ذرات مادی جها ن  

نگارش:الحاج استاد فیضی

 مقدمه  :

     اگر  خوانندۀ محترم  بخواهد حکمت ، علم بی پایان ورحمت لایتنــــاهی خداوند ج بربندگانش را بداند ، لازم است تا قبل ازهمه اقـدام  به مطالعۀ این فصل تــهدابـی یعنـی   دانش علـمی ذرات مـادی نـموده وتـمام اســرار ورازهای را که خالق جهان دربنیاد ذرات مادی آفریــده ، تحلیل ، ارزیابی وبه ماهیت وظیفه وی  آنها معلومات دقیق وصحیح پیدا نماید .ر

         جــهان هستی ازخوردتــرین موجودآن مانند مکــــــروب وسلول تابزرگـترین آن که کهکشان وستاره ها باشد هــمه وهــمه از ذرات بسیار خورد یکه به چشم دیده نه می شوند ساخته شده اند.ر

          علــم امروزبرای هــریک از آن ذرات، نام های جداگانه تعین ومشخصات فزیکــی وکیمیا وی هریک را معلوم نموده اند .ر

         با آنکه ذرات ازخود نام ها ی جداگانه ومختلف دارند ولی در بنیاد تمامی آنها یک نــام مشترک هم وجود دارد که آنرا ماده می گویند یعنی تمام انواع ذرات درواقعیت خود ماده است.ر

         برمااست که اولا سیر تکامل تاریخی دانش بشری را راجع به ماده وبه تعقیب آن اکتشافات علـمی امروزی را راجـع به آن واز آن هـم  بحث مفصـل ذرات مادی را تشریح کنیم  :ر 

 

فهر ست عناوین

مجموعۀ آیات مبارک قرآن مجید راجع به چگونگی خلقت  ذرات ماده .ر

تفصیل ...ر

فصل 1 )

سیر تکامل تاریخی دانش بشر راجع به ساختار ماده

تفصیل ...ر

فصل 2 )

گام اول درکشف اولین ذرۀ داخل اتم به نام الکترون

تفصیل ...ر

فصل 3 )

مهمترین نشانه های که دروجود الکترون آفریده شده

تفصیل ...ر

 

تشریحا ت هر یک از نشانه ها

تفصیل ...ر

هردو فصل فوق در یک سند تهیه شده است

فصل 4 )

و

فصل 5 )

 

 

 

 

فصل 6 )

وجودمدارها ی الکترون درداخل اتم نشانۀ دیگرخلقت خداوند ج

تفصیل ...ر