آیات مبارک درخصوص ذرات مادی جهان

                                     

       پیشگفتار:  خوانند گان عزیز! تشریح علمی یاسائینسی ذرات مادی را درتحت عنوان ذرات مادی جهان ملاحظه نمودید که درتوضیح بعضی نکات آن یک یک آیات مبا رک نیزآمد .ولی ازآنجا که بنیاد ساختاری تمام جهان اعم اززیروح ویا غیر  زیروح راذرات ابتدائیۀ جهان تشکیل می دهد وجها ن آن اندازه وسیع وپهناور است که نمی توان تمامی رازهای پوشیدۀ خلقت را دریک یاچند آیۀ مبارک آشکار ساخت و قرآن مجید برای تشریح وآشکارسازی این یا آن ماهیت ، خواص و کیفیت  های ذرات مادی جهان  آیات زیاد ی را مژده داده ومهم آنست که باید آن آیات مبارک را شناخت واز محتوای آن وسعت آگاهی ودانش خویشتن را افزود  وازمفادآن  دیگران را نیزمطلع و تعلیم داد تاازاین راه رضای خا لق جهان را بدست آورد .رر

             باید به خاطر داشت که متن هرآیه درخود بشارت های همه جانبه  را درعرصه های مختلف دارد که تشریح مکمل آن ازظرفیت وگنجایش بحث موجوده زیاد است ، بنأ سعی درآن داریم تاتماس ما  به آن نکته از آیه باشد که درخصوص موضوع مشخص یا عنوان دست داشته بشارت داده است وبتوان از دلا یل سائینسی که گواه حقیقت نکتۀ آیه است تاسرحد لازم شرح داد.ر

         

ـــــــــ ذرات مادی ــــــــــ

 جهت مطالعۀ هر قسمت ،لطفآ بالای عنوان کلیک نمائید!ر

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چارم