زنـاکـار انـد، وآنـکـسـی را کـه درداخـل جـوی دیـدی ، اشـخـاص سـُود خـوارانـد، و پـیـرمـردی کـه درزیـر درخـت نـشـسـتـه بـود، ابـراهــیـم عـلـیـه الـسـلام، واطـفـال نـزد او: اولاد مـردُمـان هـسـتـنـد، وآنـکـه درنـژدش آتـش بـود، دربـان دوزخ بـود، خـانـۀ اولـی کـه داخـل شـدی، خـانـۀ عـمـوم مـُـسـُلمـانـان، واین خـانـه، خانـۀ شـُهـدا اسـت، ومـن جـِبـرئـیـل، وایـن مـیـکـا ئـیـل اسـت .            بـرایـم گــُفـت: سـرت را بـالا کـُن!سـرم را بـالا کـرده ودیـدم کـه دربالای سـرم مـانـند ابـری اسـت، گــُـفـتـنـد:  ایـن مـنـزل تـو اسـت ، گــُفـتـم : ا جـازه بـدهـیـد کـه داخـل خـانـۀ خـود شـوم، گــُـفـتـنـد: هـنـوز از عــُمـر تـو چـیـزی بـاقـی مـانـده وآن را کـامـل نـه کرده ئی، وچـون بـقـیـۀ عــُمـر خـود را کـامـل نـمـائی به خـانـه ات خـواهـی آمـد.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .  (رواءالبخاری   1386 )

               .  بـاب [48 ]: مــَرگ نـا گـهـانـی  

       ( 698 ) ــ ازعــائِـیـشـه (رضی الـله عـنها) روایت است که:شـخـصـی برای پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)گـُفـت:  مـادرم بـطـور نـاگـهـانِی مـُرد وفکر مـیکــُنم اگر مـجال سـُخن زدن می یافت، چـیزی صـدقـه می داد، اگر من عوضـش صـدقـه  بدهم برایش مـُنفعت خواهد داشت ؟ فرمودند: ﴿  بــلـی .      

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1388  )

              .  بـاب [49 ]:آنچه که دربارۀ قـَبر پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  وابو بکرصدیق

                                            وعــُمـَـرخــطــاب (رضی الـلـه عـنـهـمـا) آمـده است   

       ( 699 ) ـــ واز عــائِـیـشـه ( رضی الـله عـنها) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درایـام مـریـضی خود می پـُرسیدند که:

        ﴿ امــروز مـن درکـُجـا یـم[ یعـنی : درخـانـۀ کـُدام یـک ازازواج مـُطـَهـرات مـی بـاشـم] وفـردا کــُجـا خـواهـم بـود           وغـرض شـان آن بود که درخـانۀ عــائِـیـشـه ( رضی الـله عـنها) بـیـشـتر بـمـانـند، وچـون روز نـوبـت مـن رسـید، خــُداونـد روح شـان را درحـالـیـکـه بـه سـیـنه ام تـکـیـه داده بـودنـد قـبـض نـمـود ، ودر خـانـه ام دفـن گـردیـدنـد.

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1389  )

       ( 700 ) ـــ ازعــُمــر خـطـاب ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) دروقـت وفـات خـود ازیـن شــش نـفـر راضـی بـودنـد، ایـن  شــش نـفـررانـام بـُرد: عــُثـمـان ،وعـلـی ،وطـلـحـه ،وزُبـیـر، وعـبـدالـرحـمـن بـن عـوف ، وسـعـد بـن ابـی وقـاص ( رضی الـله عـنهم).

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه ..  (رواءالبخاری  1392  )

              .  بـاب [50 ]:آنچه که نـسـبـت به مــُردگــان مـمـنــوع است   

       ( 701 ) ـــ از عــائِـیـشـه ( رضی الـله عـنها) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:             ﴿  مـُردگـان را دشـنـام نـدهـیـد، زیـرا ایـشـان بـه سـر نـوشـت اعـمـال خـود رسـیـده انـد .

         حدیث نبوی ص کتاب جـِنـازه .  (رواءالبخاری  1393  )

 {{{{خـتـم کتاب 23{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved